Archive for the ‘Bunnikse Politiek’ Category

Verkiezingen in Bunnik

zondag, april 4th, 2021

HOE DEED GROENLINKS HET IN DE DRIE DORPEN bUNNIK, ODIJK EN WERKHOVEN?

 

Twee weken geleden heb ik al geprobeerd de slechte uitslag voor GroenLinks te verklaren. Eigenlijk geldt die verklaring ook voor de gemeente Bunnik. De mensen willen dat alles eindelijk weer normaal wordt en GroenLinks wil alles veranderen. Zo krijg je nooit rust. Tegen windmolens wordt stemming gemaakt en juist GroenLinks is een groot voorstander. Er is strategisch gestemd. De verwante partij D66 moest een flink tegenwicht kunnen vormen tegen de macht van de VVD. Sinds afgelopen week weten we hoe hard dat nodig is. Er was een hoge opkomst en dan heb je veel meer stemmen nodig voor een zetel. Wellicht heeft Volt stemmen bij GroenLinks weggesnoept.

De drie dorpen verschillen nogal van elkaar. In Odijk en Werkhoven is later gebouwd en daarbij ook sociale huurwoningen. We vermoeden, dat daar mensen uit Utrecht in zijn gaan wonen met een rechtsere houding. Bunnik ligt het dichtst bij het Utrechtse Science Park, zoals het Universiteitscentrum de Uithof tegenwoordig genoemd wil worden. GroenLinks is een partij, die veel intellectuelen trekt. Van de GroenLinksstemmers stemde ruim zestig procent in een stembureau in Bunnik, nog geen kwart in Odijk en nog geen 10 procent in Werkhoven. Dan waren er ook nog veel mensen, die per brief stemden en daarvan weten we de woonplaats niet. Het stembureau in de Nicolaaskerk in Odijk ligt het dichtst bij de nieuwere Noordelijk gelegen wijken. Dat merkte je aan het hoge percentage rechtse stemmen. Werkhoven is in meerdere opzichten een wat conservatiever dorp, waar een partij als GroenLinks minder aanhang heeft.

Er kon door zeventigplussers ook op maandag en dinsdag en per post gestemd worden. Dat biedt de mogelijkheid het stemgedrag van deze oudere kiezers te vergelijken met het gemiddelde. Bij 50+, het CDA, de Christen Unie, de Partij van de Arbeid en de SP ligt de aanhang van de ouderen boven de 40%. GroenLinks trekt minder dan 20% ouderen. Als de kiezers GroenLinks trouw blijven is die jonge aanhang een voordeel.

Er waren drie extreem rechtse partijen actief. Samen trokken ze 10% van de kiezers. Het geeft mij een naar gevoel. Ik voel me minder vrij in het uiten van mijn mening. Tot nu toe is er niets naars gebeurd, moet ik erbij zeggen. Onder ouderen heeft extreem rechts geen bijzonder hoge aanhang.

Hebben deze verkiezingen betekenis voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk van niet .Slechts drie partijen deden mee: Perspectief 21 met acht zetels, het CDA met vijf en de Liberalen met vier zetels van de zeventien raadszetels. D66 heeft al gezegd aan de volgende raadsverkiezingen zelfstandig mee te doen. De VVD in het Bunnikse lijkt af en toe nogal te verrechtsen, maar met hun vechten tegen windmolens kunnen ze wellicht zetels binnen halen.. Perspectief 21 draagt al meerdere raadsperioden bestuursverantwoordelijkheid en je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Het wordt spannend of we die acht zetels vast kunnen houden. Het CDA krijgt er de stemmen van CU en SGP bij. Er zitten ook progressievere mensen in hun fractie. D66 zal het op eigen kracht best goed doen.

GroenLinks en P21 zullen wat meer weerwoord moeten geven en daarbij de publiciteit in ’t Groentje ofwel het Bunniks Nieuws niet moeten schuwen. Ik merk, dat mensen de opwarmingproblematiek niet goed door hebben. Het gaat om het versterkte broeikaseffect door steenkool, aardolie en aardgas te verbranden. Daarom dus zonnepanelen en windmolens. De stijging van de gemiddelde temperatuur zorgt voor het smelten van gletsjers en ijskappen. Daardoor stijgt de zeespiegel .Kunnen we dan laag Nederland nog droog houden? Als de VVD antiwindmolenpropaganda bedrijft zijn ze niet zo eerlijk het hele verhaal te vertellen. De VVD is een gevaar voor onze kleinkinderen. Die dreigen klimaatvluchtelingen te worden. Dus geef tegengas!

14e Jaargang, Nr. 660.

Raadsperikelen

zondag, november 1st, 2020

WN EEN EX-WETHOUDER ALS PROJECTONTWIKKELAAR

 

In het dorp Bunnik zijn de gemoederen hevig verhit rond het Plan Hoenderik. Het gaat om de bouw van ruim veertig woningen dichtbij de Kromme Rijn en als zogenaamde compensatie de bouw van “nieuwe natuur” in een soortenrijk stuk grasland. De Raad werd gevraagd om kaders vast te stellen voor dit plan. P21 was tegen omdat door het ontbreken van een landschapsvisie het niet mogelijk was de kaders echt te beoordelen. Het CDA was tegen omdat er in het tot nu toe verlopen proces nooit een besluit door de Raad was genomen. Alles ging zo’n beetje onderhands. Met tien van de zeventien raadszetels werd het voorstel verworpen.

Het viel te verwachten, dat de plannen op veel kritiek zouden stuiten van de Bunnikse burgerij. Het gaat om een prachtig gebied langs de Kromme Rijn en binnen de kringen van het Waterliniefort bij Rhijnauwen. Langs de rivier loopt het Jaagpad en daarover loopt de Kromme Rijnwandelroute Utrecht-Wijk bij Duurstede. Ook de lokale bevolking wandelt er graag. De Kromme Rijn is ook een ecologische verbindingszone. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers is die tussen Kasteel Beverweerd en de A12 versterkt. De woningbouw zou daar natuurvriendelijke oevers vrijwel onmogelijk maken. Dus is een visie op dit gebied echt nodig. Bij het ontwikkelen van zo’n visie kan de bevolking een bijdrage leveren. Uiteraard zitten de plannenmakerdaar niet op te wachten.

In de afgelopen jaren werd er door het College rustig verder gewerkt. De Raad kreeg rapporten en die werden voor kennisgeving aangenomen. Als je tegen was kon dat gemeld worden. Er werd NOOIT een besluit van de Raad gevraagd. Het lijkt een verkeerde interpretatie van het duaal stelsel. Weliswaar wordt in het duaal stelsel veel aan het College overgelaten, maar niet het College maar de Raad neemt de besluiten. De bevolking kan daartegen bezwaar maken. Het maar wat aanrommelen zonder enige openbaarheid wordt door de huidige Raad niet geaccepteerd. De afsplitsing van P21 had het in het verleden goed gevonden en wilde het nu ook accepteren. De Liberalen hebben altijd al weinig oog voor de schoonheid van de natuur. Grond is er om er geld mee te verdienen.

In de hele affaire speelt nog het feit, dat een vroegere wethouder als projectontwikkelaar namens de eigenaren van de grond optreedt. Hij beschikt over veel kennis en daarbij ook vertrouwelijke informatie. Die is nu juist niet bestemd voor projectontwikkelaars. Hij heeft uiteraard nog enig gezag bij de ambtenaren van de gemeente. Hij heeft een enorm netwerk op kunnen bouwen tijdens zijn periode als wethouder. Hij heeft in zijn tijd problemen opgelost en daarmee veel sympathie verworven. Tegelijk zijn het allemaal redenen om in je vroegere werkgemeente niet als projectontwikkelaar te gaan werken. Dan vraag je erom, dat mensen gaan twijfelen aan je integriteit. Eigenlijk zou het verboden moeten worden. Evengoed kan ik mij voorstellen, dat hij voor zijn eigen gevoel heel nuttig werk verricht, waardoor woningzoekenden worden geholpen. De bewoners zouden mij dankbaar moeten zijn, denkt hij wellicht. Het is een probleem, dat op alle niveaus speelt; in de EU, op landelijk provinciaal en gemeentelijk niveau. Het vraagt om goede regelgeving.

Hoe nu verder? De gemeente Bunnik heeft weliswaar voor de regio een bouwopdracht, maar heeft tevens tot taak om alle unieke delen van het Kromme Rijnlandschap tegen aantasting te beschermen. Die twee taken zijn in zekere mate tegenstrijdig. Daarom lijkt mij voor het College maar één weg mogelijk. Een open en respectvolle samenwerking met de Raad om er samen uit te komen. Daarbij past een goed gekozen volgorde van werkzaamheden: Onderzoek, ontwikkeling van een gebiedsvisie, inspraak, besluitvorming over de gebiedsvisie. Pas daarna eventuele ontwikkeling van woningbouwplannen in sommige delen van de gemeente. Ik ben benieuwd.

13e Jaargang, Nr. 639.

In Bunnik geen versnippering

zaterdag, maart 24th, 2018

AFDELINGEN LANDELIJKE PARTIJEN RICHTTEN SUCCESRIJKE LOKALE PARTIJEN OP

De gemeente Bunnik is uitzonderlijk. Er deden slechts drie partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toch telt de gemeente ruim 15.000 inwoners en dus zijn er zeventienraadszetels te vergeven. In 1998 deed Perspectief 21 voor het eerst mee en haalde vier zetels. GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben die lokale partij samen opgericht. Ook mensen die geen lid zijn van een landelijke partij kunnen lid worden. Vervolgens groeide het aantal zetels naar vijf, zes en zeven en daalde vier jaar geleden naar zes. Nu scoort P21 onverwacht 8 zetels. De andere lokale partij De Liberalen van D66 en de VVD daalde van vijf naar vier. Het CDA steeg van vier naar vijf. Jarenlange oppositie werd beloond. Eigenlijk kun je ook het CDA als een lokale partij zien, want waarschijnlijk stemmen veel sympathisanten van de CU en de SGP op het CDA. Zo krijgt P21 stemmen van SP-ers en mensen van de Partij van de Dieren.

Wij van P21 hoopten op tenminste zeven zetels. Er waren immers twee zetels meer te verdelen. Het werden er acht. Bij andere verkiezingen doet GroenLinks het in Bunnik bijna altijd goed en zit in de landelijke toptien qua percentage GroenLinks stemmen. De gemeente telt veel hoog opgeleiden. We flyeren altijd actief. Nu hebben we vooral geprofiteerd van de landelijke boost van GroenLinks. De negatieve stemming naar de Partij van de Arbeid werkt minder door, want we varen onder de vlag van P21. Toch denk ik, dat het ook met ons plaatselijke beleid te maken heeft. Voldoende geld voor de zorg. behoorlijke verkeersvoorzieningen, ook openbaar vervoer, weinig werkloosheid, dus minder ontevredenheid, voorzichtige ruimtelijke ordening, dus niet zo maar overal bouwen en wegen aanleggen en als er al mensen boos zijn het probleem toch netjes oplossen. Natuurlijk blijven mensen boos en willen ze alle groen handhaven. Nu blijkt, dat een grote groep kiezers de redelijkheid accepteert. Mensen willen dat er gebouwd wordt en dat er redelijke prjzen gevraagd worden. Dan kan er groen verdwijnen en wordt hoogbouw tot vier woonlagen geaccepteerd. We moeten doorgaan met het goed uitleggen van ons beleid. We moeten de burgers aansporen kleine en grote narigheden te melden en dan vooral bij raadsleden. Die raadsleden moeten zelf nog veel meer de vinger aan de pols houden. We hebben een goed programma, een uitstekende fractie en dat de kiezers met een prima campagne duidelijk gemaakt. Nu nog zorgen voor een goed college en ook eens kijken naar het ambtenarenapparaat. Zit er voldoende ervaring? Zijn er geen mensen overbelast? Wordt er snel en adequaat gereageerd naar de burgers? Zij hebben een zware verantwoordelijkheid neergelegd juist bij Perspectief 21. Laten we het waarmaken.

Wat te zeggen over het verlies van De Liberalen? In de peilingen staan beide partijen landelijk op verlies. Maar waarom? Ik denk, dat vooral het afschaffen van de dividendbelasting voor veel terechte verontwaardiging heeft gezorgd. Dan zijn er zaken, die vooral D66 aankleven. Er zijn mensen, die referenda geweldig vinden en de afschaffing ervan wordt D66 aangewreven. Dan zijn mensen – naar mijn smaak onterecht – boos over de wet op orgaantransplantatie. Men ziet er overheidsdwang in, maar als je je organen na je overlijden niet wenst af te staan, kan men dat straks gewoon laten weten. Voor mij is het een kwestie van iets voor je medemens over hebben. Vooral orgaandonatie, het afstaan van bijvoorbeeld een nier tijdens je leven is bewonderingswaardig. Maar juist D66 is een vertegenwoordiger van de huidige trend naar individualisme en dan is zelfs een zachte drang voor sommige mensen niet te verteren. Andere mensen zullen zich juist weer ergeren aan de voortdurende verschuiving van de normen naar een zelf te bepalen tijdstip voor jouw zelf gekozen dood. Als er zo veel controversiële onderwerpen aan D66 gelinkt worden, dan kost dat stemmen. De VVD is pas echt liberaal. Vrijheid voor de grootverdieners. Dat veroorzaakt steeds meer weerstand. Dat zie je ook lokaal. De Liberalen hebben veel minder moeite om overal woonwijken neer te plempen en de ene na de andere weg dwars door de mooiste landschappen aan te leggen. Juist een gemeente als Bunnik heeft als belangrijke taak het fraaie landschap voor onzorgvuldige aantasting te behoeden. Je merkt steeds weer, dat veel mensen aan dit landschap hechten. Het lijkt soms, dat VVDers daar geen enkel gevoel voor hebben. Een manco in hun opvoeding.

En dan het CDA in onze gemeente. Wat een tegenstelling tot de landelijke partij. Opeens hebben ze veel meer oog voor de mensen in nood en komen met goede ideeën om de gemeente te verduurzamen. Zou dat de invloed van Paus Franciscus kunnen zijn? Hij heeft de encycliek Laudato si in 2015 gepubliceerd, waarin hij de mensheid oproept onze planeet te behouden voor ons nageslacht. Hij haalt ook stevig uit naar de groep zeer rijke eigenaren van wereldondernemingen, die hun rijkdom nog verder willen vergroten door onrechtvaardig lage lonen te betalen en zo min mogelijk wensen af te staan van hun megawinsten om te investeren in schonere productie. Als de invloed van Franciscus zo ver reikt, gaat de C van CDA in het Bunnikse weer iets betekenen. Inmiddels is de vorige fractievoorzitter van P21, Paul Heijmerink tot informatuer benoemd.

Jaargang 11, Nr. 504.

Zondagse winkelopening heeft veel negatieve gevolgen

zaterdag, november 8th, 2014

 

LEKKER MAKKELIJK TOCH

In Odijk zijn op zondag winkels open, maar er blijven er ook dicht. De twee supermarkten, een tijdschriftenwinkel en een drogisterij zijn open vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. De warme bakker, de slager, de slijterij, de kinderkleding outletwinkel, de apotheek, de kringloopwinkel en de twee kappers blijven dicht.

Het afgelopen jaar was voor mij wat moeilijk. Ik heb de besluitvorming niet intensief kunnen volgen. Volgens zeggen bood het gemeentebestuur meer ruimte, maar de twee supermarkten wilden het uit zich zelf beperkt houden. De tijdschriftenzaak verloor zo veel nicotineverslaafde cliënten aan de supermarkt, dat ze onder deze druk open ging. We hebben sterk de indruk, dat veel klanten van buiten het dorp komen. Werkhoven en Langbroek hebben een streng protestant deel van de bevolking. Daar zijn op zondag geen winkels open. Of de kleine supermarkten daar omzet missen? Ik vraag het me af. Maar het is duidelijk. Als er ergens op zondag winkels open gaan, heeft dit invloed ter plaatse en in de omgeving. Winkeliers vrezen verlies van omzet.

Is het alleen verschuiving van de omzet op werkdagen naar de zondag, dan is de winkelier duurder uit als hij voor de zondag personeel extra moet betalen. Is het een eenmanszaak en blijft de weekomzet gelijk, moet hij langer werken voor hetzelfde inkomen. Neemt de omzet toe, dan gaat het ten koste van de omzet van collega’s en dan vooral de kleinere winkels, voor wie open zijn op zondag geen optie is. Het is te duur of er is te veel weerstand onder de lokale bevolking. Als op deze manier de warme bakkers en de keurslagers of de kleine buurtsupers of dorpswinkels de nek om worden gedraaid door de grote winkelketens, dan kunnen we ons afvragen of dat nu zo wenselijk is. Ik vind het niet wenselijk. De kwaliteit en de dichtheid van het winkelapparaat gaan achteruit. Liberalen hebben daar geen boodschap aan. Je moet het bedrijfsleven zo veel mogelijk vrijheid geven. Dan regelt de markt alles van zelf. Sneuvelt de enige winkel in een klein dorp? Kennelijk heeft die geen bestaansrecht. Jammer dan. Maar of het sociaal-maatschappelijk verantwoord is, dat betwijfel ik zeer.

Komen we bij het personeel en de eigenaren van de kleinere zaken. De grotere supermarkten charteren voor de zondag vooral laag betaalde jongeren en zelfs als zij dubbel betaald krijgen vallen de kosten mee. Gaat het om meer gespecialiseerde zaken, die goed geschoold personeel nodig hebben, dan zijn de kosten hoog. De weekomzet stijgt niet of nauwelijks. Het is alleen de externe druk, die winkeliers dwingt om mee te doen. Zij dwingen dan weer hun personeel. Dan moet je eens een familiefeest willen organiseren of iemand willen opstellen in het sportteam, het wordt een heidens gepuzzel. Ook om sociale redenen is werken op zondag niet wenselijk.

Je moet je zelf en je personeel ook rust en ontspanning en sociale contacten gunnen. Het is geestelijk en lichamelijk niet gezond altijd maar door te kachelen. Nog nooit lijden er zo veel mensen aan burn-out. Er zijn medisch-psychische redenen om gedwongen en zogenaamd vrijwillig werken op zondag zo veel mogelijk te beperken.

Eigenlijk geldt het ook voor de klanten. Het is gezond je zelf rust te gunnen, je te ontspannen en contact te zoeken met familie, vrienden en kennissen. En toch is het behoorlijk druk in de plaatselijke supermarkten in mijn woonplaats. Dat komt ten dele door klanten uit de omgeving en soms doordat mensen het moeilijk vinden hun leven zo te organiseren, dat de weekboodschappen op een werkdag worden gedaan. Voor tweeverdieners met beiden een volledige baan en dan ook nog op grote afstand moge dat waar zijn, ze vormen maar een klein deel van de bevolking. Wat je ziet is, dat mensen er al aan gewend zijn en zonder er bij na te denken op zondag gaan winkelen. Ze eisen ook een zondagse opening. zodat ze ook op zondagen al hun wensen onmiddellijk vervuld zien worden. Zin in ijs? Zit er niets meer in de vriezer? Dan moet er een winkel open zijn. De volwassenen zijn precies hun kinderen, die hun moeder de kop gek zeuren om snoep en als ze het niet krijgen het midden in de supermarkt op een krijsen zetten. Dit publiek heeft er nooit nagedacht over dingen, die in dit blog zijn vermeld. Ik heb de afgelopen weken met willekeurige mensen hierover gepraat. In eerste instantie zeggen ze dat het best gemakkelijk is, maar als je dan met andere overwegingen komt stemmen ze daar even gemakkelijk mee in. Ik ben bang, dat we te gemakkelijk hebben ingestemd met de wensen van het grootkapitaal.

Toen eind negentiger jaren van de vorige eeuw actie tegen winkelopening op zondag werd gevoerd, vonden vakbonden, sportbonden, politieke partijen en kerken elkaar in een coalitie. Er werden honderdduizenden handtekeningen opgehaald. Het is opnieuw tijd om na te denken. Soms krijg ik de indruk, dat een notoir antikerkelijke en ook nog liberale partij als D66 er vooral op uit is religie naar de huiskamers te verbannen. Ik hoop, dat ik hier heb laten zien, dat het Bijbelse gebod van de rustdag een uiterst rationele achtergrond heeft. Zo dom waren de auteurs van de Bijbel bepaald niet. Als je nooit ook maar één letter uit de Bijbel hebt gelezen, ontgaat je dat uiteraard. Van mijn eigen partij in het Bunnikse, Perspectief 21 en van GroenLinks landelijk verwacht ik, dat ze dit blog serieus nemen.

Jaargang 7, Nr. 334.

 

Leven in Odijk

dinsdag, juli 27th, 2010

Dit artikel is gepubliceerd in de Odijkse editie van Open Venster, het parochieblad van de Paus Johannes XXIII parochie in het Krommerijngebied en wel in het juli-augustusnummer van 2010. 

Christelijke waarden en de verkiezingen 

Op de dag van de verkiezingen kwamen vertegenwoordigers van meerdere godsdiensten: Joden, Hindoes, Boeddhisten, Islamieten, Oosters-orthodoxen en Protestanten naar Utrecht om daar tezamen hun stem uit te brengen. Ze wilden hun onderlinge solidariteit tot uitdrukking brengen en laten zien, dat geen van hen achtergesteld mocht worden. Iedere mens is in Gods ogen evenveel waard. Het was een initiatief van de Raad van Kerken, waarin alle kerken vertegenwoordigd zijn, ook de Rooms-katholieke Kerk. Maar een Rooms-katholieke vertegenwoordiger ontbrak. Ik vond dat nogal pijnlijk, maar voor de betreffende bisschop was het die dag onmogelijk naar Utrecht te komen. Zo ontbraken er van meer kerken afgevaardigden. Ze werden door de andere leden van de Raad van Kerken vertegenwoordigd. Ik heb er maar eens naar geïnformeerd!  

Helpt het?
Worden mensen door zo’n gebaar van onderlinge solidariteit op andere gedachten gebracht? Gaan ze zich allerlei christelijke waarden opeens weer herinneren? De uitslagen wijzen er niet op. Deze verkiezingen weerspiegelen heel duidelijk de huidige maatschappelijke tendensen, waarbij naastenliefde, gerechtigheid, medegevoel, onderling begrip, eerlijkheid, hoffelijkheid en beleefdheid, gastvrijheid, barmhartigheid en trouw steeds minder een rol spelen. De maatschappij is harder geworden en zelfzuchtiger. En vooral bij jongeren zie je dat doordat hun opvoeders nooit duidelijke grenzen gesteld hebben. De jongeren onder de vijfentwintig jaar worden daarom wel de grenzeloze generatie genoemd.. Steeds meer mensen laten zich bij hun keuze vooral leiden door eigenbelang. Rekening houden met de ander is er niet meer bij.Gelukkig er zijn nog heel veel goede mensen voor wie christelijke of humanistische of socialistische of andere idealen nog steeds gelden, maar in de uitslagen vind je hun positieve levenshouding nauwelijks meer terug. Er gebeuren nog vaak heel goede dingen. Soms speelt daarbij het eigen belang een rol. We moeten namelijk goed beseffen, dat als heel veel mensen zo’n egoïstische levenshouding hebben dat niet alleen onze samenleving aantast, maar ook een bom is onder onze welvaart. Probeer een bedrijf of een instelling maar eens goed te laten draaien als vrijwel alle werknemers zich egoïstisch opstellen. Het wordt tijd, dat we ons dat realiseren en dat vooral opvoeders daarover gaan nadenken. Welke levenshouding leef ik mijn kinderen voor? Welke eisen stel ik en welke grenzen? 

En Odijk?
Toen ik ruim 43 jaar geleden in Odijk kwam wonen, viel ons onmiddellijk de open houding van de Odijkers op. We voelden ons echt welkom. Al snel werden we bij van alles betrokken. Ik werd lid van het Parochieberaad, bemoeide mij met de verkennerij en eind 1972 richtte ik met Lettie en Willy de scoutinggroep op. In die tijd was iedereen actief en er gebeurde echt van alles.Die open houding is er nog steeds. Iedereen is ook vandaag welkom, maar voortdurend vang ik tekenen op, dat sommige nieuwkomers zich afsluiten voor de gemeenschap. Ze worden nergens lid van, leven hun eigen leventje, doen de deur niet open voor een collectant en groeten je niet op straat. Het lijkt of ze hun stedelijke mentaliteit niet kwijt raken. Mensen hebben moeite met de inburgering. Ze kunnen zich maar moeilijk aanpassen.U moet zelf maar eens naar de verkiezingsuitslagen kijken en u afvragen of je daar die levenshouding in weerspiegeld ziet. Ik ben er niet gerust op. Misschien moeten we ons met flink wat Odijkers gaan afvragen hoe wij die mensen kunnen helpen, hoe wij ze bij van alles kunnen betrekken. We zouden eigenlijk ook een dorpsraad of een dorpsvereniging moeten hebben.

Emoties bij een verkiezingsuitslag

donderdag, maart 4th, 2010

PERSPECTIEF 21 GROEIT DOOR 

We stonden te praten in afwachting van de uitslagen en ik memoreerde hoe het was begonnen. Voor de oprichting van Perspectief 21 hadden GroenLinks en Partij ven de Arbeid samen drie zetels. Toen we de eerste keer meededen, werden het er vier, de volgende keer vijf en toen zes, maar ik weet niet of we deze rekenkundige reeks voortzetten. Gelach! Daar durfde niemand op te rekenen, maar het was een mooi perspectief. 

En een kwartier later werd de droom werkelijkheid. We hadden er zeven! Niet te geloven! Zeven van de vijftien zetels! Iedereen feliciteerde elkaar. Iedereen was ontzettend blij en toch hield iedereen zich een beetje in, want daar was ook het CDA, dat een zetel verloor en De liberalen, die zich maar net handhaafden. Als je bestuursverantwoordelijkheid draagt, dan moet je soms impopulaire maatregelen nemen. Zouden we daarvoor gestraft worden? Neen dus. 

Hoe was dan die uitslag in de gemeente Bunnik? 

Partij    GR2010 GR2006 Perc.’10 Perc. 2006 Verschil in perc.
P21 3213 2931 45,88 39,46 +6,42
CDA 1955 2341 27,92 31,52 -3,60
Liber. 1835 1856 26,20 24,99 +1,21
Transp —–  299 ——  4,03 -4,03
Totaal 7003 7427 100% 100% ——-
           

 Het was haast niet te geloven. Ik herhaalde drie, vier vijf, zes, ZEVEN… En riep, het lijkt wel een yell. 

En naar huis lopend dacht ik weer aan “De Zevensprong, dat springlied, dat vroeger bij de jeugdbewegingen populair was.        

Dansen wij de zeven, de zeven de zeven,       
Dansen wij de zevensprong.
Wie zegt dat ik niet dansen kan,       
Ik kan dansen als een edelman.
En dat is een, en dat is twee, en dat is drie en dat is vier en dat is vijf en dat is zes en dat is ze-he-ven. 

En daar hoorden dan bewegingen bij: Linkervoet vooruit, rechtervoet vooruit, knielen op de linkerknie, op de rechterknie, linkerelleboog op de grond, rechterelleboog en tenslotte je voorhoofd. 
 

En dat spookte maar door mijn hoofd. Tot ik dacht aan die rekenkundige reeks. Een volgende keer acht? Dat wordt dan wel heel hard werken. Maar er kwam weer een liedje in mijn hoofd op de wijs van “Altijd is Kortjakje ziek”         

Twee maal twee maal twee is acht,       
Wie had dat nu ooit gedacht?
       
Stemmen deed ik bij de kerk
Dat was een nauwkeurig werk.
Twee maal twee maal twee is acht
Ik kon niet slapen de ganse nacht. 

Ja zo’n verkiezingsuitslag maakt wat los, als je door de koude vriesnacht naar huis loopt en later in je bed ligt te woelen. Tsja….