Archive for augustus, 2021

Kabinetsformatie

zondag, augustus 29th, 2021

ONVERANTWOORDELIJK GEDRAG VAN VVD EN CDA

 

Nederland staat voor tal van grote problemen, die dringend om een oplossing vragen. Het zijn wereldproblemen als de klimaatopwarming, de zeespiegelstijging, de energietransitie, Corona en toekomstige nieuwe virussen, hongerproblemen, lokale oorlogen zoals in Jemen en het internationale terrorisme, de enorme ongelijkheid in kennis, macht en welvaart. Ook binnen Nederland zijn vraagstukken als de woningnood, personeelstekorten en daarmee in samenhang arbeidsmigratie, het op een hoger peil brengen van de medische zorg ook in verband met corona, de ongelijkheid in inkomen, kennis en macht, herziening van het belastingstelsel en een betere werkwijze van de Tweede Kamer. Je zou verwachten, dat de politieke partijen en met name VVD, CDA en D66 hun uiterste best doen om zo snel mogelijk tot een nieuw kabinet te komen. Daarvan komt maar weinig terecht.

Veel van deze problemen treffen een groot deel van de bevolking. Dan vraagt een oplossing een brede steun van het Nederlandse publiek. Dan is een brede samenstelling van een kabinet zeer wenselijk. Elke partij heeft stokpaardjes en daardoor ook speciale deskundigheden. Dat maakt een regering als geheel alleen maar sterker. Maar niets daarvan. CDA en VVD wensen de combinatie PvdA en GroenLinks niet in een nieuw kabinet. Van de VVD kun je dat verwachten. Dat is de partij, die per definitie het eigenbelang van de rijken hoog in het vaandel draagt. Ze accepteren liever het voortbestaan van eerder genoemde problemen dan een oplossing die van hen via de belastingen offers vraagt. In hun villadorpen en de luxe stadswijken kunnen ze gemakkelijk ontsnappen aan luchtvervuiling, criminaliteit en sociale onrust. Daarbij komt nog, dat er VVD-ers zijn, die bijvoorbeeld glashard ontkennen, dat er een klimaatprobleem is. Zijn ze nou echt zo dom of willen ze de waarheid rustig ontkennen wanneer hun anders geld gaat kosten. Dat verstandige VVD-ers bereid zijn naar zulke idiote partijgenoten te luisteren kan alleen maar uit eigenbelang of partijbelang verklaard worden.

Van Hoekstra en zijn CDA zou je mogen hopen, dat ze de C in hun naam enige eer aan willen doen: Behoud van de schepping, bestrijding van de armoede in eigenland en daarbuiten, goed onderwijs en fatsoenlijke minimumlonen. Het CDA past ook een zekere bescheidenheid, want ze hebben bij de laatste verkiezingen fors verloren en als Pieter Omtzigt met zijn vele voorkeursstemmen niet voor vijf zetels had gezorgd was de achteruitgang nog veel sterker geweest. Het CDA gaat door vergrijzing en secularisatie steeds verder achteruit en de overblijvende leden hebben weinig meer met christelijke idealen. Als het gaat om het behoud van de schepping en bestrijding van de armoede kun je beter bij GroenLinks terecht en juist die partij wordt door VVD en CDA met afschuw bejegend. Het lijkt erop, dat VVD en CDA niet echt bereid zijn aan de grote problemen te gaan werken en zeker niet, wanneer het hen geld gaat kosten.

Regelmatig krijgen linkse politici de vraag waarom ze nu ineens met Rutte willen samenwerken, terwijl ze een paar maanden geleden nog een motie van wantrouwen tegen hem steunden. Juist in een kabinet kunnen ze een terecht gewantrouwde Rutte het best in de gaten houden. Wil Rutte hen daarom niet in een kabinet Wil hij liever doorgaan met liegen en bedriegen? Zijn er ook eerlijke fatsoenlijke, betrouwbare VVD-ers? Misschien zouden zij die meneer Rutte eens flink de oren kunnen wassen en ervoor kunnen zorgen, dat de grootste partij van Nederland zich eindelijk eens echt verantwoordelijk toont.

14e Jaargang, Nr. 678.

Afghanistan

zondag, augustus 22nd, 2021

WE KONDEN HET AL TWINTIG JAAR ZIEN AANKOMEN

 

De poging om van buitenaf van Afghanistan een modern land te maken was gedoemd om te mislukken. De Sovjet Unie had zich al veel eerder uit het land terug getrokken en ook eerdere pogingen het land te koloniseren liepen op niets uit. Al die strijdlustige stammen waren niet bereid een sterke centrale regering te aanvaarden. Men was aan de traditionele cultuur gehecht. En dat gold voor elk van de vele stammen weer afzonderlijk. Het woeste karakter van het landschap bood alle mogelijkheden voor gewapend verzet. Bovenop de gehechtheid aan de eigen stam met de eigen cultuur kwam in de gehele Islamitische wereld een toenemend verzet tegen de overheersende rol van het kapitalistische Westen in de wereld De strijd was een uitloper van antikolonialisme van na de Tweede Wereldoorlog. Vroegere koloniën werden onafhankelijke staten en die onafhankelijkheid wilde ook Afghanistan. In dat land was vanuit een ‘madrassa’, een Koranschool een groep van geloofsleerlingen ontstaan, de Taliban. Deze groep wilde in heel het land en ook daarbuiten een fundamentalistische vorm van de Islam vestigen. Daarom steunden zij ook bin Laden en boden hem langdurig onderdak. Eigenlijk is het opzienbarend, dat de zogenaamde Vrije Wereld het daar nog zo lang heeft volgehouden.

Wij vinden onze manier van leven de beste die er in de wereld is. Eigenlijk zouden alle landen in de wereld onze manier van leven moeten overnemen. Wij kennen democratie, een goed bestuurssysteem op elk niveau, een goed rechtssysteem. We houden ons aan de Mensenrechtenverdragen en aan de vrijheden van de Verklaring van de Rechten van de Mens. We kennen de vrijheden uit onze Grondwet. En toch.

In de gehele “vrije wereld” is een enorme ongelijkheid in inkomen en bezit, in kennis en macht. Voor velen is er geen eigen huis, geen fatsoenlijke baan, geen mogelijkheid om op vakantie te gaan. De vrijheid van de een gaat vaak ten koste van de vrijheid van de ander. Je kunt in ons land gemakkelijk scheiden en minstens één op de drie huwelijken loopt stuk. Staan beide partijen na zo’n scheiding er even goed voor? Wat betekent het voor eventuele kinderen?

Er komen allerlei vormen van discriminatie voor en het lijkt of dit steeds erger wordt. Hatelijkheden tijdens sportwedstrijden, minder gemakkelijk een stageplek of een baan vinden en alleen maar een huis in een verwaarloosde buurt. Zelf zijn ze ook niet volmaakt. Soms discrimineren ze homo’s en vrouwen. Vooral ook de eigen meisjes en vrouwen.

Waar het hier om gaat is, dat het voor de Taliban niet erg moeilijk was om dat westerse streven naar een moderne samenleving verdacht te maken. Zo volmaakt zijn die westerlingen niet. Trap er maar niet in. Ik kan ze geen ongelijk geven.

Toch hebben de Afghanen en ook de Taliban de afgelopen twintig jaar kennis gemaakt met veel positieve aspecten van de Westerse manier van samenleven. Ze zien, dat de sterk toegenomen deelname van vrouwen in het arbeidsproces en daarbij ook op een steeds hoger niveau. Het Glazen Plafond is aan het verdwijnen. Ze merken maar al te goed hoe gelukkig meisjes zijn met hun onderwijs en hoe trots hun ouders zijn. Al die scholing is nodig voor goede medische zorg, voor een goed bestuur voor een goede economie en voor een goede rechtspraak. Waar gaan de Taliban voor kiezen? Nog steeds Islamitisch fundamentalisme, voor vrouwenonderdrukking, voor veel dwang en weinig vrijheid?

Of zoeken ze naar een moderne interpretatie van Islamitische waarden, voor goed onderwijs voor jongens én meisjes, voor een goed bestuur en voor goed overleg met de verschillende stammen? Gaan ze op hun eigen manier hun land moderniseren?

Mij gaat het erom, dat in de media nu vooral de nadruk ligt op al het negatieve nieuws en dus eigenlijk op anti- Taliban propaganda. Daarom vind ik het heel mooi, dat de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid heeft besloten de Afghanen niet in de steek te laten en in het land te blijven. Dat hoor je niet op radio of Tv en lees je niet in de krant. Maar ja, zo zijn de media nu eenmaal. Goed nieuws is geen nieuws.

14e Jaargang, Nr. 677.

Overberg

maandag, augustus 16th, 2021

AANBWVOLEN VOOR VAKANTIE IN EIGEN LAND

 

Als je vanuit Amerongen aan de Nederrijn de Utrechtse Heuvelrug oversteekt kom je in de Utrechtse Vallei bij het dorpje Overberg met een groot agrarisch gebied en veel natuur er omheen. Onderweg ben je het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug gepasseerd, de Amerongse Berg, 69,9 meter boven NAP. In Nederland noemen we zo’n molshoop een berg en ook de benaming Heuvelrug is overdreven, want pas boven de 200 meter boven de zeespiegel spreken we van heuvels. Waarom is dit zo’n bijzonder stukje van ons lage landje bij de Noordzee?

De Utrechtse Heuvelrug met het Gooi is een stuwwal. Tijdens de een na laatste ijstijd, het Saalien, zo,n 200.000 jaar geleden drong een enorme ijsmassa het gebied van nu de Utrechtse-Gelderse Vallei binnen. De bodem werd uitgehold en aan weerszijden werden de lagen rivierafzettingen, klei en zand en leem en grint in bevroren toestand opgestuwd. Ze liggen nu schuin en zijn soms geplooid. In zandafgravingen kon je die gestuwde lagen mooi zien. Het ijs liet er ook enorme rotsblokken achter. Dat kan alleen door ijs zijn gebeurd. Niet door stromend water of door de wind. In de voormalige zandafgraving bij Maarn is een verzamelingen van de enorme zwerfstenen te zien. Ook in Overberg zie je her en der zulke rotsblokken In de laatste ijstijd, het Weichselien is de stuwwal wat afgevlakt en werden smeltwaterdalen gevormd. Aan de voet van de stuwwal werd een langzaam aflopende  laag smeltwaterafzettingen neergelegd. Daarop ligt Overberg.

In het gebied geldt, dat het hoe lager hoe natter is. De nattere delen zijn geschikt als grasland. Kom je hoger dan zie je maisakkers en nog hoger kom je bij de hei en vooral veel bos.

Tot laat is de 19e eeuw lieten de boeren schapen grazen op de heide. De Heuvelrug was bijna geheel met heide bedekt. In de winter stonden de schapen in de potstal. Daarin werden heideplaggen gestrooid en met dat mengsel uit de potstal werden de akkers bemest. Met de komst van de kunstmest werden de schapen als mestproducent overbodig.. De Heuvelrug werd vrijwel overal bebost en de houten palen werden in de kolenmijnen in Zuid-Limburg als stutten gebruikt. Als er wat vaak plaggen werden gewonnen kon het onderliggende zand gaan stuiven. Soms vormen zich dan stuifduintjes. Die zijn we met het stuifzand tijdens onze wandelingen ook tegen gekomen.

Van die Heuvelrug komt heel wat water. Soms stroomt het over de oppervlakte, maar vooral het uit de diepte opwellende kwelwater is belangrijk. Voor de landbouw moet het gebied goed ontwaterd worden. Er zijn dan ook greppels en sloten van boven naar beneden. Zo krijg je een strokenverkaveling met percelen van rond de 150 meter breed en gescheiden door greppels of sloten met bomen en struiken. Die stroken zetten zich voort in het bos. Overal die ZZW-NNO verlopende stroken grond en af en toe ook paden. Wegen en paden dwars op die overheersende richting zijn er veel minder. Die bijzondere fraaie structuren van het landschap wordt dwars doorsneden door een drukke weg van Overberg naar Veenendaal en die heet dan ook de Dwarsweg. Modernere doorsnijdingen zijn de A12 en de spoorlijnen Utrecht-Arnhem en bij Overberg de spoorlijn naar Veenendaal en Rhenen.

Daar aan die Dwarsweg en die spoorlijn lag ons vakantieverblijf het Landal Green Park “De Amerongse Berg”. Op zo’n ruim 150 met brede strook is de grond wat opgehoogd en staan 87 vakantiebungalows van uitstekende kwaliteit en vaak veel luxe en goede voorzieningen. Er is een overdekt zwembad en voor de kinderen veel speelgelegenheid. Het personeel is buitengewoon attent. Na ons verblijf van 12 dagen in verband met een verbouwing in ons huis dacht ik, dat ik er best nog eens naar toe zou willen. Er valt daar nog zo veel te zien.

Mij moet van het hart, dat een ding mij dwars zit. Het hangt samen met de structuur van het landschap. De bosstrook aan de oostzijde van het park is goed toegankelijk en vormt een goede verbinding met het zuidelijk gelegen gebied van heide, zandverstuivingen en bos op de stuwwal. Aan de westzijde wordt het park begrensd door een strook van 300 meter hooiland en daarna door bos, dat hier bij een landhuis tot privé terrein is verklaard. In dat gebied aan de westzijde vind je geen gebaande wegen. Zo vormt het een blokkade voor wandelingen in Westelijke richting. Je moet dan over de druk bereden Dwarsweg. Langs een kavelgrens zou een pad aangelegd kunnen worden. Het park wordt dan nog aantrekkelijker voor wandelaars.

En dan nog een puntje. Je treft vierkante paaltjes aan bij wandelroutes. Met een pijltje wordt de wandelaar de weg gewezen. Tot je merkt, dat er meer wandelingen zijn met dezelfde paaltjes. Dan kom je wel eens erg ver van huis. Ik weet voor een volgende keer, dat ik maar eens goed moet gaan googelen.

Overberg kent nog de nodige voorzieningen voor toeristen. We hebben in het Bosrestaurant lekker gegeten. Daarnaast is een modern hotel en er zijn recreatievoorzieningen. Het park ligt op loopafstand van NS-station Veenendaal West. Het nabije Veenendaal biedt tal van voorzieningen. Met de trein kun je naar Rhenen en daar lokt Ouwenhand’s Dierenpark. Ook op die Grebbeberg is de begraafplaats voor Nederlandse militairen, die hier in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld. Op veel plekken in de Vallei vind je nog de forten van de Grebbelinie. Voor een vakantie in eigen land kun je in Overberg goed terecht.

14e Jaargang, Nr.676.