Archive for mei, 2022

PvdA en GL in Eerste Kamer samen?

zondag, mei 29th, 2022

KAN IN DE EERSTE KAMER WAT IN DE GEMEENTERAAD KAN?

 

Volgend jaar vieren we in de gemeente Bunnik het vijfentwintigjarig bestaan van Perspectief 21, nu kortweg P21. Leden van GroenLinks en van de Partij van de Arbeid zijn daar automatisch lid van. P21 heeft ook leden, die geen lid zijn van een landelijke partij. Als GroenLinkser of PvdA-er kun je te kennen geven, dat je geen lid van P21 wilt zijn. Dat komt niet veel, zeg maar nooit voor. P21 is een zelfstandige partij met een eigen onafhankelijk bestuur en een eigen APV. Tijdens hun APV kunnen GroenLinks of de PvdA  discussiëren over de vraag of men verder wil met P21. Gezien het succes van P21 is stoppen zeer onwaarschijnlijk.

Hoe is het zo gekomen? In 1994 voerde GroenLinks een zeer succesvolle campagne. Op de ochtend van de verkiezingen werden huis aan huis zakjes Derde Wereldthee bezorgd met op een kaartje een vriendelijk goede morgen van GroenLinks en de vraag niet het stemmen te vergeten en daarbij ook aan GroenLinks te denken. We haalden zeer ruim twee van de vijftien zetels, maar de PvdA kwam ongeveer zes stemmen tekort voor een restzetel naast de ene zetel, die ze wel binnenhaalden.  Dat riep luidkeels om samen te werken. In het najaar van 1997 werd Perspectief 21 officieel opgericht met goedkeuring van de APV van GroenLinks en de APV van de Partij van de Arbeid. In 1998 haalden  we vier zetels, in 2002 werden het vijf zetels in 2006 zes zetels. Het mooiste succes was in 2018 toen we van de inmiddels 17 raadszetels er acht binnen haalden. Vaak waren de successen mede te danken aan actuele kwesties, die de gemoederen stevig bezighielden. Men dacht vooral op P21 te kunnen rekenen. Helaas splitsten drie  wat behoudende fractieleden zich af. In 2022 haalden we ruim zes van de zeventien zetels, maar VVD en D66 waren niet meer samen en haalden beiden drie zetels  Het CDA al jaren in de oppositie kwam op vijf zetels. P21 en D66 vormen de twee collegepartijen. P21 heeft twee wethouders en D66 één, alle drie vrouwen. CDA en VVD vormen de oppositie.

Kunnen de twee partijen het resultaat door samen te werken in de Eerste Kamer ook zo succesvol als uitslag krijgen? Als aparte partij was GroenLinks in Bunnik vanaf 1989 toen Groenlinks werd opgericht tot 1998 toen Perspectief 21 in de raad kwam steeds in de oppositie. Sinds 2002 is Perspectief 21 collegepartij. Dan krijg je veel meer voor elkaar. Je bent ook verantwoordelijk voor besluiten over lastige kwesties, waaraan de mensen zich ergeren. Soms kost je dat stemmen .Steeds gaat het erom de verkiezingen te winnen en zo veel mogelijk punten van jouw programma te realiseren. Er zijn tussen een gemeenteraad en de Eerste Kamer nogal wat verschillen. De vorm met een zelfstandige politieke partij als P21 kan bijvoorbeeld in de Eerste Kamer niet. De leden van de Eerste Kamer worden door de Statenleden van de twaalf provincies gekozen. Dat zijn leden van de PvdA en van GL. Het mooiste zou dan zijn, dat ook de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer een gezamenlijke lijst is van PvdA en van GL. Maar hoe stel je die samen en mag dat volgens de Kieswet? Voor die ene kandidatenlijst moet er uiteraard ook één programma zijn. Hoe komt dat ene programma tot stand? Dat ene programma is noodzakelijk wil je echt en eerlijk samenwerken in één fractie. En welk bestuur is verantwoordelijk voor de ene fractie? Of zijn de besturen van PvdA en van GL samen verantwoordelijk voor de ene fractie?

Waarom willen we eigenlijk samen één fractie? Ik hoop, dat we zo aantrekkelijker worden voor de kiezers en samen meer zetels boeken. Zo valt te hopen, dat we meer van ons gezamenlijk programma weten te realiseren en dus nog aantrekkelijker worden voor de kiezers.  We lopen overigens een fors risico. Op zich is het een goed idee, maar als het deerlijk mislukt, dan is de kans op goede samenwerking en op den duur fusie voor jaren verkeken. Al die Eerste Kamerleden dragen straks in hun gezamenlijke fractie een enorme verantwoordelijkheid. Dat risico lopen we, maar we moeten durven. Dat versnipperde links is een schande en slecht voor ons land.

15e Jaargang, Nr. 713

De Krachtverhouding Rusland-Oekraïne

maandag, mei 23rd, 2022

WIE GAAT ER WINNEN?

Toen de Nazi’s de Sowjet Unie binnen vielen en tot dichtbij Moskou oprukten was het voor velen moeilijk te geloven, dat deze strijd een keer zou gaan nemen en de Duitsers zouden worden verslagen. Toch gebeurde dit en de Duitse nederlaag was uiteindelijk vooral te wijten aan hun verliezen aan het Oostfront. Rusland gold sindsdien als onoverwinnelijk. We moesten ons wapenen tegen het communistische gevaar. We lazen verhalen over de vervolging van mensen met een godsdienst. Over de geheime politie en over dwangarbeiderskampen in Siberïe. Er was een enorme angst voor het Warschaupakt. Op economisch gebied werkten de Sowjet Unie en de satelieten samen in de Comecon. Zo stonden in de wereld twee blokken tegenover elkaar. Het communistische blok en het kapitalistische, de communistische dictatuur en het vrije Westen. Velen probeerden die communistische wereld te ontvluchten. Om die vlucht te verhinderen kwam er tussen die twee werelden het IJzeren Gordijn. Daar gingen we met onze kinderen kijken en we zagen de monumenten voor de mensen, die bij hun vlucht op een landmijn waren gelopen of door de Volkspolizei waren neergeschoten.

Aan alles komt een einde. In enkele Warschaupaktlanden kwam meer vrijheid en kon men gemakkelijker naar het vrije Westen reizen. De Russische president Gorbatsjov week af van communistische doctrines. De staatseconomie werd vervangen door particuliere bedrijven en de Berlijnse Muur viel. Oost en West-Duitsland werden verenigd tot de Bondsrepubliek Duitsland. Het IJzeren Gordijn verviel. Eindelijk vrede tussen Oost en West. De onderlinge betrekkingen werden genormaliseerd. Westerse bedrijven investeerden in Rusland. Russische oligarchen investeerden in het Westen. Voetbalclubs Chelsea en Vitesse hebben een Russische eigenaar. Waarom moet je je nog druk maken over dat enge Rusland?

Maar de krachtsverhoudingen waren wel sterk veranderd. Bijna alle Warschaupaktlanden hadden zich op het Westen gericht en waren lid van de NAVO geworden. Sommige Russen voelden zich bedreigd. Ze zien in de NAVO een vijandige agressieve organisatie. Ze vrezen een aanval van de NAVO. Het verlangen van Oekraïne om lid te worden van de NAVO zien zij als een bedreiging. Zo is de situatie van vredelievend samenleven in Europa plotseling weer omgeslagen. Rusland is een “oorlog” begonnen tegen Oekraïne.  Wij zien oude tijden herleven. Er is weer een “Russisch gevaar”. We gaan ons weer bewapenen. We sturen troepen naar landen, die grenzen aan Rusland of Wit-Rusland. Maar we gaan niet daadwerkelijk mee doen in dit conflict. Oekraïne moet het zelf oplossen door te vechten of door onderhandelingen. Het valt op, dat de weerstand van Oekraïne veel groter is, dan wij hadden verwacht, maar ook dan Rusland had verwacht. Het lijkt ook, dat een groot deel van het Russische leger niet zo veel lust heeft in een oorlog. Ik vraag mij af of niet juist de troepen, die al jaren betrokken zijn bij de strijd in de Donbass strijdlustig zijn

Wat maakte het Rode Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog zo sterk? De Duitsers vielen het eigen Russische vaderland aan. De Duitsers waren een echte vijand. Hitler verkeek zich op de enorme uitgestrektheid van de Sowjet Unie. Dat maakte het moeilijk de Duitse troepen steeds te bevoorraden. Weliswaar hadden de Duitsers belangrijke industriegebieden veroverd, maar in de Oeral en in Siberïe was nog enorm veel zware industrie. Het belangrijkste verschil tussen toen en nu is echter, dat de Russen toen enorm veel wapensteun uit de USA kregen. Dat maakte de Russen toen zo sterk en dat maakt nu de Oekraïners zo sterk. Ook uit Europa krijgt Oekraïne veel hulp .Wij geven wapens en geld, maar we proberen een escalatie te voorkomen. Als het Russische volk  zich meer gaat verzetten tegen deze oorlog, die zij niet gewild hebben, dan is er hoop voor Oekraïne en de wereld.

Jaargang 15, Nr. 711.

Titus Brandsma heilig

maandag, mei 16th, 2022

EEN QAARSCHUWEND TEKEN

Samen met negen anderen verklaarde Paus Franciscus, dat de ziel van Pater Titus Brandsma bij God in de Hemel vertoeft, want alleen dan is hij in staat, dat er een wonder op zijn voorspraak  gebeurt. Een Amerikaanse medebroeder Karmeliet vroeg om de voorspraak van Titus voor de genezing van huidkanker en zie zonder enige wetenschappelijke verklaring genas hij. Dat was genoeg om het heiligverklaringsproces voort te zetten. Vandaag was het zover. Voor mij was er geen twijfel en voor veel Nederlanders evenmin. Scholen, Parochies en Geloofsgemeenschappen worden door de besturen naar hem genoemd. De mensen zijn er trots op. Maar waarom is het zo belangrijk, dat de hele wereld weet, dat Titus Brandsma heilig is?

Titus Brandsma leefde in een heel andere periode dan nu. Er was nog volop verzuiling. Iedereen behoorde bij een zuil, een deel van de bevolking.  Je had een protestante zuil, een katholieke, een Joodse, een communistische of een socialistische.  Mijn ouders waren Rooms-Katholiek en daarom behoorde ik ook tot de katholieke zuil. Ik ging naar een katholieke school. Na de oorlog naar de Katholieke Verkenners. We lazen een katholieke krant, Mijn vader was lid van de Katholieke Staatspartij en na de oorlog van de Katholieke Volks Partij, later opgegaan in het CDA. De bisschoppen vonden die verzuiling fantastisch: Je hield zo alle zieltjes bij elkaar.  Al die katholieke organisaties hadden een priester als “Geestelijk adviseur”.  Titus Brandsma, hoogleraar en rector magnificus van de Radboud Universiteit schreef ook veel in de katholieke pers en toonde zich een felle tegenstander van het Nationaal-Socialisme. De Nazis wilden in alle kranten reclame maken. De bisschoppen gaven Prof. Brandsma de opdracht alle katholieke kranten te bezoeken en ze te verbieden Nazi-advertenties in hun blad op te nemen. Het bleek voor de Duitse propaganda-machine heel moeilijk om greep te krijgen  op de verzuilde pers in Nederland. Brandsma werd gearresteerd en moest het uiteindelijk met de marteldood bekopen.

Ook nu zijn er weer politieke bewegingen, die greep op de pers trachten te krijgen en ook nu moeten we hun boodschappen maar al te vaak afwijzen. Er is het racisme, de vreemdelingenhaat, de onverschilligheid tegenover armoede of woningnood. Er is de hebzucht van rijke landgenoten en het schandaal rond de uitkeringen

Wat is de belangrijkste taak van journalisten?  Journalisten behoren de waarheid boven tafel te krijgen en die algemeen bekend te maken. Dat is vaak erg moeilijk .Sommige dagbladen hebben gespecialiseerde journalisten in hun team, die zich juist richten op het onthullen van leugens. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigde de Nederlandse regering bij de heiligverklaring en sprak na afloop met journalisten. Zo zei  hij, dat het onderwerp weer zeer actueel is. Ook nu worden door regeringen weer leugens verspreid en hebben journalisten de taak de waarheid boven tafel te krijgen.. Maar ook een Nederlandse politieke partij als Forum voor Democratie heeft er een handje van de meest gevaarlijke  nonsens te verkondigen. Tijdens een journaal gebeurt het herhaaldelijk. Een bericht van de Russische regering wordt voorgelezen en onmiddellijk daarna de ontkenning door bijvoorbeeld een Oekraïense generaal, die het kan weten. In ons land zijn steeds meer mensen, die dat in de gaten hebben, maar ook die zich laten beetnemen door hun eigen regering.

Een groep Rooms-Katholieke Nederlandse journalisten heeft de paus verzocht De Heilige Titus Brandsma te benoemen tot patroon van de journalistiek. In Nederland is zijn heiligverklaring bij journalisten wel bekend, maar in veel landen alleen bij enkele specialisten. Een benoeming door de paus zou het onderwerp wereldwijd actueel maken. Het gezegde “De krant brengt de leugens in het land.” moet de wereld uit.

15e Jaargang, Nr. 711.