Archive for maart, 2019

Ga stemmen

zondag, maart 17th, 2019

AANSTAANDE WOENSDAG DRAAIT HET EROM

Waar draait het om? Het gaat er om, dat extremisten van rechts niet te veel succes boeken ten koste van de regeringspartijen. Het gaat er om, dat het bestaande regeringsbeleid wat meer links progressieve accenten krijgt. Het gaat om de toekomst van ons land. Die toekomst moet niet bepaald worden door multinationals en anonieme kapitaalfondsen. We moeten weer echt democratisch worden. Iedereen moet zich in Nederland thuis kunnen voelen.

In de folders rond de waterschap verkiezingen valt de nadruk op de drie taken van de waterschappen. Twee belangrijk aspecten komen niet naar voren.  Het eerste is, dat de waterschappen al eeuwenlang een democratisch bestuur kennen en daarmee naast de zelfstandige stadsbesturen de basis vormen voor onze democratische samenleving en dat al sinds de Middeleeuwen. Een heel verschil met bijvoorbeeld het vroegere  Habsburgse keizerrijk of het Rusland van de Tsaren. Wij denken in Nederland in principe democratisch en staan onmiddellijk op onze achterste benen als de democratie onheus wordt behandeld. Een tweede aspect, dat nog niet aan de orde komt is het inspelen op een toekomstige zeespiegelrijzing. De invloed daarvan zal zeker in mijn woongebied van de Stichtse Rijnlanden merkbaar zijn. We hebben het soms over de Lekdijk Bovendams. Het gaat dan om de dam, die de Hollandse IJssel afsloot van de Lel, een paar Kilometer  westelijk van Vreeswijk (Nieuwegein-Zuid). Ongeveer daar zitten we op zeeniveau. De getijden zijn daar in de rivier al merkbaar. Als de zeespiegel twee meter stijgt, zullen de rivierdijken verhoogd moeten worden. Het waterschap heeft tot taak ons tegen overstromingen te beschermen. Misschien vinden ze dat iets voor de verre toekomst.  In dat westelijk deel van het waterschap komt ook veen voor. Als je dat veen op wens van de boeren sterk gaat ontwateren, klinkt het in. Het nare is, dat die klink irreversibel is. Dat betekent, dat die onomkeerbaar is. Als dat veen droog is, kan er zuurstof bijkomen en dan gaan die plantenresten verteren. Zo daalt het bodemoppervlak steeds dieper en moet er nog dieper gemalen worden. Dan komen de koppen van de houten heipalen onder de woningen droog te staan, gaan verrotten en de woningen en andere gebouwen gaan verzakken. Dat geeft nu al veel schade. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Gescheiden waterpeilen? Vervangende funderingen?  Duidelijk wordt zo, dat agrarische belangen niet meer de doorslag kunnen geven.

Je hoort tijdens zo’n campagne af en toe heel wat onzin. Baudet heb ik een paar keer horen zeggen, dat we jaren terug de mond vol hadden over zure regen en stervende bossen. Daar hoor je nu niets meer van. Zo zal het ook wel gaan met het klimaat. Laat dit nu juist het voorbeeld zijn van succesvol milieubeleid.  Zwavelhoudende brandstoffen werden verboden. Er kwamen geen zwaveloxiden meer in de lucht. De regen was niet langer zuur. Tsja, mijnheer Baudet, je kunt niet overal verstand van hebben.

Een veearts beweerde in een ingezonden stuk, dat de veeteelt helemaal niet veel CO2 uitstoot.  De veeteelt zou dus niet bijdragen aan de opwarming van het klimaat. Runderen stoten veel methaan uit en dat is een veel sterker broeikasgas dan Koolstofdioxide. Op veel bedrijven wordt geïmporteerd veevoer gegeven. Dat is vaak geproduceerd op vroegere bosgrond in bijvoorbeeld Brazilië. Dat bos nam veel CO2 uit de lucht en gaf er zuurstof voor terug. Bossen vormen de longen voor de aarde. Die functie valt nu weg. Die grootschalige varkenshouderij is dus buitengewoon schadelijk voor ons klimaat.

Ik wens alle lezers van dit blog aanstaande woensdag veel wijsheid en ik hoop, dat we er samen voor zorgen, dat de verrechtsing van Nederland een halt wordt toegeroepen. Ook voor de kleine man (en vrouw) moet Nederland een fijn land zijn en blijven om in te wonen.

Jaargang 12, Nr. 556.

Duurzame mobiliteit

zondag, maart 10th, 2019

DE STATENVERKIEIZNGEN KOMEN ER AAN

In de gemeente Bunnik werken de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de lokale partij Perspectief 21. Mensen die geen lid zijn van een landelijke partij kunnen lid worden van P21. Bij de laatste raadsverkiezingen was P21 succesvol. De partij veroverde acht van de zeventien zetels en kreeg één wethouder. In het college werkt P21 samen met de Liberalen (VVD en D66). Het CDA zit met vijf zetels in de oppositie.

In het kader van de campagne voor de Statenverkiezingen werd een discussieavond georganiseerd over duurzame mobiliteit. Het gebied rond de stad Utrecht kampt met een toenemende mobiliteit en met name in het woon-werkverkeer leidt dit tot files. Hoe kunnen we die mobiliteit verduurzamen? Dan denken we vooral aan de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsverkeer is aan een beperkte afstand ge bonden al neemt die afstand toe door het groeiend gebruik van de fiets met elektrische ondersteuning en door het realiseren van brede snelfietspaden.. Vooral op wegen met gemengd verkeer kampen fietsers met onveiligheid. Zo maken ook auto’s en landbouwvoertuigen gebruik van de ventwegen langs de provinciale wegen. Het openbaar vervoer kampt met capaciteitstekorten. Zo zal de sneltram naar het universiteitscentrum De Uithof al aan zijn maximale capaciteit, wanneer die eindelijk gaat rijden. De Uithof is omgeven door bijzonder fraaie landgoederen, waar we bij voorkeur geen verkeersinfrastructuur door heen leggen

Eén A27 door Amelisweerd is wel genoeg.. Het station Bunnik zou kunnen bijdragen aan een oplossing door een snelle fietsverbinding met de Uithof. Wethouder Eijbersen voert intensief overleg met Bunnikse ondernemers, die dromen over het Bunnikse station als OV-knooppunt met allerlei andere voorzieningen.

Duurzame mobiliteit vergt ook veel minder luchtvervuiling. en vele  minder lawaai. De massale introductie van elektrisch vervoer kan althans dit probleem oplossen, niet het ruimte beslag, de vele files en de aantasting van het landschap. Eigenlijk had ik van verkeersdeskundige en GroenLinks-kandidaat  David Oude Wesselink wat meer opmerkingen verwacht. De provincie wil wel een reëel beeld van de luchtverontreiniging krijgen en werkt aan een netwerk van meetpunten in Amersfoort en Zeist. In Bunnik zijn vrijwilligers daarmee bezig en eigenlijk verwachten zij daarbij steun van de provincie. De narigheid is dat nooit de echte verontreiniging wordt gemeten. Men werkt altijd met formules, die meestal te laag uitkomen. Op veel plaatsen worden Europese normen overschreden.

In de Gemeente Bunnik vind je nog een uitgestrekt buitengebied. Herhaaldelijk is dan beloofd, dat men die gebieden autoluw wil maken.  Dat merkt men bijvoorbeeld sterk bij de provinciale weg N410 tussen Odijk en Houten. De weg is nogal smal en zeer onveilig voor fietsers en voetgangers. De aanleg van een gescheiden fietsverbinding is voor de provincie niet opportuun. Er is nu op werkdagen weliswaar een busverbinding op proef, lijn 43, maar tot nu toe wordt die nauwelijks gebruikt. Lijn 43 verbindt Houten ook met Station Driebergen-Zeist. en zo met het Oosten des lands. Tsja, de meeste automobilisten weten niet eens hoe een OV-chipkaart werkt.

Mijn  belangrijkste  bezwaar  tegen  deze  avond  was,  dat  men  zich  niet  boog  over  de  oorzaken  van  de  toenemende  mobiliteit.  De  problemen  doen  zich  vooral  voor  tijdens  de  ochtend-  en  avondspits.  Het  zit  vooral  in  het  woon-werkverkeer.  De  provincie  Utrecht  spant  zich  voortdurend  in  zo  veel  mogelijk  bedrijvigheid  naar  de  provincie  aan  te  trekken.  Dat  zorgt  voor  een  groot  vestigingsoverschot  en  dure  koopwoningen.  Intussen  zijn  er  aan  de  randen  van  Nederland  krimpgebieden,  waar  scholen  moeten  sluiten  en  de  leefbaarheid  afneemt.  Wethouder  Eijbersen  toont  zich  een  groot  voorstander  van  die  vestiging  van  hig  techbedrijven.  Zo  wordt  het  geld  verdiend  om  de  zachte  sectoren  te  betalen.  PvdA-kandidate  Julie  d’Hondt  ziet  het  probleem  van  dit  gebrek  aan  solidariteit  en  spreekt  zich  uit  over  “Grenzen  aan  de  Groei”.  Dat  is  de  titel  van  het  Rapport  van  de  Club  van Rome  van  1973,  dat  de  milieudiscussie  op  wereldschaal  gestart  heeft.  Ik  heb  het  bestuur  van  P21  uitgenodigd  daarover  een  volgende  keer  te  discussiëren,  bijvoorbeeld  voorafgaand  aan  de  Europese  verkiezingen  op  23  mei  2019.  Op  Europees  niveau  speelt  immers  hetzelfde.

Jaargang 12, Nr. 555.

Schiphol en de KLM

zondag, maart 3rd, 2019

DE ECONOMISCHE BETEKENIS

De Nederlandse regering geeft nogal hoog op over het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie. Als Schiphol aan betekenis zou verliezen zou dat ernstige schade betekenen voor onze economie. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op het grote aantal verbindingen, dat de KLM onderhoudt met luchthavens over de gehele wereld. Het betekent ook, dat veel reizigers via Schiphol  naar hun bestemming reizen na op Schiphol te zijn overgestapt op een andere vlucht. Ook dit transitverkeer levert de luchthaven inkomsten op. Internationale bedrijven, waaronder onze exporteurs profiteren van al die verbindingen en zo is de luchthaven een positieve factor in ons vestigingsklimaat. Er wordt dus goed verdiend door al die mensen, die bij de luchtvaart betrokken zijn: personeel op de vliegtuigen, onderhoudsmedewerkers, grondpersoneel, alle winkels en horeca op de luchthaven en de vele beveiligers. Dat zijn duizenden mensen en die geven ook weer veel geld uit en scheppen zo nog weer meer werkgelegenheid.

Het vrachtvervoer is eveneens van belang. Via Schiphol worden vele goederen in- en uitgevoerd. Het gaat dan vooral om spullen, die snel vervoerd moeten worden. Denk aan brieven en pakketten, maar ook aan bloemen en groenten, die vers moeten blijven. Ze worden vanuit tropische gebieden geïmporteerd en via de Nederlandse groothandel zoals de Aalsmeerse bloemenveiling ook weer gedeeltelijk per vliegtuig uitgevoerd.

Rond Schiphol zijn veel bedrijven gevestigd, die onderdelen verwerken tot eindproducten. Het gaat dan vooral om duurdere producten met een gering gewicht. Vaak is het een laatste bewerking. Zo vermijden bedrijven de importtarieven van de Europese Unie. Bedenk daarbij wel, dat veel productie sterk geautomatiseerd is. Er komen nauwelijks nog mensen aan te pas. Voor de handel en het transport zijn uiteraard wel mensen nodig. Zo profiteert Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie, mede doordat er veelal enige beheersing van de Engelse taal bestaat. Als je dat weet, vraag je je opnieuw af, wat die Britten in vredesnaam bezielt met hun Brexit-plannen.

Overigens heb ik zelf, wetende hoe schadelijk de luchtvaart voor het milieu en voor de leefbaarheid rond Schiphol is grote delen van Europa met groepsreizen per bus en soms ten dele per boot bezocht. Je bent dan echt op reis en wordt niet per vliegende autobus binnen weinig uren in een totaal ander land met een ander klimaat, een ander landschap en een andere leefwijze gedropt. Reis eens wat meer per bus of per spoor. Dat is ook fijn voor de mensen rond Schiphol.

Jaargang 12, Nr.554.