Archive for april, 2024

Europese Verkiezingen 2

vrijdag, april 26th, 2024

Vrijdag, 26 april 2024 (na coorctie)

GA VOORAL STEMMEN

Begin juni vinden in de gehele Europese Unie verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Gezien de uitslagen voor de verkiezingen in de lidstaten wordt druk gespeculeerd op grote successen voor extreemrechtse partijen zoals in Nederland de PVV en Forum voor Democratie. Op zich is het een beetje vreemd, want zulke extreemrechtse partijen zijn vaak nogal nationalistisch en daarom tegen Europese Integratie. Het is niet bepaald om vrolijk van te worden als in het Europees Parlement mensen komen, die eigenlijk tegen de Europese integratie zijn. Maar er is meer aan de hand.

Dit soort partijen neemt vaak standpunten in, die  dwars staan op het beleid van de Europese Unie en door Nederland ondertekende internationale verdragen. Denkend aan de PVV kom je op de eerste plaats bij vreemdelingenhaat. Die is dan vooral gericht tegen Islamieten, maar ook de arbeidsmigranten uit Oost-Europese lidstaten zijn in hun ogen allesbehalve welkom. Toch is een van de bijzondere regelingen van de EU, dat er vrij verkeer is van werknemers. Je mag ze dus niet tegenhouden, want dat is strijdig met de wetgeving van de EU. Dan roepen ze rustig, dat dan die regel maar moet worden afgeschaft. Dat je dan ook veel Nederlandse jongeren benadeelt, ontgaat deze mensen. Veel jonge, goed opgeleide Nederlandse jongeren, willen graag ervaring opdoen elders in de EU of -zoals mijn kleinzoon- krijgen werk buiten Nederland aangeboden.

De EU is er ook op uit het milieu zoveel mogelijk te ontzien. De natuur moet zo veel mogelijk gespaard blijven. Onze landgenoot Timmermans heeft daar als lid van de Europese Commissie hard aan gewerkt. Daarom zijn rechtse partijen ook zo boos als Timmermans bij de formatie zou worden betrokken. Het milieu wordt op vele manieren aangetast. Door de industrie, die weigert over te schakelen op schone productiewijzen. Dat kost geld en dat gaat ten koste van de winst. Denk ook aan het verkeer: auto’s, vrachtverkeer, bussen, vliegtuigen en schepen. Allemaal stoten ze vooral kooldioxide uit en daardoor wordt het broeikaseffect versterkt. Het klimaat wordt warmer met alle narigheid, die dat oplevert. Door opwarming houden planten en dieren het niet meer vol.

Als je er echt goed over nadenkt, moet je bekennen, dat  veel mensen er nadeel van ondervinden. Je benadeelt je medemensen en dat is eigenlijk een vorm van diefstal. Paus Franciscus publiceerde in 2015 een encycliek. Dat is een rondzendbrief, waarin een bepaald onderwerp behandeld wordt. Deze encycliek, Laudate si, veroordeelde niet alleen de aantasting van het milieu, maar ook de onderbetaling van veel werknemers. Franciscus ziet één gemeenschappelijke oorzaak -simpelweg gezegd- de hebzucht van de rijksten. Ze willen alsmaar meer en zijn nooit tevreden.

Om terug te komen op het onderwerp. Stem op een partij, die eerlijk kiest voor een schoon milieu en voor eerlijke lonen. Dan probeer je tenminste een goed christen te zijn: Gods Schepping en jouw naasten lief te hebben. Misschien kom je dan bij een partij terecht, waar je nooit op gestemd hebt. Schrik er niet van. Onze wereld heeft het nodig.

Comece is de commissie van de bisschoppenconferenties van de EU-lidstaten. Comece vroeg ons om vooral te gaan stemmen en daarbij de woorden van onze Paus in acht te nemen.

18e Jaargang, Nr.789.

 

NPO Radio en TV

maandag, april 15th, 2024

DE TWEEDE KAMER WEET HET WEER BETER

 

 

De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid, dat de NPO gereorganiseerd moet worden en wil er ook minder geld aan besteden. Jonge mensen kijken nauwelijks nog TV hoor ik van tijd tot tijd. Bovendien kijken veel mensen naar commerciële zenders.. Die Tweede Kamer ziet in de NPO een welkome prooi. Daar valt  geld te halen. Die paar ouwe zakken, die nog NPO kijken en luisteren kunnen we rustig terzijde schuiven

Nu erger ik mij ook wel eens aan de enorme salarissen van sommige presentatoren.. Van mij mag dat best wat minder. Maar zoals ik meestal niets moet hebben van gratis huis-aan-huisbladen, zo stel ik de gratis commerciële zenders met de vele reclame ook niet erg op prijs. Ik ben dus een vrijwel vaste NPO-kijker en -luisteraar.

Het systeem van publieke omroepen moet aansluiten bij de veelzijdigheid van onze samenleving. Denk aan de tegenstelling progressief-canservatief aan wel of geen godsdienst, aan leeftijdsverschillen, aan mannen en vrouwen, aan wel of geen liefhebber van sport, aan de enorme inkomensverschillen, aan de verschillen in opleidingsniveau en de verschillen in culturele belangstelling. Een publieke omroep moet aan al deze verschillen recht doen. Juist de NPO kan dat door al die verschillende omroepen, die er bij horen. Daarom moet de politiek zich eigenlijk ook niet inhoudelijk met de omroepen bemoeien. Ik erger me dood als ik in een uitzending van WNL terecht kom. Wat een rechtse ballen. Maar die mensen willen niets weten van een kerkelijke uitzending van deEO of  van KRO-NCRV. Daar vertelt een mevrouw over de enorm sterke band, die bij Lourdespelgrims al heel snel ontstaat, zodat ze zich als ze weer in Lourdes komen zich echt “thuis” voelen. Ik sprak erover met een zeer goede bekende en hij herkende dat helemaal. Hoeveel van de 150 Tweede Kamerleden zouden van die Lourdeservaring ook maar enig presoonlijk benul hebben? Misscchien één of twee. Toch hebben enkele duizenden mensen geboeid die uitzending van het Geloofsgesprek gevolgd op NPO2 om 9.45 uur elke zondag. Vaak zijn dat mensen, die inmiddels aan huis zijn gebonden. Ze kunnen niet meer mee met een bedevaart WAT is dat, een bedevaart? Naar Lourdes of Fatima of Rome?

Jaren geleden betaalden we Kijk- en Luistergeld. Die verplichting werd door te veel mensen ontdoken. Dus werd de bekostiging overgenoemn door de belastingbetalers, dus door bijna alle Nederlanders. Toen al vreesde ik, dat de politiek nu een greep kreeg op de publieke omroep en allerlei eisen zou gaan stellen. Dat hebben we geweten. Wat een gedoen elke keer. Dan denk ik, waar bemoeien ze zich mee. Ze gaan zich toch ook niet bemoeien met de inhoud van kranten of met de inhoud van geschiedenisboekjes. Toch wordt dat onderwijs door de rijksoverheid bekostigd. Als de Tweede Kamer denkt, dat ze met zes zendgemachtigden recht kunnen doen aan de enorme verscheidenheid binnen onze samenleving, dan moeten ze maar eens een bijscholing sociologiew gaan volgen.

Geert Wilders hoor je vaak mopperen over het feit, dat Nederland nerit meer Nederlanbd is. Hij vindt de vele buitenlanders  ervoor zorgen, dat Het karakter van Nederland te veel veranderd. De manier waarop de Tweede Kamer omgaat met de publieke omroep is nog veel erger. Dat is pas echt afbraak van de Nederlandse Cultuur en de samenleving. Bijf met je grijpgrage poten af van de publieke omroep, denk ik dan.

18e Jaargang, nr. 788.

Komt er ooit een einde?

maandag, april 8th, 2024

WANNEER STOPT ISRAËL?

President biden pakt Israël steviger aan. Het leek er op, dat de terugtrekking uit Khan Younis aanvankelijk een gevolg was van de Amerikaanse druk. Nu beweren ze, dat de troepen enige rust nodig hebben. Daarna gaan ze er weer op los. Maar intussen neemt de binnenlandse kritiek op de Israëlische regering stevig toe Want Hamas heeft nog flink wat gijzelaars in handen en wil ze alleen vrij laten als Israël definitief stopt met de vijandelijkheden.

Als ik in de plaats van Israël stond, zou ik op mijn beurt eisen, dat ook Hamas stopt met alle vijandelijkheden. Hamas en alle inwoners van Gaza zouden nu alle inspanningen moeten richten op de wederopbouw van hun gebied en op het realiseren van een vreedzame samenleving van alle Palestijnen met alle Israëli’s. Israël moet een einde maken aan de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied Uiteindelijk dient er een Vredesverdrag te komen  tussen het Joodse volk en het Palestijnse volk. Als beide partijen daartoe bereid zijn getuigt dat pas van echte moed

Waarom vergt dat zoveel moed? De terroristische aanslag van 7 oktober 2023 heeft het vertrouwen van veel Israëli’s geschokt. Ze dachten te wonen in een veilig tehuis voor hun volk en dat bleek opeens niet waar. Maar het vraagt ook veel moed van de Palestijnen, want in feite worden ze door Israël voortdurend onderdrukt en vernederd. Hoe kom je tot wederzijds vertrouwen?

Voor Joden, Islamieten en Christenen is Israël een Heilig Land. Het is het land van de aartsvaders. Van Abraham, Izaäk en Jakob.. Het Joodse heilige boek, de christelijke Bijbel en de Koran bevatten de zelfde verhalen. Jeruzalem is voor allen een heilige stad. Christenen gaan als pelgrim naar het Heilige Land. Als ik nu tijdens een viering lezingen hoor, dan komen soms de beelden van onze reis naar Israël weer voor mijn geest. Dat is vaak best ontroerend. Israël heeft dus geweldige verplichtingen tegenover de grote Abrahamitische wereldgodsdiensten. Ook daarom heeft het land de plicht tot een vreedzame samenleving te komen, maar ook de Palestijnen hebben die plicht. Natuurlijk zijn er tegenwoordig tal van Nederlanders, die hier niets van begrijpen. Voor hen heeft het allemaal geen betekenis meer. Ze geloven niet meer. Maar het verlangen naar vrede blijft. Moge het zo zijn.

18e Jaargang, Nr. 787.

Pasen

maandag, april 1st, 2024

WAT BETEKENT PASSEN?

 

Wat vieren we met Pasen? Zeven en veertig procent bleek het niet te weten. Je moet eigenlijk beginnen bij de zondag ervoor., Palmzondag. Jezus van Nazareth was eigenlijk een Joodse leraar. Hij had een groep leerlingen, mannen en vrouwen rondom zich heen verzameld. Hij legde hen uit wat Jahweh, God van ons verwacht. Hoe moeten wij leven? Wat hoort onze relatie met onze naasten te zijn?  Met zijn leerlingen trok Hij vanuit het Noorden, Galilea naar Jeruzalem. Veel mensen bewonderden Hem. Zo werd zijn intocht in Jeruzalem een ware triomftocht. De mensen zwaaiden met palmtakken. Hij en Zijn leerlingen waren naar Jeruzalem gekomen om te vieren hoe het Joodse volk vanuit de slavernij in Egypte naar het Beloofde Land waren gekomen. Net als toen aten zij het Laatste Avondmaal
De populariteit van Jezus was niet naar de zin van de Joodse elite. Zij wilden Hem uitschakelen. Na het Avondmaal ging Jezus met Zijn leerlingen naar de Hof van Olijven. Daar werd Hij gevangen genomen door de knechten van de hogepriesters op aanwijzing van een van Zijn leerlingen, Judas Iskariot. Het liep er op uit, dat Hij op vrijdagmiddag stierf aan het kruis. Hij werd in een pas gedolven graf gelegd. Het graf werd afgesloten met een ronde steen.

De volgende dag was de Sabbat, de rustdag. Op de eerste dag van de week, onze zondag, gingen drie vrouwen naar het graf om Zijn lichaam te reinigen. Ze vonden het graf open. De steen wa weg gerold. Onmiddellijk gingen zij Zijn leerlingen, de Apostelen waarschuwen. Die vonden het lege graf. Van Jezus was geen spoor te bekennen. Toen herinnerden zij zich, dat Jezus hen had gezegd, dat Hij na drie dagen weer tot leven zou komen. Dat vieren we met Pasen, de Verrijzenis van Jezus uit de dood.

Bij ons op het Noordelijk Halfrond is het ook de tijd van de lente. Alle bomen en planten komen weer tot leven, zoals uit een bebroed ei een kuiken kan komen. Het is dus niet zo verwonderlijkdat mensen Pasen zien als een Lentefeest.
De volgelingen van Jezus Christus, de christenen  waren na de wanhoop om zijn dood verheugd om Zijn verrijzenis uit de dood. Je kunt er uit leren, dat ook na vreselijke gebeurtenissen er toch weer alles ten goede keert. Ook al ben je nog zo ziek, je wordt weer beter. Ook al is de oorlog in Oekraïne nog zo erg, er komt weer vrede. Ook al vallen er in Gaza duizenden doden, lijden de mensen er honger, zijn er nauwelijks medicijnen en blijven de gijzelaars alsmaar gevangen, er komt een oplossing voor Gaza. Pasen is het feest van de Hoop op betere tijden. Moge het zo zijn.                     

 18e Jaargang, Nr. 786.