Archive for maart, 2024

In Memoriam 46

maandag, maart 25th, 2024

KNAG-KRING UTRECHT STOPT

 

In 1978 startte een kring Utrecht met hoofdzakelijk eerste graads docenten, die vonden, dat ze beter moesten samenwerken nu er een- Centraal Schriftelijk Eindexamen was gekomen en de Mammoetwet ook allerlei veranderingen had gebracht. Ik mocht voorzitter zijn. Jan van der Zwan secretaris en Frans Bökenkamp zat ook in het bestuur.Later ook Jan Veenboer vanuit de Mavo’s en Frank Verwoerd van een categoraal gymnasium. Ook de Onderwijsgeografie was door wisselende mensen vertegenwoordigd. De mensen , die onze bijeenkomsten bezochten, kwamen uit de provincie Utrecht enb aanliggende gebieden: “’t Gooi, Apeldoorn, Gouda en het westelijke rivierengebied.

Bij de Schriftelijke Eindexamens ontdekten we al snel, dat de antwoordmodellen niet compleet waren. Zo ontstonden de Eindexamenbesprekingen en al snel gevolgd door een landelijke bespreking vanuit de verschillende kringen. De mensen van het Cito hikten er aanvankelijk tegenaan, maar de eindexamenregels bepaalden nu eenmaal, dat als een docent vond, dat een bepaald antwoord ook goed was, dit antwoord goed gerekend mocht worden. En tijdens die besprekingen lieten we de deelnemers een lijst invullen van mogelijke onderwerpen voor onze bijeenkomsten. Bij elk onderwerp was de vraag: Als je kunt kom je dan naar deze bijeenkomst? Zo kregen we een goede indruk van de mogelijke belangstelling.

We richtten ons op onderwerpen, die voor een actieve leraar interessant waren. Soms wisselden we ook ervaringen uit. Elk jaar zat er ook een excursie bij, soms zeer spectaculair. Zo gingen we op een zondagmorgen wanneer er daar niet gewerkt werd, naar een steenkolenmijn in de Belgische Kempen en echt de diepte in. We bezochten ook De Hoogovens bij IJmuiden, toen nog niet zo berucht als nu Tata Steel. We gingen ook naar Calais, waar men werkte aan de Kanaaltunnel. Helaas bleek het voorlichtingscentrum door brand verwoest, maar met de Video’s in onze bus kregen we toch wat informatie. Minstens zo indrukwekkend was de wandeling over het strand met links de rotsen en rechts de zee. In het eerstvolgende dorp was een restaurant, waar we met onze groep konden eten. Maar ik herinner me in latere jaren een bezoek aan de Darthuizer Poort, een ijs-smeltwater-dal bij Leersum en aan een enorme zandafgraving met klei-afzettingen tussen Veenendaal en  Rhenen, Kwintelooyen met tot slot een diner aan de Rijn bij Rhenen.

Een paar bijzondere kringavonden. Eerst maar de viering van het derde lustrum in 1993. Het was gewijd aan het vraagstuk van de samenvoeging van gemeenten of een andere rol voor de provincie. In het forum zaten allemaal geografen als de Commissaris van de Koningin Beelaerts van Blokland en de burgemeester van Nieuwegein. Daarmee haalden we de krant. Toen Italië eindexamenonderwerp werd bleek er geen enkele geograaf in dat land gespecialiseerd. Wij organiseerden een nascholing. Toen iemand als eerste zou laten zien, wat je als geograaf met de computer kunt doen, kwamen er bezoekers uit het hele land. De avonden over het projecte Proefschool Nieuwe Media trokken eveneens veel belanfstelling.

Ik heb mij afgevraagd of de potentiële kringbezoekers inmiddels anders van samenstelling zijn. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de verminderde belangstelling. In het begin waren de eerstegraders voor een deel universitair opgeleid. Daarnaast waren er veel docenten met een Middelbare Akte. Die hadden meestal in hun vrije tijd voor de akte gestudeerd. Ze wisten van aanpakken. Aan de Mulo’s, later Mavo’s werkten mensen met de oude Hoofdakte, later opgeschaald met een applicatiecursus van twee jaar. Ook pittige docenten. Nu komen de jonge docenten van een Lerarenopleiding of een universitaire lerarenopleiding met een Masterdiploma. Het zou me niet verwonderen als die nieuwe docenten denken, dat de doelstellingen van een Kring voor hen niet zo nodig zijn. Maar ja, ik werk al bijna dertig jaar niet meer in het Voortgezet Onderwijs en heb ook geen kinderen of kleinkinderen, die nog Voortgezet Onderwijs volgen. De samenleving is ook individualistischer geworden. Docenten zeggen dan: “Ik zoek het zelf wel uit. Op Internet is alles te vinden. Een kring heb ik echt niet nodig. Ik hoor ook geen verhalen over bedreiging van het vak, want dat was voor ons in het begin wel degelijk een punt.

Zelf heb ik zestien jaar in het Kringbestuur gezeten. Het afgetreden bestuur vrijwel het dubbele. Dat waren heel lang de echte volhouders. Bedankt daarvoor. Als er weer een noodsituatie komt met een bedreiging van een vak als aardrijkskunde, dan zullen er vast wel weer mensen zijn, die ons oproepen: Sluit de rijen en verdedig dat bijzondere vak.

18e Jaargang, Nr. 785.

 

De formatie

maandag, maart 18th, 2024

WAT GAAT HET WORDEN?

 

Blij met de uitslag van 22 november was ik natuurlijk niet. De progrmma’s van de vier partijen bevatten vreemde ideeën, strijdig met de Nederlandse Grondwet en vaak strijdig met Europese regelgeving en internatinale verdragen. Je mag dat als burger allemaal best vinden, maar een Nederlandse regering en ook instellingen en bedrijven hebben zich aan wetten en regels te houden. Maar goed, daar hebben we een parlement voor en de rechtspraak tot in hoogste instantie. Dat beroep op het recht bleek de afgelopen jaren al meerdere malen nodig en met succes.

De vier formerende partijen vonden elkaar op het vreemdelingenbeleid. Er zouden te veel buitenlanders naar Nederland komen. Dat werd ook nog flink overdreven. De Minister van Justitie en Veiligheid, nu VVD-leider schrok niet terug voor een forse leugen. Maar op andere punten moeten ze het nog eens zien te worden. Als de vier echt een rechts kabinet willen. moeten ze het met elkaar eens worden. Maar NSC en VVD begrijpen, dat een kabinet Wilders hen niet in dank zal worden afgenomen. Daarvoor heeft de PVV bij fatsoenlijke Nederlanders een te slechte naam. Steun aan een kabinet Wilders zou VVD en NSC waarschijnlijk zetelverlies opleveren. Dus komt er een extraparlementair kabinet. Dat heeft in grote lijnen het programma, dat door de vier wordt opgesteld en gaat zelf de details invullen. Als ze door een van de vier partijen gevraagd worden omdat ze de ideeën van die partij onderschrijven en ook het grote-lijnen-porgramma, dad moeten ze het ook eens worden met de collega-ministers. Dan kan er een werkbare situatie ontstaan. Als ze echter gevraagd worden op grond van hun deskundigheid, dan krijg je het risico, dat hun wetenschappelijkekennis strijdig is met  de politieke ideeën. De wetenschap heeft overtijgend aangetoond, dat te veel stikstofneerslag de natuur echt aantast. Om allerlei redenen is die natuur voor ons allen waardevol. Er leven insecten als bijen, die onze gewassen bestuiven. Te veel aan water door langdurige regen wordt er opgevangen. Stedelingen recreëren er en toeristen vindt er meer kijkgenot. Den aan de Veluwe met de vele hotels en campings. De veehouderij met de extreme stikstofuitstoot kan er vanuit de Vallei en vanuit het IJseldal veel schade veroorzaken. Dan ben ik nieuwsgierig hoe een partij als de BBB zal reageren. op een streng stikstofbeleid, dat de wet voorschrijft. Soortgelijke problemen verwacht ik ten aanzien van het klimaatbeleid. Bedrijven als ASML of de tuibouw hebben  arbeidsmigranten hard nodig. Ze worden hard getroffen als de rechtse regering het toelaten van arbeidsmigranten gaat beperken.

Al die rechtse stokpaardjes geven de oppositie van GroenLinks-PvdA of de SP of de Partij voor de Dieren volop gelgenheid om tegengas te geven. Dat wordt prijs schieten. Met al hun oppositionele optreden zullen ze waarschijnlijk weinig succes hebben. Wij in onze gemeente kenden dat vroeger met een rechtse meerderheid ook. We kwamen met prachtige voorstellen. Die werden dan verworpen, maar een tijd later op voorstel van B.& W. toch aangenomen. Men gunde de oppositie geen succesje. Overigens zijn VVD en CDA hier al weer enkele raadsperiodes in de oppositie.

Hoe gaan de burgers reageren? Weten burgers, dat de veehouderij niet mag krimpen omdat anders de winsten van de zuivelfabrieken en de exportbedrijven te veel omlaag gaan? Eigenlijk gaat het niet om de boeren., maar om het kapitaal. Weten ze dat de woningnood zo ernstig is doordat het maar niet lukt voldoende woningen te bouwen? En bij de woningbouwplanning moet je uiteraard rekening houden met immigratie. Die buitenlandse studenten brengen veel geld in het laadje van de universiteiten, maar zijn er voldoende studentenflats voor al die studenten? Weten de gewone burgers, dat ook Nederlandse studenten een periode aan een buitenlandse universiteit studeren? Weten onze kiezers, dat er niet alleen arbeidsmigranten Nederland binnen komen, maar dat ook Nederlanders elders gaan werken?  De wereld is een dorp. We zitten niet meer opgesloten in ons kleine landje. De jeugd van tegenwoordig kijkt over grenzen heen. Ze kijken niet alleen naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen is Europa de arbeidsmarkt, waar ze een baan zoeken. En omgekeerd, de jobhunters uit de VS zijn ook in Europa op zoek naar goede mensen en dan zie je een minister plotseling een baan in Singapore accepteren. Maar ja, dom-rechts heeft dat allemaal niet in de gaten.

Er moet na de verkiezingen van 22 november 2023 een nieuwe regering komen. De rechtse meerderheid heeft de democratische plicht om zo’n regering te vormen. We zijn benieuwd of ze daartoe in staat blijken te zijn.

18e Jaargang, Nr. 784.

Het Holcaust Museum

dinsdag, maart 12th, 2024

WAT KUNNEN WE ER LEREN?

 

De werkelijkheid is veel spannender, maar je moet al aardig oud zijn wil je je nog iets van het wegvoeren van de Joden herinneren. Uit onderzoek blijkt, dat zeer velen nog nauwelijks iets weten over de Holocaust. Leerkrachten schrikken er voor terug het onderwerp in de klas te behandelen. Met Islamitische leerlingen in de klas moet je voorzichtig zijn. De Joden in Israël onderdrukken de Palestijnen, hun Islamitische broeders. De notie van een veilig tehuis voor het Joodse volk is bij velen onbekend. Men gaat er eerder van uit, dat de Joden het land van de Palestijnen hebben ingepikt. Daarom leven zij nu in die vluchtelingenkampen

In Europa was in veel landen een afkeer van de Joden, die er leefden. Ze waren soms bankier. Aan hen moest je enorm hoge bedragen aan rente betalen. Die joden waren woekeraars. Dacht men. In werkelijkheid waren het meestal keurige zakenmensen of handwerkslieden. In het godsdienstonderwijs werden Joden beschreven als die mensen, die Jezus aan het kruis hadden geslagen en Hem gemarteld hadden. Joden waren Gods moordenaars. Ook door die verhalen waren Joden niet populair.  In veel landen kwam het van tijd tot tijd tot ernstige vormen van Jodenvervolging met veel slachtoffers onder de Joden.

De tijd na de Eerste Wereldoorlog was voor de Duitsers vreselijk. Ze werden gedwongen tot herstelbetalingen vanweg de verwoestingen door de oorlog. Er was veel werkloosheid. Er heerste armoede. Hitler zag de Joden als de zondebok voor alle ellende, die zijn landgenoten toen ondervonden. Die jodenhaat nam alsmaar toe. In de Kristalnacht werden Joordse winkels verwoest. Veel Joden ontvluchtten toen Duitsland, maar elders waren ze vaak niet welkom, ook niet in Nederland. Uiteindelijk besloten de Nazi’s, dat het Jodendom vernietigd moest worden. Dat gebeurde, typisch Duits op een industriële manier. Hoe ging dat in bijvoorbeeld Auschwitz? Als zo’n trein met Joden arriveerden bij het kamo, kwamen ze door een poort. Daar stond (en staat) “Arbeit macht frei.” Dan kwam de kolonne bij wat de douches werden genoemd. Ze moetsen zich uitkleden om in een soort kelder gedoucht te worden. Maar er kwam geen water uit de sproeiers, maar gifgas. Al snel was iedereen dood. Dwangarbeiders moesten de lijken naar de verbrandingsovens brengen. Zo werden de joden uitgemoord, in totaal zes miljoen. Dat uitroeien van de Joden heet nu de Holocaust. Het kon allemaal gebeuren doordat de Nazi’s de Joden van al hun ellende de schuld gaven.

Iedereen zou zich moeten afvragen of dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt, dat één bepaalde groep van alles de schuld krijgt. In  mijn eigen woongemeente vormden een coalitie van CDA en VVD tientallen jaren het gemeentebestuur. Steeds moesten PvdA en later ook GroenLinks erop aandringen dat er bij nieuwe bouwplannen tenminste 30% sociale huurwoningen zouden worden gebouwd. Dat lukte nauwelijks, eigenlijk niet. Buurgemeenten mopperen, dat zij woningzoekenden uit onze gemeente op hun dak kregen. Er waren geen of te weinig woningen voor onze kinderen. In het kader van de gezinshereniging van Marokkaanse gastarbeiders van Vrumona en Houthandel Van Dam kwamen zeven gezinnen met veel kinderen naar onze gemeente. Ze kregen alle zeven een huis. Wat is nu gemakkelijker om die Marokkanen de schuld te geven van het tekort aan sociale huurwoningen in plaats van die coalitie van CDA en VVD, die er veel te weinig hadden gebouwd. De PVV heeft er een specialiteit van gemaakt om van alle problemen in Nederland “de buitenlanders” de schuld te geven. Ze roepen, dat Nederland “vol” is. Groot Londen met zo’n 9 miljoen inwoners neemt even veel ruimte is als onze provincie Utrecht. Het zijn maar kleine gedeelten waar er veel mensen bij elkaar wonen, vooral in de Randstad. Daar is immers het meeste werk.

Door corona zijn veel mensen in eigen land op vakantie geweest en zij hebben ontdekt hoe mooi ons land eigenlijk is, hoeveel natuur er is en hoe mooit sommige agrarische landschappen eigenlijk zijn. Als leraar aardrijkskunde (tot 1994) had ik de ervaring, dat veel leerlingen toen eigenlijk nooit buiten de stad kwamen. Ze kenden dat mooie Nederland eigenlijk niet.

Dat gebrek aan kennis zie je ook bij allerlei politieke zaken. Ze laten zich van alles op de mouw spelden. Daarbij wordt er ook nog stevig gelogen, zelfs door een Minister van Justitie en Veiligheid. Zij beweerde, dat als er een gezin van een statushouder was overgekomen de volwassen kinderen hun gezinnen ook lieten overkomen. Dat zou om toenduizenden immigranten per jaar gaan. In werkelijkheid bleken het er maar een paar honderd te zijn. Als Wilders-stemmers dat allemaal geloven en ook niet weten, dat hij een Poetin-vriendje is en Oekraïne niet wilde helpen, dan begrijp je, dat men het tegenwoordig over “dom-rechts” heeft.

Nu maar hopen, dat ze de weg naar het Holocaust Museum in Amsterdam weten te vinden. En er leren, dat je nooit één groep tot zondebok moet maken, één groep, die je van alle narigheid de schuld kunt geven. Het eindigde toen met de dood van zes miljoen Joodse slachtoffers in de vernietigingskampen van de Nazi’s.

18e Jaargang, Nr. 783.

De gender-theorie

maandag, maart 4th, 2024

WAT ZEGT PAUS FRANCISCUS ERVAN?

 

Om maar met de vraag te beginnen. Paus Franciscus ziet in de gender-theorie het grootste gevaar van deze tijd. Maar waarom is niet duidelijk. Toen de Nederlandse bisschoppen voor hun ad-limina-bezoek in Rome waren heeft Kardinaal Willem Eijk de paus gevraagd er een encycliek aan te wijden. Nu vraagt de paus hem er een studie aan te wijden. Eijk is opgeleid als arts. Hij is ook medisch ethicus en moraal theoloog. Hij is na zijn priesterwijding bisschop geworden van Groningen-Leeuwarden. Nu is hij aartsbischop van Utrecht. Tsja en niet van Nijmegen, zoals stond in de pauselijke toespraak tot de leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. Daarvan is Kardinaal Eijk lid. Hij staat bekend als zeer conservatief, maar het moet een wetenschappelijke studue worden en dat vraagt een zekere objectiviteit.

Waarom toont de Paus zich zo bezorgd? De gender-theorie beweert, dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen man en vrouw. Ze zijn in wezen gelijk. Alleen lichamelijk verschillen ze. Als een man vindt, dat hij maar beter in een vrouwenlichaam verder kan leven, dan kan hij zich laten ombouwen, zoals een vrouw zich tot man kan laten ombouwen. De paus heeft de indruk dat velen zich te gemakkelijk laten ombouwen. Een vrouw, die man wordt, kan geen kinderen meer krijgen. Een man, die vrouw wordt kan geen kinderen baren. Als dit erg vaak gebeurt, worden er merkbaar minder kinderen geboren. De paus heeft al meerdere keen zijn ongerustheid uitgesproken over het lage geboortecijfer in Italië, Dat geeft tekorten op de arbeidsmarkt waardoor er meer arbeidsmigranten nodig zijn.

In Nederland is dat ook het geva. De Nederlandse vrouw krijgt gemiddeld 1,6 of 1,7 kinderen. Een constante bevolking vraagt 2,1 kinderen gemiddeld per vrouw. Sommige mensen denken, dat veel arbeidsmigranten niet tijdelijk komen, maar zich definitief vestigen. Daar zijn ze vaak tegen.

Terug naar de gendertheorie. Zijn er ook mensen, die een heel goede reden hebben om van geslacht te veranderen? Ik wil u een persoonlijke ervaring vertellen. In 1994 kon ik gebruik maken van de DOP-regeling en had ik veertig pensioenjaren. Ik ging zestig jaar jong met vervroegd pensioen dus zocht ik nuttig tijdverdrijf. Ik was al betrokken bij de redactie van het blad van de H. Nicolaasparochie in Odijk. Ik probeerde van dat blad een opiniërend blad te maken. Als mensen een artikel lazen werden ze als het ware uitgenodigd zelf een mening te vormen. Zo had ik ook les gegeven. Bekenden zeiden soms: “Je had weer een goed stukkie.” In het dorp genoot ik een zekere bekendheid.

Op een dag vroeg een echtpaar mij bij hen op bezoek te komen. Ze waren goed katholiek en hij had een kunstwerk in de kerk gerestaureerd.  Toen ik bij hen op bezoek was kwam een zeer onverwacht verhaal. Hij vertelde, dat hij als kind het leuk vond om meisjeskleding aan te trekken. Hij speelde met poppen. Hij was volgens eigen zeggen geen echte jongen. De man en vrouw hielden veel van elkaar. In hun huwelijk waren ook kinderen geboren. Het was een harmonieus gezin. De man voelde zich echter vrouw. Hij wilde graag vrouw zijn. Eigenlijk had hij daar zijn hele leven naar verlangd. Hij dacht, dat hij als vrouw in een vrouwenlichaam pas echt kon zijn wie hij voelde dat hij was. Samen met zijn vrouw waren ze er serieus oven gaan denken, dat hij zich zou laten ombouwen. Maar mocht je dat als katholiek? Wat vindt u daar nu van? Ik gunde de man de vervulling van zijn levenlange wens. Maar ik had op dit terrein geen enkele deskundigheid. Wat zou een moraaltheoloog erover zeggen? Ik beloofde iemand te vragen hen te begeleiden. Iemand met verstand van zaken. Zo geschiedde. Het hele proces verliep succesvol. Het echtpaar bleef gewoond samen wonen. De kinderen stemden uiteindelijk in met deze gang van zaken. De man leefde nog een aantal jaren en ze verzekerden mij dat hij/zij intens gelukkig was. Nu kon hij/zij eindelijk zijn wie zij was. Wie er in het dorp van wist en zijn familie was blij en gelukkig met “haar”.

Ik vermoed, dat Petrus haar bij de Hemelpoort van harte welkom heeft geheten.

18e Jaargang, Nr. 782.