Archive for juli, 2023

Frans Timmermans

zondag, juli 30th, 2023

WAAROM EEN GOEDE KEUZE?

 

Nadat de leden van de PvdA en van Groenlinks met een overweldigende meerderheid hadden ingestemd met een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en met een gezamenlijk programma, rees onmiddellijk de vraag wie dan de lijsttrekker moest worden. Niet recent actief in een van de twee partijen, niet te oud en aanvaardbaar voor beide partijen. Hij of zij moest ook geschikt zijn om Minister-President te worden. Want beide partijen hopen, dat ze samen een veel grotere aantrekkingskracht op de kiezers kunnen uitoefenen. Dat blijkt in onze Gemeente Bunnik in ieder geval wel zo.

Frans Timmermans van de PvdA uit Heerlen was eerder lid van de Tweede Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Hij staat er om bekend zes vreemde talen vloeiend te kunnen spreken. Hij was de afgelopen jaren lid van de Europese Commissie. Dat is, zeg maar, het Dagelijks Bestuur van de Europese Unie. En hij was een van de vice-voorzitters en stond dichtbij Voorzitter Ursula von der Leyen. Hij viel op door zijn daadkracht.

Met twee lidstaten is de relatie minder goed. In beide staten, Hongarije en Polen werden de principes van de democratie met voeten getreden. Ze kozen voor een nogal autoritair bewind. In Polen dreigde de onafhankelijkheid van de rechtspraak te worden aangetast. Timmermans kreeg de taak beide regeringen de wacht aan te zeggen. Europese financiële steun zou kunnen worden ingehouden. Hongarije kende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een fascistisch regime en in Polen steunde het volk altijd sterk op de Rooms-Katholieke Kerk en de dogmatische instelling van de Kerk zag je ook bij bepaalde politici. Beide landen verschilden sterk van de meeste lidstaten met hun wat meer liberale gedachtengoed. Timmermans heeft in beide landen namens de Commissie stevig opgetreden zonder onherstelbare brokken te maken.

Maar recent leverde Timmermans een bijzondere prestatie. De EU constateerde dat in veel gebieden van de EU de natuur ernstig is aangetast, zoals in Nederland door de overbemesting met stikstof via de lucht door de landbouw en het autoverkeer.. De uitstoot door vele fabrieken tast de soortenrijkdom eveneens sterk aan. Planten en dieren sterven uit. Daarbij komt nog de klimaatverandering met bijvoorbeeld veel meer bosbranden door droogte en hitte. De EU vindt terecht, dat de lidstaten harder moeten werken om de natuurvernietiging tegen te gaan. Timmermans slaagde erin een natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Daardoor kreeg hij sterker een groene uitstraling en werd als PvdA-man nog meer aanvaardbaar voor GroenLinksers.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Frans Timmermans als lijsttrekker van de combinatie GroenLinks-Partij van de Arbeid de beste keuze is. Geen wonder, dat andere partijen zo op hem afgeven.

17e Jaargang, Nr. 766.

Samen

zondag, juli 23rd, 2023

SAMEN ÉÉN LIJST EN ÉÉN PROGRAMMA

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben elkaar gevonden. In een referendum besloten de leden met een zeer grote meerderheid mee te doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023 met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Dit jaar vieren we in de gemeente Bunnik, dat deze twee partijen vijfentwintig jaar samenwerken in de lokale partij Perspectief 21 of kortweg P21. Dat gebeurt in veel meer gemeenten. Het is zo gewoon voor veel leden, dat ze er van harte mee instemmen het nu ook landelijk te gaan doen. Jaar in jaar uit is P21 hier de grootste partij en levert twee van de drie wethouders. We hebben zes van de 17 raadszetels. Maar er zitten maar vier partijen in onze gemeenteraad: P21 met 6, D66 met 3, VVD met 3 en CDA met 4 en de groep Leny Visser. (ex CDA). In het College vinden we twee wethouders van P21 en één wethouder van D66. VVD en CDA zijn in de oppositie.

 

Voordat P21 bestond had GroenLinks 2 en de PvdA 1 van de toen 15 zetels. Het samen gaan in één partij leverde meer zetels op. Maar we hebben gelukkig geen last van de enorme versnippering zoals in de Tweede Kamer. Daar doen de Partij voor de Dieren en de SP ook mee. Het doel van de landelijke samenwerking zal zijn de grootste partij in de Tweede Kamer te worden en samenwerking te vinden met partijen, die als de GL-PvdA-combinatie de grote problemen als het klimaat, de armoede, de overbemesting door stikstof en de migratie aan te pakken.

De groeiende samenwerking op landelijk niveau heeft er zeker toe bijgedragen, dat het ledenreferendum zo’n daverend succes werd. Bij de formatie van dit kabinet wilden GroenLinks en Partij van de Arbeid per se samen optrekken. Rutte wees dit steeds af. Zo zorgde hij ervoor, dat de band tussen deze twee linkse partijen alleen maar versterkt werd. Het voortdurende overleg tussen de twee fracties om tot een gezamenlijk standpunt te komen en het samen optreden van Jesse Klaver en Attje Kuiken versterkten het gevoel van onderlinge verbondenheid. Er is goed werk geleverd. Zo hebben de twee partijen zich ook al voorbereid op een kabinetscrisis. De draaiboeken hoe te handelen bij de val van een kabinet lagen al maanden klaar.

De BBB is daarbij een storende factor. Weinig mensen hebben in de gaten, dat op de achtergrond de agro-industrie meespeelt. Die grote bedrijven willen veel boter, kaas, melkpoeder en babymelkpoeder produceren en voor hun aandeelhouders veel winst maken. Als de rundveestapel gehalveerd wordt zal de zuivelproductie dalen en dus ook de winsten. Het Adviesbureau in Deventer, dat de BBB adviseert staat ook de agrarische industrieën bij. Het is maar dat u het weet. De val van het kabinet komt de BBB goed uit. In de nieuwe Tweede Kamer zullen ze meer zetels hebben dan die ene van Caroline van der Plas.

Ik hoorde Lilian Marijnissen commentaar geven op de kandidatuur van Frans Timmermans voor het lijsttrekkerschap. Die halen ze uit Brussel. Tsja de SP is kennelijk nog steeds wars van internationale samenwerking in Europa. De SP beseft nog steeds te weinig, dat alleen een machtig instrument als de EU in staat is de macht van het grootkapitaal te beteugelen. Timmermans had in het verleden een foute beslissing genomen. Alsof wij, dat nu zouden accepteren. Dat hij de klimaatherstelwet door het Europees Parlement heeft geloodst is voor Lilian kennelijk van weinig belang. Zo wint de SP geen verkiezingen.

17e Jaargang, Nr. 766.

Doxing

zondag, juli 16th, 2023

SMERIGE MANIER OM MENSEN ANGST AAN TE JAGEN

 

Allerlei publieke figuren hebben er last van. Ze krijgen scheldtelefoontjes of mails waarin ze bedreigd worden. Soms wordt er gedreigd hun kinderen iets aan te doen of ze worden zelf bedreigd, zelfs met de dood. Ze lopen er meestal niet mee te koop. Het zou wellicht anderen op een idee brengen. Voor de bedreigde mensen betekent het vaak, dat ze permanente bewaking nodig hebben. Ze kunnen ook niet permanent op hetzelfde woonadres verblijven. Geert Wilders is een van de mensen, die dat al jaren overkomt. Er zijn altijd een paar beveiligers om hem heen. Hij en zijn partij hebben vooral vreemdelingenhaat als uitgangspunt. Zijn manier van denken is strijdig met de Verklaring van  de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Ook strijdig met Europees Recht. Maar er is ook het Recht van Vrije meningsuiting. Je mag anders denken al is handelen in strijd met het recht en strafbaar. Je mag bijvoorbeeld een sollicitant om zijn aard of zijn afkomst niet weigeren.

Zo is er ook het recht van demonstratie. Een burgemeester moet een heel goede reden hebben om een demonstratie te kunnen verbieden. Er moet een sterk vermoeden zijn van mogelijke verstoring van de openbare orde bijvoorbeeld. Wat we de laatste jaren hebben gezien, dat demonstranten ernstige hinder veroorzaken. Boeren blokkeren autowegen met hun tractoren en anti-coronademonstranten komen in gevecht met de politie op het Museumplein. Ze vinden gewoon, dat alles mag.

Mensen, die zo heftig overtuigd zijn van hun eigen gelijk kiezen helaas ook steeds vaker andere middelen. Ze publiceren adressen of telefoonnummers of E-mailadressen van mensen, die hen niet bevallen: politici, ambtenaren, politieagenten of medewerkers van justitie. Daarvoor misbruiken ze anonieme media. Ze nodigen de bezoekers van de betreffende pagina of website uit de mensen van de lijst maar eens goed aan te pakken. De naam hiervoor is boxing. Minister Kaag en haar gezin werden hiervan het slachtoffer. Het ging zo ver, dat zij besloot de politiek te verlaten.

Is het verstandig van Minister Kaag, vroeg ik mij af. Die laffe anonieme bedreigers hebben nu hun zin. Ze hebben aangetoond, dat doxing een succesvolle methode is om een tegenstander te lozen. Overigens is het per 1 januari 2024  strafbaar: Twee jaar cel of 22.500 Euro boete, maximaal.  Vooral het feit, dat de bedreigingen de dochters van Sigrid Kaag en haar man veel schrik inboezemden, bracht haar tot het verlaten van de politiek. Het laat ook zien wat voor lafaards hierachter zitten. U, lezer denkt wellicht, dat ik een aanhanger van haar partij D66 ben. Nou nee, helemaal niet. Ik vind D66 niet links genoeg en haar anti-religieuze houding bevalt me evenmin. Maar er is vaak goed met D66 samen te werken. Dat zie ik op allerlei niveaus. Rijk, provincie en gemeente.

17e Jaargang, Nr. 765.

Woedend

zaterdag, juli 8th, 2023

AL DIE CRISES MAAR LATEN VOORTDUREN

Rutte staat onder grote druk van zijn partij, de VVD. Die wil het aantal asielzoekers fors naar beneden halen. Er is een spreidingswet in de maak, die de rijksoverheid de bevoegdheid geeft gemeenten te dwingen om hun aandeel in de opvang van asielzoekers te aanvaarden. Met name VVD-gemeenten lieten de opvang aan anderen over. Het aantal asielzoekers omlaag brengen is bepaald geen eenvoudige zaak. Internationale wetten verplichten ons om asielzoekers op te vangen. Maar niet alleen die wetten. Het is ook een kwestie vanonbaatzuchtigheid. Zelfzucht of egoïsme is het voornaamste gebod van de gemiddelde VVD-er. Het is voor dit soort mensen de meest normale zaak van de wereld. Ze lijken zich er niet voor te schamen.  Het is deel van de opvoeding. Het vergroot je kansen bij een sollicitatie. Het maakt een vvd-er niet uit, dat de grote problemen van deze tijd niet worden opgelost.

Banken hebben boeren jarenlang gedwongen te investeren in steeds meer vee. Dat gaf niet alleen meer melk, maar ook meer mest. Dat leverde de stikstofcrisis op. Die stikstof daalde neer in natuurgebieden en planten, die gevoelig zijn voor overbemesting legden het loodje. En andere planten zoals brandnetels  deden het juist erg goed. Onderzoek heeft geleerd, dat we in Nederland gewoon te veel rundvee hebben. Het aantal koeien moet omlaag. Maar hoe kunnen de boeren hun investeringen terug verdienen? De overheid wil veel bedrijven opheffen tegen een forse vergoeding.  Met deze kabinetscrisis komt er weer een hele tijd weinig van terecht. De ware reden is, dat de fabrieken niet accepteren, dat hun grondstof voor boter, kaas en melkpoeder minder wordt. Dat is slecht voor de aandeelhouders, rijke boeren en vaak ook buitenlandse kapitaalbezitters. Dat zijn de mensen achter de BBB. Die hopen, dat de BBB in de nieuwe Tweede Kamer ook weer een grote partij wordt. Fijn voor al die aandeelhouders van de zuivelindustrie. Leve het eigenbelang.

Er is in Nederland een groot tekort aan arbeidskrachten. Hier in de omgeving zie je daarom veel Oosteuropeanen, die in de fruitteelt werken. Toch doet de VVD ook moeilijk over arbeidsmigratie. Tsja, die mensen moeten ook gehuisvest worden. Maar het mooie is, dat de buitenlandse bouwvakkers kunnen helpen bij de woningbouw. Nu hoor je, dat bouwprojecten niet doorgaan vanwege de stikstofproblematiek. En onze jonge mensen maar wachten op een eigen huis. Dank je wel VVD!

Diverse meteorologische records worden gebroken. Recent een zomerstorm in juli. Dan weer een hitterecord. Het gaat maar door. Gebeurt er nu iets aan de klimaatscrisis? Ook die zal wel weer een tijd op de lange baan worden geschoven. En dan zijn er ook nog van die gekken, die niet geloven, dat er een klimaatcrisis heerst.

Och ja, er is ook nog een oorlog in Europa. Wat merken wij ervan? Er zijn veel vluchtelingen. Ze worden in de pastorie van onze H. Nicolaaskerk gehuisvest. We hebben in onze gemeente veel te weinig sociale huurwoningen., gevolg van jarenlang rechts beleid tot we 25 jaar geleden P21 hebben opgericht. Er gaan 1200 woningen gebouwd worden. De VVD zit al vele jaren niet meer in het College. Het kan wel. We steunen de Oekraïners met geld en met wapentuig, maar het wordt tijd, dat Rusland eieren voor zijn geld kiest. Intussen werd het gas duurder en ook het voedsel, want Oekraïne is een belangrijke leverancier van graan. We hebben te maken met een flinke inflatie en veel mensen kunnen nauwelijks nog in hun levensonderhoud voorzien. De ongelijkheid neemt toe, want er zijn natuurlijk ook profiteurs.

Met al die problemen in Nederland, die om een oplossing schreeuwen is het totaal onverantwoord een kabinetscrisis te forceren. Dat maakt me echt woedend. Dat een zich christelijk noemende partij als het CDA hierin mee gaat geeft mij als christen een diep gevoel van schaamte. Terecht hield de Christen Unie vast aan haar christelijke principes.

17e Jaargang, Nr. 764.

 

Scouting Katimavik 50 jaar

zondag, juli 2nd, 2023

EEN FIJN GEVOEL VOOR HEN, DIE TOEN BEGONNEN
In de zomer van 1972 waren mijn kinderen tien, acht en vijf jaar. Ze hadden heel veel leeftijdsgenootjes. Voor al die kinderen was er behalve voetbal weinig te doen. Zelf was ik in de leiding van District Utrecht van de Katholieke Verkenners belast met de zorg voor groepen buiten de stad Utrecht. Mijn Oostenrijkse vriend, had in zijn nieuwe woonplaats een groep van de Pfadfindern opgericht. Zo kwam ik op het idee om in Odijk een Scoutinggroep op te richten voor jongens en meisjes, want de vier scouting-organisaties waren bezig te fuseren. Ik plaatste in het toenmalige Trefpunt van de heer Staal een kleine oproep om met dit plan adhesie te betuigen.

 

Willy Limbosch en nu wijlen Lettie Werkman reageerden. Met z’n drieën gingen we aan het werk. Er was niets. Er waren geen oud-leden, geen onderkomen, geen jeugdleden en geen leiding. We moesten alles van de grond af aan opbouwen. Maar dat lukte. En op 15 februari 1973 vond de eerste bijeenkomst plaats, nu ruim vijftig jaar  geleden, in een oude directiekeet in gebruik bij de voetbalclub met tijdelijke voetbalvelden aan de St. Nicolaaslaan. Al spoedig gingen we “inwonen” bij het Open Jongerenwerk in de boerderij De Beug. Maar de groep bleef verhuizen. Eerst naar de zolder van boerderij Dalenoord. Toen de boerderij werd terug gekocht door de familie Aben werd een deel van de loods van Mocking aan de Singel betrokken. Vandaar ging het naar het huidige gebouw bij de ijsbaan aan de Singel. Daar is veel meer ruimte op het land en op het water, echt prachtig. Geen wonder dat er zoveel jeugdleden zijn.

Ik sprak ook met een lid van het landelijk bestuur en vertelde over de moeilijke gesprekken in de Landelijke Raad toen we moesten komen tot één organisatie met een gemeenschappelijke cultuur. Dat is bij elke fusie moeilijk of het nu scholen of bedrijven of verenigingen betreft. Er waren districten, waar men met een vaste overtuiging vast wilde houden aan het boek van Lord Robert Baden Powell “Scouting for Boys”. Daarvan afwijken was ketterij. Andere districten waren veel meer gericht op ontwikkeling en vernieuwing. Tijdens die discussies ging het er soms hard aan toe. Het Odijkse Scouting Katimavik is juist steeds weer vernieuwend. Voor mij was het heel leuk dat gisteren te ervaren. Dan is het ook niet zo verwonderlijk, dat kinderen van linkse mensen er nu lid van zijn. Vroeger vond men de padvinderij maar erg militaristisch. Dat kwam ook door de uniformen. Daar zie je nu vooral leuke frisse kleuren.

In die tijd waren we deel van het district Zeist en daar zat een zeer progressieve voortrekkersstam. Die vonden het maar niets, dat er in 1979 een Jamboree zou worden gehouden in het Iran van de sjah met zijn onderdrukkend regime. Op 10 december de Dag van de Mensenrechten sprak ik de Landelijke Raad toe en stelde namens District Zeist voor niet naar die Jamboree te gaan. Het voorstel werd met een kleine meerderheid verworpen. De Jamboree van 1979 ging niet door. In Iran was de opstand tegen het regime van de Sjah begonnen. Zo zie je maar, dat in die vijftig jaar van alles kan gebeuren.

Ik ben wel heel erg blij, dan Odijk Scouting Katimavik nog steeds zo goed draait. Ik voel heel veel waardering voor al die mensen, die daar aan gewerkt hebben en dat nog steeds doen. Gefeliciteerd met de vijftigste verjaardag.

17e Jaargang, Nr. 764.