Archive for augustus, 2014

Buma denkt enghartig

zaterdag, augustus 30th, 2014

 

ANGST VOOR DE DREIGING VAN BUITEN

CDA voorman Sybrand Buma heeft deze week een opiniestuk geschreven in de Volkskrant waarin hij zijn ongerustheid etaleert over de politieke ontwikkelingen in de wereld. Het optimisme na het ineenstorten van de Sovjetunie is naar zijn mening onterecht gebleken. Wat zijn die linkse partijen toch naïef. De krijgsmacht kon naar believen worden ingekrompen en zou zich veel meer moeten richten op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Buma suggereert, dat inkrimping van de krijgsmacht een links idee is, maar linkse partijen hebben na 1989 nooit een meerderheid gehad en het CDA heeft in die periode maar al te vaak in het kabinet gezeten en vlijtig mee bezuinigd op defensie. Daar was wel verzet tegen. De Koude Oorlog was nog niet afgelopen of nieuwe vijandsbeelden werden gecreëerd. De vijand zat in het Midden Oosten en de Islam vormde het nieuwe gevaar. Dus volgden invallen in Irak en in Afghanistan. Nu zien we de gevolgen in een onstabiel Midden Oosten en duizenden doden en gewonden en miljoenen vluchtelingen. Je moet zo oppassen voor angstzaaiers. Het is nogal onthutsend te zien, dat een redelijk intelligent man niet ziet, dat wij in het Westen mede verantwoordelijk zijn voor de chaos in het Midden Oosten. Barack Obama ziet dat wel en is daarom ook zo voorzichtig met ingrijpen en zo nog meer chaos veroorzakCDA voorman Sybrand Buma heeft deze week een opiniestuk geschreven in de Volkskrant waarin hij zijn ongerustheid etaleert over de politieke ontwikkelingen in de wereld. Het optimisme na het ineenstorten van de Sovjetunie is naar zijn mening onterecht gebleken. Wat zijn die linkse partijen toch naïef. De krijgsmacht kon naar believen worden ingekrompen en zou zich veel meer moeten richten op ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Buma suggereert, dat inkrimping van de krijgsmacht een links idee is, maar linkse partijen hebben na 1989 nooit een meerderheid gehad en het CDA heeft in die periode maar al te vaak in het kabinet gezeten en vlijtig mee bezuinigd op defensie. Daar was wel verzet tegen. De Koude Oorlog was nog niet afgelopen of nieuwe vijandsbeelden werden gecreëerd. De vijand zat in het Midden Oosten en de Islam vormde het nieuwe gevaar. Dus volgden invallen in Irak en in Afghanistan. Nu zien we de gevolgen in een onstabiel Midden Oosten en duizenden doden en gewonden en miljoenen vluchtelingen. Je moet zo oppassen voor angstzaaiers. Het is nogal onthutsend te zien, dat een redelijk intelligent man niet ziet, en.

Na eeuwen van oorlogen uitlopend op twee verschrikkelijke wereldoorlogen heeft men in Europa tot integratie besloten. In dat proces hebben christendemocraten een belangrijke rol gespeeld. De intensieve vervlechting van de economieën van de lidstaten van de EU maakt een oorlog in Europa onmogelijk. Voor mij was de intensivering van de economische verbondenheid met Rusland tevens gericht op vermindering van de kans op onderlinge conflicten. Maar Rusland blijft een wereldmacht en Poetin een machtspoliticus. Delen van de vroegere Sovjetunie en lidstaten van het Warschaupact behoren nu tot de Westerse invloedsfeer. Dat is voor Poetin sowieso onverdraaglijk, maar nu met de Oekraïne hetzelfde dreigde te gebeuren, was het ingrijpen van Poetin voorspelbaar. Verdere escalatie moet worden voorkomen. Nogal moeilijk, want Poetin is niet erg gevoelig voor sancties. Hij en zijn vriendjes hebben er weinig last van en Poetin is niet gewend zich iets aan te trekken van mopperende burgers. Als die er al zijn. Pas als overduidelijk wordt, dat wij echt ver willen gaan en bijvoorbeeld de olie- en gaswinning willen treffen door geen materialen meet te leveren en geen olie en gas meer af te nemen en wanneer dan ook blijkt, dat andere potentiële klanten nee zeggen, dan heb je kans, dat hij eieren voor zijn geld kiest. De welvaart in Rusland is in hoge mate afhankelijk van olie en gas.

Buma wil niet afhankelijk zijn van ingevoerde Russische olie en gas. Hij zegt het niet, maar het is voor iedereen duidelijk. We hadden veel eerder moeten beginnen met op grote schaal investeren in wind- en zonenergie. Maar toen zat het CDA in de regering en dacht men bij wind- en zonenergie aan een linkse hobby en het nog niet voor 100% zekere broeikaseffect.

Buma wil ook voedselzekerheid. Heel merkwaardig zegt hij dan dat de Nederlandse boeren moeten voorzien in onze voedselbehoefte. Nu exporteert Nederland al zo vreselijk veel voedsel, dat dit geen enkel probleem zou zijn. Er moet wel enige omschakeling zijn. Minder veehouderij en meer akkerbouw. Ik vind het nogal merkwaardig, dat hij bij voedselzekerheid niet aan de EU denkt, maar heel enghartig een Nederlandse oplossing zoekt. Buma moet maar eens een cursusje economische geografie gaan volgen of een periode in het Europarlement gaan zitten of bij de buitenlandse dienst gaan werken en dan bij voorkeur op de economische afdeling.

Dat hij tenslotte bij een dreiging van buiten onmiddellijk aan versterking van de defensie denkt en niet aan allerlei andere methoden om dreigende conflicten op te lossen is tekenend voor zijn primitieve manier van denken. Het is te hopen, dat er goede specialisten in zijn fractie zitten. Dan kan hij een stuk eerst door hen laten lezen voordat hij het naar de Volkskrant stuurt.

Jaargang 7, Nr. 324.

Gastbijdrage van PAX

dinsdag, augustus 26th, 2014

Van PAX ontving ik een uitgebreide reactie van de hand van hun Israël Palestina deskundige Jannie Kuik. Gaarne plaats ik deze zeer evenwichtige reactie als een gastbijdrage.

Terecht constateert de heer Jorna dat het beide partijen belang hebben bij het geweld dat de andere kant uitoefentHamas heeft er belang bij, dat er veel burgers worden getroffen, want dat geeft meer steun aan Hamas, niet alleen in Gaza, maar ook hier en elders in de wereld. Israël heeft belang bij het geweld van Hamas, want dan kan Hamas worden voorgesteld als een terroristische organisatie en blijft Israël steun ontvangen”.

En inderdaad, vrede is onmogelijk zonder dat er enige acceptatie van de ander is en daarmee een begin van vertrouwen. Hamas wordt door PAX, ook in het Manifest, veroordeeld vanwege zijn ongerichte aanvallen op Israël die de dood van Israëlische burgers heeft veroorzaakt. Het laatste Israëlische slachtoffer was een vierjarig kind. De heer Jorna schrijft dat Hamas ‘van zijn vrienden’ kritiek moet krijgen. PAX beschouwt zichzelf niet als vriend van Hamas. Hamas staat al jarenlang op de Europese en Amerikaanse terroristenlijst. En terecht. Door zijn ongerichte aanvallen op Israël oefent Hamas terreur uit. Tegelijkertijd weten we dat plaatsing op een terroristenlijst alleen effectief is als de groep in kwestie daardoor internationaal en ‘op de grond’ geïsoleerd wordt. Dat is met Hamas tot nu toe niet gelukt. Wel is de financiële en politieke steun uit de Arabische wereld de afgelopen tijd afgenomen.  Dat heeft Hamas gedwongen tot het accepteren en steunen van een Palestijnse eenheidsregering onder leiding van president Abbas. Maar juist deze eenheidsregering, die door de internationale gemeenschap  schoorvoetend werd geaccepteerd, was voor de huidige Israëlische regering een aanleiding om Hamas leden op de Westbank aan te pakken. Uiteindelijk vormde dit aanleiding voor Hamas in Gaza om de wapenstilstand met Israël definitief op te zeggen.

De militaire reactie van Israël op de beschietingen vanuit Gaza is naar de mening van PAX disproportioneel. Niet alleen vanwege het onevenredig grote aantal burgerslachtoffers maar ook omdat al dat geweld wordt ingezet voor een doel dat niet kan worden bereikt; het uitschakelen van gewapend verzet tegen de bezetting en de blokkade. De hoop dat plaatsing op de terroristenlijst, internationaal isolement en massief geweld de steun voor Hamas ‘op de grond’ wegneemt, is na de vorige aanvallen op Hamas en de huidige aanval niet uitgekomen. De meerderheid van de Palestijnse bevolking is geen aanhanger van Hamas. En veel burgers ook in Gaza willen een eind aan de Palestijnse verdeeldheid en een eind aan de macht van Hamas in Gaza. En tegelijkertijd voelt men zich totaal machteloos tegenover de voortdurende bezetting en blokkade. Iedere partij die in opstand komt tegen die bezetter kan dan rekenen op sympathie. En juist als er zoveel doden vallen door Israëlische hand zal de sympathie voor degenen die zich verzetten toenemen. Dat is natuurlijk niet in het belang van gewone Palestijnen en uiteindelijk ook niet in het belang van Israëlische burgers.

De Israëlische regering eist in de wapenstilstand besprekingen de demilitarisering van Hamas en andere gewapende groepen. Dat is een eis die Israël terecht op tafel heeft gelegd in de vredesonderhandelingen met de PLO; de toekomstige Palestijnse staat zou een gedemilitariseerde staat moeten zijn. En de PLO is daarmee in principe akkoord gegaan. Maar om die eis, hoe begrijpelijk ook,  nu te stellen aan Hamas zonder dat het wordt ingebed in echte vredesonderhandelingen en zonder dat er een Palestijnse staat en vrede tegenover staat is overvragen. Zoals overigens ook Hamas overvraagt in de wapenstilstand besprekingen; een eind aan iedere controle van Israël op hetgeen Gaza in en uit gaat, zonder dat er echte vrede (en garanties) tegenover staat, is irreëel.

Het is begrijpelijk dat de Israëlische regering de demilitarisering in de besprekingen in Cairo eruit wil slepen. Het is de enige manier om onder het verwijt van disproportioneel geweld  uit te komen. En de hoge eisen van Hamas zijn ook begrijpelijk, hun aanvallen op Israël hebben geleid tot zeer veel Palestijnse slachtoffers, zij menen internationaal aan sympathie te hebben gewonnen en willen dus ook een hoge prijs binnenslepen. Maar het is ook duidelijk dat de eis tot demilitarisering nu niet de weg is om Palestina en Palestijnse groepen te demilitariseren. Dat kan alleen als er echt vrede wordt gesloten. En die vredesbesprekingen zijn nu juist dit voorjaar door de Israëlische regering getorpedeerd.

Een van de Israëlische kritieken op president Abbas was onder andere dat hij (en de PLO)  slechts een deel van het Palestijnse volk vertegenwoordigd. Als Hamas dan, weliswaar gedwongen door afnemende steun vanuit de Arabische wereld, met Fatah afspreekt dat ze een eenheidsregering zullen steunen, doet de Israëlische regering zijn uiterste best om die nieuwe politieke samenwerking tussen de Palestijnen te laten mislukken. Uiteraard speelt daarbij een angst voor toenemende invloed van Hamas op de Westbank een rol. Maar kan geen van de knappe koppen waar dhr. Jorna het over heeft bedenken dat radicalisering juist ontstaat als mensen en groepen in het nauw gedreven worden?

Daarmee is niet gezegd dat Hamas niet ook een ideologische agenda tegen Israël hanteert. In zijn handvest staat de vernietiging van Israël opgenomen. Maar de werkelijkheid is meestal sterker dan de leer. Hamas heeft al eerder aangegeven dat het een twee staten oplossing zal respecteren als de meerderheid van het Palestijnse volk zo’n oplossing accepteert.  Veel knappe koppen, ook in Israël, hebben daarom  opgeroepen om juist van het ontstaan van de eenheidsregering gebruik te maken om met Abbas een oplossing te vinden.  Hun raad is in de wind geslagen. De Israëlische regering wordt gedomineerd door een leer die veiligheid koppelt aan wapengeweld. Hamas en Islamic Jihad worden gedomineerd door een leer die bevrijding koppelt aan wapengeweld. Beiden zien de ander alleen als een obstakel dat voorgoed moet worden opgeruimd, koste wat kost.

Maar het gaat niet alleen of in de eerste plaats om de strijd tussen Hamas en Israël. Uiteindelijk gaat het om een bezetting die al 47 jaar duurt, die leidt tot voortdurende onderdrukking  en die door Israël ten eigen bate wordt aangewend.  Vandaar onze oproep om een wapenstilstand te verbinden aan een echte oplossing, om  de vredeskrachten aan beide kanten te steunen en om als internationale gemeenschap drukmiddelen in te zetten om de Israëlische regering er van te overtuigen dat er een eind aan de bezetting moet komen.

 

 

Pax en de Gaza-oorlog

vrijdag, augustus 22nd, 2014

HET ONTBREEKT BEIDE PARTIJEN AAN EERLIJKE GOEDE WIL OM TOT VREDE TE KOMEN

Gisteren stuurde ik onderstaande mail naar Pax, tot voor kort IKV Pax Christi geheten.

“Ik ben lid van Pax en ik ontving op donderdag 21 augustus de uitnodiging het manifest over Gaza te ondertekenen. Ik heb het manifest gelezen. De kritiek naar Israël is zeer terecht, maar de kritiek naar Hamas is nogal minimaal. Ik heb van Hamas nog nooit gemerkt, dat de beweging echt naar vrede streeft. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas zijn best doet vertrouwen te wekken bij de Israëlische burgers en de regering. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas zijn uiterste best doet welvaart te scheppen voor de bevolking van Gaza. Ik heb nooit gemerkt, dat Hamas kritiek heeft op de houding van de IS tegenover andere religies. Met andere woorden; ons streven naar vrede zonder beide kanten te vragen vertrouwen bij de ander te wekken is een zinloze bezigheid.. Hamas heeft er belang bij, dat er veel burgers worden getroffen, want dat geeft meer steun aan Hamas, niet alleen in Gaza, maar ook hier en elders in de wereld. Israël heeft belang bij het geweld van Hamas, want dan kan Hamas worden voorgesteld als een terroristische organisatie en blijft Israël steun ontvangen. Van Pax verwacht ik een kritische houding naar Hamas. Hamas moet daarbij begrijpen, dat het je vrienden zijn, die je op je fouten wijzen.” 

In tal van reacties op de Gaza-oorlog hoor je de irritatie over het telkens weer oplaaien van het conflict. Het lijkt, dat de reactie van Israël elke keer weer heftiger wordt. Er vallen meer slachtoffers en dan vooral onder burgers. De militanten van Hamas zitten diep verborgen in de tunnelcomplexen of ze gebruiken burgers als schild. De verontwaardiging in de wereld over het enorme Israëlische geweld is groot. Het is doelbewust geweld. De Israëli’s gaan er van uit, dat de Palestijnen alleen maar de taal van het geweld verstaan. Het geweld lijkt vaak ook zeer doelgericht tegen tunnels, de bedrijven en mensen, die bij Hamas betrokken zijn. De Israëli’s hopen, dat de bevolking tegen Hamas in opstand komt. Het tegendeel is waar. Hamas krijgt alleen maar meer steun. Ook in Israël  is er onder de bevolking veel steun voor de oorlog en merk je weinig van kritiek op de vele burgerslachtoffers onder de bevolking van Gaza. Hamas gebruikt de bevolking als menselijk schild en de ingangen van het tunnelstelsel bevinden zich vaak onder woningen en de raketten worden veelal afgeschoten vanuit bewoonde gebieden. Het is dus geen wonder, dat er veel burgerslachtoffers vallen. Zo luidt het Israëlische verweer.

Aan beide zijden vind je veel innovatie. Denk aan het tunnelstelsel van Hamas en denk aan het raketafweersysteem van Israël, de IJzeren Koepel. Je vindt dus aan beide zijden heel knappe koppen. Oorlog voeren vergt veel intellect en dat is kennelijk aanwezig. Raketten bouwen en afschieten is op zich niet zo moeilijk. Als al dat intellect aan beide zijden nu eens ingezet zou worden om naar echte vrede te streven. Zo’n vredesproject is ontzettend veel moeilijker dan oorlog voeren. Toch moet de wereld dat van Israël en van Hamas eisen. Dat inzicht en dat gevoel ontbreekt bij veel demonstranten, die niet door vredelievendheid geleid worden, maar door haat naar de tegenpartij. Toen Europarlementariër Judith Sargentini tijdens een demonstratie daarop wees, werd het spreken haar onmogelijk gemaakt.  Bezinning is nodig. Wat willen we? Echte vrede, echt vreedzaam naast elkaar leven of willen we de overwinning en dus de nederlaag van de ander. Willen we geleid worden door liefde en barmhartigheid of door haat? Jezus van Nazareth noemde de liefde het eerste gebod en een van de vele namen voor Allah is de Barmhartige. Het wordt tijd, dat alle mensen van goede wil zich laten horen.

Jaargang 7, Nr. 323.

Zwarte lijkwagens en witte vrachtauto’s

zondag, augustus 17th, 2014

ZE BRENGEN EEN BOODSCHAP

Iedereen vond die stoet zwarte begrafenisauto’s met de stoffelijke overschotten van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zeer indrukwekkend. Velen stonden op viaducten en in de bermen van de A1 en de A27 om eer te brengen  aan de omgekomenen. Dat moet voor de nabestaanden van deze vliegramp een grote troost en bemoediging zijn geweest.

Maar deze stoet van zwarte lijkwagens omvatte ook een impliciete boodschap. Wij eren de slachtoffers van oorlogsgeweld en we weten, dat Russische machthebbers verantwoordelijk zijn voor deze moordaanslag. Poetin moordenaar zal menigeen gedacht hebben. En die boodschap ging de hele wereld over. In allerlei landen werden de beelden van die stoet zwarte begrafenisauto’s op de Tv vertoond. In Rusland waarschijnlijk niet.

Ik kan mij voorstellen, dat Poetin niet blij was met deze aanslag op zijn imago. Poetin een moordenaar, de Russen een volk van moordenaars. Zou dat de achtergrond zijn van de stoet witte vrachtauto’s op de Russische autobanen met voedsel en zuiver drinkwater en medicijnen en verbandmiddelen, die leven brengen aan de mensen in Oost Oekraïne, die belegerd worden door het Oekraïense leger, beschoten worden en gebombardeerd? De overeenkomst en tegelijk de tegenstelling wit en leven, zwart en de dood is opmerkelijk. Ook het aantal vrachtauto’s, gelijk aan het aantal slachtoffers van de vliegramp. Een ding hebben de organisatoren van de stoet vergeten. De applaudisserende toeschouwers langs de snelwegen.

Het is daarom niet verwonderlijk, dat de Oekraïense president met het bericht kwam, dat een Russische kolonne tanks en pantserwagens, die in het donker binnendrong door de artillerie van de Oekraïners werd vernietigd. Volgens hem is dat het ware gezicht van de Russen.

De tijden van politieke propaganda zijn weer terug. De roep om meer geld uit te geven aan defensie weerklinkt weer. Het is zaak dat we het politieke spel leren doorzien.

Als je van watersport houdt

vrijdag, augustus 15th, 2014

DE PROVINCIE UTRECHT BIEDT ALLERLEI MOGELIJKHEDEN

Als je wilt zeilen, dan zijn er het Eemmeer, deel van de randmeren rondom Flevoland, de Loosdrechtse Plassen nu grotendeels in Noord-Holland, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen net over de grens in Zuid-Holland. Die Loosdrechtse Plassen hebben een verbinding met de Vecht bij de Mijndense Sluis. Een vaartocht over de Vecht is zeer aantrekkelijk door de vele buitenplaatsen, opgericht door rijke Amsterdamse kooplieden.

 Waarom zijn deze meren niet drooggelegd, zoals zoveel meren in Noord- en Zuid-Holland. Daar hebben de meren een bodem van oude zeeklei, maar de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen hebben een zandbodem. Zand is niet zo vruchtbaar, maar het belangrijkste probleem is de kwel. Er welt hier voortdurend water op afkomstig uit hoger gelegen zandgronden. Als je zwemt in de Loosdrechtse Plassen merk je dat aan de koude plekken in het water. In de winter ontstaan juist daar vaak wakken in het ijs. De Bethunepolder ligt zuidelijk van de Loosdrechtse Plassen. In de sloten zie je het wild stromende kwelwater. Het wordt naar de waterleidingplas geleid, waar Amsterdam water wint.

Bij Mijdrecht zijn diepliggende droogmakerijen met een bodem van oude zeeklei. Opmerkelijk is het hoogteverschil tussen de droogmakerij en het aangrenzende veenlandschap. Door dat veengebied stromen nogal wat kronkelende riviertjes, die vanouds het gebied ontwateren. Voorbeelden zijn de Amstel, de Angstel, de Bullewijk, de Holendrecht, de Waver en de Winkel, de Kromme Mijdrecht, de Meije en de Oude Meije en veel Zuidelijker de Vlist. Maar er zijn ook wat bredere riviertjes en rivieren als de Oude Rijn, de Hollandse IJssel en de Rijn en de Lek. Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal zijn belangrijke vaarwegen voor de vrachtvaart en af en toe zie je er ook een hotelboot. Tijdens onze fietstochten zagen we op al die wateren nogal wat grotere en kleinere motorjachten. Die leggen dan vaak aan in de stad Utrecht.

Als ik over het jaagpad langs de Kromme Rijn wandel kom ik bijna altijd kano’s tegen. In Utrecht, Odijk en Cothen zijn kanoverhuurbedrijven. Je moet wel rekening houden met een stuw met schutsluis bij Cothen en bij Werkhoven. Het water moet ook weer niet te snel richting Utrecht stromen, vooral niet na hevige regenbuien. Anderzijds wordt het water van de Kromme Rijn gebruikt om de Utrechtse grachten door te spoelen. Tussen 1870 en 1889 zijn bochten van de Kromme Rijn afgesneden. Zo kon het water sneller naar Utrecht stromen om daar het land onder water te zetten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Verder wordt het water gebruikt voor irrigatie in droge zomers en om fruitbomen te besproeien bij nachtvorst in de bloeitijd.

Zo zie je dat de wateren niet allen de recreatie dienen. Het maakt het varen daar wel interessanter. Vanaf het water kun je ook van het landschap genieten en van het stedenschoon van de provincie Utrecht. Misschien gaat daarover een volgende column.

Jaargang 7, Nr, 322.

Op twee na alle Nederlandse landschappen

vrijdag, augustus 8th, 2014

JE VINDT ZE IN DE PROVINCIE UTRECHT

Behalve de kustduinen en het krijt- en lösslandschap van Zuid-Limburg komen alle Nederlandse landschappen in de provincie Utrecht voor. Wil je in één of enkele dagen meerdere landschappen zien, dan kun je maar beter gaan fietsen. Dan zie je meer, dan wanneer je een autoroute volgt. Er zijn knooppuntenkaarten van delen van de provincie en met behulp van de Grote Bosatlas en deze kaarten kun je een route door verschillende landschapselementen via die knooppunten uitzetten.

Vorige week vertelde ik over de Kromme Rijn wandelroute. Je loopt dan steeds over de oeverwal van de huidige Kromme Rijn. Het woord zegt het al; een oeverwal ligt wat hoger dan de omgeving. De zandige en niet al te natte klei maakt de strook langs het riviertje erg geschikt voor akkerbouw en fruitteelt. De Rijn heeft in de loop van de laatste vijfduizend jaar regelmatig haar loop verlegd. Bij een overstroming kon de Rijn door de oeverwal naar lager gelegen gebied stromen en daar een nieuwe bedding vormen. Bewegingen langs diep gelegen breuken in de aardkorst speelden daarbij ook een rol. De oude bedding met aan weerszijden een oeverwal verzandde en de twee oeverwallen met de oude bedding vormden een stroomrug. Ook op een stroomrug vind je akkers, boomgaarden, oude boerderijen en licht bochtige wegen. De laag gelegen gebieden tussen de oeverwallen en de stroomruggen noemen we kommen. Je ziet er vooral grasland met veel sloten, soms vrij nieuwe boerderijen en rechte wegen.

Als je van Vreeswijk ofwel Nieuwegein-Zuid naar Doorn fietst kom je al die landschapselementen tegen. Je fietst over de dijk en ziet rechts de uiterwaarden, waar vroeger klei werd gewonnen voor de steenfabrieken en nu zand. Links ligt Tull en ’t Waal op de oeverwal van de Lek en dus vind je er veel. . . .  boomgaarden. Als je naar Schalkwijk fietst kom je in een groot komgebied, grasland en nogal kaal. De Schalkwijkse wetering zorgt voor de ontwatering van dit laaggelegen, dus natte gebied. We gaan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal over en rijden door het dorp ’t Goy. Het ligt op de brede Houtense stroomrug, die van Wijk bij Duurstede naar Houten loopt. Langs de Watertoren tussen Werkhover en Cothen komen we op de oeverwal van de huidige Kromme Rijn. De Korte Zuwe en de Zuwe brengen ons bij kasteel Sterkenburg aan de Langbroeker wetering. We zijn “afgedaald” in de kom van Langbroek. Het hoogteverschil tussen de oeverwal en het laagste punt in de kom kan wel drie meter zijn. In dit gebied bevinden zich veel landgoederen met prachtige parkbossen en ook veel grienden met wilgen en essen. Als je vanaf kasteel Sterkenburg in NO richting de Sterkenburgerlaan volgt, kom je ongemerkt in een ander landschap. De laag rivierklei wordt steeds dunner en na een paar honderd mer zijn we op het zand aangeland.

Het overgangsgebied tussen de kom en de hoger gelegen zandgronden werd vroeger heel anders gebruikt. De Heuvelrug was toen grotendeels bedekt met heide. Op de heide graasden zomers de schapen. In de winter waren die in de schaapskooien met een kuilvormige bodem. De schapen produceerden mest en die werd vermengd met heideplaggen. Die potstalmest werd gebruikt op de akkers, die daardoor een bolle vorm kregen. Tussen Doorn en Leersum zie je die bolle akkers in het overgangsgebied. Soms werden er wat veel plaggen gestoken en dan kon het zand gaan stuiven. Bij het vakantiepark Het Grote Bos vind je zo’n stuifzandgebied. Met de komst van de kunstmest was de potstalmest niet meer nodig. De heide werd bebost en het hout werd gebruikt voor stutten in de kolenmijnen en nu om er papier van te maken. De boeren leefden nu vooral van de verkoop van melk aan de melk- en zuivelfabrieken. Nu bouwen ze hier en daar grote stallen en kopen ingevoerd veevoer. Daarnaast voeren ze hun vee met zelf geproduceerde snijmais en kuilgras of hooi.

In dit overgangsgebied zien we ook veel landgoederen met fraaie villa’s. Die strook aan de voet van de Heuvelrug noemen we de Stichtse Lustwarande. Sommige landgoedeigenaren hebben hun kapitaal verdiend in Nederlands Oost-Indië, het huidige Indonesië. Vooral de heidegrond was in die tijd erg goedkoop.

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal. Lagen zand en grint, afgewisseld met leem en soms klei werden opgestuwd door een enorme ijsmassa in de Vallei. Dat ijs bracht ook grote rotsblokken mee. Een serie is te zien op het zogenaamde Steneneiland in een meer in de zandafgraving bij Maarn.

Aan de Oostkant van de Heuvelrug vind je ook weer stuifzand en de Vallei is een groot dekzandgebied. Op de dekzandruggen liggen maisakkers en de natte laagten zijn in gebruik als grasland. Ook die Vallei kent een boeiend en zeer afwisselend landschap. Bij Veenendaal komt zelfs nog veen voor.

Dit hele gebied heb ik de afgelopen kwart eeuw met groepen ouderen doorkruist. Bij bijna elke tocht hoorde ik dan wel iemand zeggen: “Wat is Nederland toch mooi.” Overtuig u zelf.

 Jaargang 7, Nr. 321.

Als u van afwisselend wandelen houdt

vrijdag, augustus 1st, 2014

GA NAAR DE PROVINCIE UTRECHT

Na mijn operatie moet ik veel wandelen en mijn spieren versterken. Odijk ligt in een forse bocht van de Kromme Rijn op een zogenaamde kronkelwaard. De rivier verlegde haar loop steeds meer naar het Oosten. Hier en daar in het dorp kun je die oude rivierlopen nog herkennen door ondiep liggend rivierzand of door kleine hoogteverschillen. Zelf woon ik op zo’n oude rivierloop, die daarna flink met klei is opgevuld.

De Kromme Rijn was in het verleden een hoofdafvoer, maar toen de rivier steeds meer verzandde, werd zij in 1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Het Rijnwater stroomde daarna via de Lek naar zee. Heel lang bleef de Kromme Rijn de belangrijkste transportweg voor bakstenen en agrarische producten. Daardoor vind je langs de Kromme Rijn ook een jaagpad. Dat kun je volgen als je de Kromme Rijnroute van Utrecht naar Wijk bij Duurstede loopt. Je vindt langs die route landgoederen met kastelen en landhuizen, boomgaarden, akkers en weilanden.en griendbossen met wilgen en essen. Daarnaast de nodige dorpen met horeca.

Als ik dan mijn rondje Odijk loop kom ik af en toe die wandelaars tegen, die het Utrechtpad volgen of de Kromme Rijnroute. Soms zitten ze te lunchen op een van de bankjes. Dan maak ik wel eens een praatje en merk je, dat mensen uit het hele land de charme van onze provincie ontdekt hebben. Het is vooral leuk als een man uit zo’n groep plotseling roept: “Hé mijnheer Jorna” en je een oud-leerling tegenkomt.

De laatste maanden was de wandeling extra boeiend. Twee ooievaars kozen het ooievaarsnest uit als hun nest. Je vindt het daar waar de Langbroegerwetering in de Kromme Rijn uitstroomt. De wandelroutes vanuit Utrecht gaan daar naar de Odijkse oever, de linkeroever stroomafwaarts gezien. Die ooievaars waren er al in maart en begonnen eerst het nest te fatsoeneren. Daarbij moesten ze af en toe andere ooievaars wegjagen. In april zagen we ze voor het eerst paren. Ik zag wat later een ooievaar voortdurend op het nest zitten. We namen aan, dat die aan het broeden was. Toen ik na mijn operatie weer een beetje bij mijn positieven was, vroeg ik regelmatig hoe het met de ooievaars ging. Er kwamen twee jongen. Ik was inmiddels zo ver opgeknapt, dat ik er vaker langs kon gaan. Zo zag ik de jongen opgroeien. Een was ziek en werd het nest uit gekieperd. Mensen brachten het beestje naar de vogelopvang. Het andere jong groeide fors op, maakte steeds meer vliegbewegingen en is nu al weken aan het foerageren om zoveel reserves op te bouwen, dat het naar Afrika kan vliegen.

Heel wat Odijkers kwamen regelmatig een kijkje nemen en het bankje tegenover het nest was vaak bezet. De plaatselijke huis aan huisbladen berichtten een paar keer over de ooievaars. Ze zijn bij uitzondering ook geringd. Dan spartelen ze niet tegen maar houden zich dood en hoeven niet te worden vastgehouden.

De mooiste tijd om de Kromme Rijnroute te lopen is de bloesemtijd of de kersentijd, want nergens in Nederland vind je zoveel kersenteelt en zulke heerlijke kersen als in de Kromme Rijnstreek. Nu zijn er pruimen en straks in september de appels en de peren. Ik ben benieuwd of ik u straks tegenkom.

Jaargang 7, Nr. 320.