Archive for april, 2008

Dialoog tussen doven

vrijdag, april 25th, 2008

Spreken en luisteren en reageren op elkaar

Onlangs op 16 april verscheen de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over ambtenaren, die weigeren mee te werken aan een huwelijkssluiting tussen twee homo's of twee lesbiennes, beter bekend als het homohuwelijk. Het COC, de belangenorganisatie voor homoseksuelen, had om een uitspraak gevraagd. Volgens die uitspraak zouden ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan verplicht zijn mee te werken en anders uit hun functie worden gezet en ander werk krijgen.

Ik was niet gelukkig met die uitspraak en stuurde nog die zelfde dag een ingezonden brief naar mijn lijfblad, de Volkskrant. De kop luidde: Gewetensvrijheid

Homo's hebben in Nederland het recht in het huwelijk te treden en openlijk en door de wet erkend te leven overeenkomstig hun overtuiging. Prachtig!
Maar waarom gunnen zij een kleine groep ambtenaren van de burgerlijke stand niet te leven overeenkomstig hun overtuiging, die niet in strijd is met de wet? (Binnenland, 16 april) Waarom wordt een hele bevolkingsgroep uitgesloten van een ambt op grond van hun religieuze overtuiging? Juist als je voor je zelf de gewetensvrijheid opeist, moet je de gewetensvrijheid voor anderen verdedigen.

Op deze site en in de Volkskrant reageerde Peter Verberne uit Hoogezand. Boven zijn brief stond de titel Schoffelen
John Jorna schrijft: "Waarom wordt een gehele bevolkingsgroep uitgesloten van een ambt op grond van hun religieuze overtuiging?" (Geachte redactie 21 april) Als je niet wil schoffelen moet je niet bij de plantsoenendienst solliciteren. In de wet is beschreven wat de taken zijn van een ambtenaar van de burgerlijke stand. Als die taken je niet aanstaan, moet je het ambt niet ambiëren. Overigens kan begrip worden opgebracht voor ambtenaren die aangesteld werden toen het homohuwelijk nog niet bestond.

Er ontwikkelde zich vervolgens een discussie per e-mail en eigenlijk bleef hij zijn argument met andere woorden herhalen: de wet en de arbeidsovereenkomst schrijven bepaalde taken voor en daar heb je je maar aan te houden. Dat in meerdere wetten in Nederland rekening wordt gehouden met gewetensbezwaren, leek hem onbekend. Denk aan de militaire dienstplicht, die niet is afgeschaft, maar is opgeschort, aan de verzekering tegen ziektekosten of de inenting tegen bepaalde ziekten. Een arts is ook niet verplicht mee te werken aan euthanasie, maar alleen een arts mag onder strikte voorwaarden euthanasie toepassen. Ik schreef Verberne, dat ik heus wel begreep, dat je strikt juridisch geredeneerd je werk moet doen, maar dat het daar niet om ging. Het gaat er om hoe je in een pluriforme maatschappij met elkaar omgaat.

Dondedagavond, 24 april zagen we Imam Fawaz uit Den Haag en Stadsdeelraadvoorzitter Ahmed Marcouch uit het Amsterdamse Slotervaart met elkaar discussiëren en vanmorgen herhaalde zich dit debat op de Forumpagina van de Volkskrant in de vorm van een briefwisseling, waarbij ook weer opvalt, dat ze elkaar van alles verwijten, maar niet naar elkaar luisteren en niet op de woorden van de ander reageren.

Ik moet denken aan de speelplaats van een basisschool. Het ene jongetje botst per ongeluk tegen een ander jongetje. Die begint te schelden. Er wordt terug gescholden. Er wordt geduwd. Men kjikt elkaar boos aan. En dan beginnen ze te vechten. En de andere kinderen gaan ze nog verder ophitsen. Vroeger keek ik dat even aan, maar als ik vond, dat het lang ge noeg duurde of dat het te gemeen werd, dan pakte ik ze allebei in de kraag en trok ze uit elkaar. Nu is het genoeg geweest. Geef elkaar een hand. Is het nu weer OK?  Dat was meestal wel zo en even later zag je ze weer met elkaar spelen.

Maar de ruzies, die de wereld vandaag teisteren, de scherpe tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, ze vormen echt een bedreiging. Het kan te gemakkelijk uit de hand lopen en er staat geen meester op de speelplaats, die de twee ruziemakers uit elkaar trekt.

Het wordt tijd, dat we echt leren luisteren naar elkaar, samen naar echte gemeenschappelijke formuleringen zoeken om dingen op te lossen. We hebben in Europa eeuwenlang telkens weer oorlog gevoerd ten koste van miljoenen doden, gewonden, voor het leven gehandicapten en vreselijke verwoestingen. Eindelijk zijn we gaan begrijpen, dat al dat geweld niets oploste en na die tweede wereldoorlog zijn we gaan samenwerken. Het kan!

Ethische dilemma’s in je werk

donderdag, april 24th, 2008

Klokkenluiders; moedige mensen

John Jorna 

Volgens de Atlas van Europese Waarden voert slechts ruim een kwart van de Nederlandse werknemers orders van de baas klakkeloos uit ook al zijn ze het er niet mee eens. Kennelijk laten Nederlanders hun geweten niet thuis als ze naar hun werk gaan. Soms wil je baas je iets laten doen, dat strijdig is met de wet. Een dubbele boekhouding voeren om de belastingen te kunnen ontduiken. Chemisch afval illegaal dumpen in plaats van het naar een afvalverbranding te vervoeren. Je niet houden aan de voorschriften bij het werken in de laboratoria bij de kerncentrale in Petten.  Rommelen met de bouwvoorschriften. Ad Bos moest een dubbele boekhouding voeren om de aanbestedingen te kunnen manipuleren. Het kostte de gemeenschap miljoenen extra in de wegenbouw. Nu heeft hij zijn huis moeten verkopen om allerlei proceskosten te kunnen betalen. Een baan krijgt hij niet meer. Als je dat weet, vergt het veel moed om klokkenluider te zijn.Soms gaat het helemaal niet om handelingen die strijdig zijn met de wetten van de staat, misschien wel met Gods wetten. Hoe ga je als werknemer om met het IND-beleid? Werk je mee aan uitzetting van asielzoekers, als dat volgens de wet kan, maar strijdig is met jouw besef van rechtvaardigheid? Wat doe je als controleambtenaar van de sociale dienst als je twee tandenborstels telt bij een alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering? Het zijn gewetensvragen.Vroeger kon je vrijstelling krijgen voor militaire dienst. Je kreeg dan vervangende dienst. Je kreeg niet zo maar vrijstelling. Je moest jouw motieven om dienst te weigeren toelichten voor een commissie. Die stelde jou soms strikvragen. Bijvoorbeeld: Een misdadiger dreigt jouw kind te vermoorden. Je hebt een pistool bij de hand. Schiet je hem neer? Als je dan ja antwoordde, dan verviel jouw argument, dat je als militair geen andere mensen zou willen doodschieten. Vanzelfsprekend waren er tussen de dienstweigeraars mensen, die liever gelijk veel wilden verdienen en carrière wilden maken in plaats van in dienst te gaan. Je mag dus nooit gewetensbezwaren aanvoeren om op die manier van een lastige klus af te komen, waar je dan bovendien een ander mee opzadelt.Met gewetensvragen kun je als kerkelijk bedienaar ook te maken krijgen. Spreek je de zegen uit over een levensverbintenis van twee homo’s of twee lesbiennes? Weiger je een gescheiden iemand de communie? Dat komt nog voor! Geef je iemand een kerkelijke begrafenis als je weet, dat de gestorvene is overleden na euthanasie?  Zoals altijd moet je een gewetensbeslissing nemen. Wat gaat voor, de kerkelijke regel of het gebod van liefde en barmhartigheid? Zulke beslissingen vergen een zorgvuldige afweging. Keihard de regels uitvoeren kan ernstige schade veroorzaken aan het levensgeluk van mensen. Sommige mensen hebben een ruim geweten. Voor hen kan alles of bijna alles. Anderen hebben juist een nauw geweten. Ze zijn vreselijk bang iets verkeerd te doen en houden zich aan een bepaalde interpretatie van bijbelse voorschriften. God zorgt voor jou en stelt jou soms op de proef door jouw kinderen ziek te maken. Maar ja, dat is Gods wil en daartegen mag je je niet verzetten door jouw kinderen te laten inenten tegen kinderverlamming. Vaak houdt de wetgever rekening met dergelijke opvattingen. Een arts is niet verplicht om mee te werken aan abortus of euthanasie. Soms zal hij verwijzen, maar ook daartoe is hij niet verplicht. Sommige protestanten vinden, dat je tegen Gods wil ingaat als je je verzekert tegen ziektekosten. Dat hoeft dan niet, maar ze moeten wettelijk wel eenzelfde bedrag als de premie sparen. De overheid dwingt mensen niet om tegen hun geweten in te gaan.Toen in Nederland het huwelijk werd opengesteld voor homo’s en lesbiennes, bleken er ambtenaren van de burgerlijke stand, die daaraan niet mee wilden werken. Weigerambtenaren worden ze genoemd. Veel voorstanders van het homohuwelijk reageerden verontwaardigd. Die ambtenaren moesten maar ander werk krijgen en in het geval van vacatures kwamen mensen met dergelijke opvattingen niet in aanmerking voor de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand.Daar had ik moeite mee. Terecht eisen homo’s hun recht op een huwelijk op. Waarom gunnen ze dan een ander niet het recht op een andere opvatting? Waarom wil je die weigerambtenaren dwingen op straffe van ontslag of uitzetting uit hun functie om tegen hun geweten in te gaan? Is dat geen gewetensdwang? Moeten ambtenaren van de burgerlijke stand uit een conservatief christelijk milieu hun geweten maar thuis laten als er die dag een homohuwelijk op de rol staat? In het begin van dit artikel zagen we, dat het juist zo belangrijk is, dat mensen gewetensvol hun werk doen. Wie maakt eigenlijk uit wat jouw gewetensbeslissing moet zijn? Dat ben je zelf al moet je daarbij wel zorgvuldig te werk gaan en luisteren naar wat de kerk ons leert en wat de algemeen geldende opvattingen zijn in onze samenleving. Voltaire heeft eens gezegd: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal alles doen om uw recht het te zeggen te verdedigen.” Je zou ook kunnen zeggen: “Ik verafschuw uw opvattingen, maar ik zal alles doen om uw recht overeenkomstig die opvattingen te leven te verdedigen” Dat alles overigens binnen de grenzen van de wet. 

Dit artikel verscheen in Parochiekontakt van februari 2008.

Kunstwerk bedreigd

zaterdag, april 19th, 2008

Ik droomde

Ik droomde, dat ik een bericht in de krant las over een waakzame groep burgers, die bij de politie aangifte had gedaan van een bende vandalen, die het op een kunstwerk voorzien had.

Het ging om het kunstwerk "Composition in green, blue and red", gemaakt door een kunstenaarscollectief dat zich "Mens en Natuur" noemt. De bende vandalen onder leiding van een zekere De V. was van plan een zwarte streep door het kunstwerk te trekken en zou daarvoor geen middel onbeproefd laten. Ze zouden zelfs het gebruik van bulldozers  niet schuwen.

Het politiedistrict Midden Nederland heeft een aparte 'taskforce' opgericht om de bende in de gaten te houden. De leider staat zelfs onder permanente observatie. De politie hoopt, dat deze kunstvandalen daardoor zullen terugschrikken en hun plannen zullen laten varen.

Er staat tegenover, dat deze lieden steun krijgen tot in de hoogste kringen. Waar is de tijd gebleven, dat kunst nog heilig was? Maar voor 'de vooruitgang' moet alles wijken. Helaas kan de politie weinig meer doen zolang de bende niet heeft toegeslagen. Wij houden u verder op de hoogte. Tot zover het bericht, tevens het einde van mijn droom.

Je kunt soms vreemd dromen. Ik vroeg mij af, wat er achter die droom zat. Ik realiseerde me, dat ik een tijd wakker gelegen had en nadacht over A12 Salto. Toen was de droom snel verklaard. Inderdaad is het landschap een kunstwerk, dat je niet door vandalen moet laten vernielen.
Dat begrijpt de provincie inmiddels iets beter. Eerst waren ze zo dom of vergeetachtig geweest, per ongeluk of met opzet, om de Rietsloot, een restgeul in een fossiel Rijndal niet op te nemen op een kaart van aardkundige waarden in de provincie. Nu de provincie de grens van het Nationaal Landschap Rivierenland laat aansluiten bij het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie en zo ver naar het Noorden heeft geschoven, dat ook de Rietsloot benoorden de Achterdijk binnen het Nationaal Landschap ligt, heeft de provincie impliciet erkend, dat ook de Rietsloot met fossiel Rijndal van aardkundige waarde is. Het steilrandje, de vroegere rivieroever wordt zelfs nadrukkelijk genoemd in de motivering van het besluit van Gedeputeerde Staten. Zo zijn de vervaardigers van het Milieu Effect Rapport op de vingers getikt na hun domme opmerkingen over het niet zichtbaar zijn in het landschap van deze fossiele dalen met restgeul. Een argument te meer om het Rijsbruggerweg tracé niet te kiezen.

Het geeft een goed gevoel, dat steeds meer mensen de waarde van het landschap gaan inzien. Snel achtereen ga ik daar morgen al voor de derde keer binnen drie maanden er een lezing over houden. Of de kunstvandalen zich nu zulle bekeren is afwachten.

Is bisschop Eijk dol geworden of heel doelbewust bezig?

zaterdag, april 12th, 2008

Meer openheid van Aartsbisschop Eijk nodig

Herman Verbeek beschrijft in Trouw van 11 april de werkwijze van Bisschop Eijk in Groningen. Hij zei daar te moeten bezuinigen en ontsloeg vervolgens allerlei mensen, die hem onwelgevallig waren. Nu hij Aartsbisschop van Utrecht is geworden volgt hij daar dezelfde weg. De twee studentenpastores van de oecumenische Studentengemeente in de Janskerk zijn ontslagen. De perschef Loek Sinselmeijer is op non-actief gezet en er wordt beweerd, dat hij een spreekverbod heeft. Anneke Vos, al achttien jaar hoofd van het secretariaat werkt ook niet meer op het bisdombureau en je kunt je afvragen of zij gedwongen is zelf ontslag te nemen. Het dekenaat Utrecht is ervan geschrokken en betreurt het dat zoveel expertise aan de kant wordt gezet.

Ik ben benieuwd hoe de bisschop dit gaat oplossen. Verschijnt het bisdomblad Op Tocht niet meer? Tijdelijk of definitief? Worden brieven niet meer beantwoord? Gaan er geen brieven meer uit? Denkt hij echt bij decreet te kunnen besturen? Denkt hij echt, dat men in het bisdom zulke opgelegde besluiten zonder meer gaat uitvoeren?

De dekens wijzen in een brief er terecht op, dat voor de noodzakelijke veranderingen draagvlak nodig is. Enerzijds is er een steeds ernstiger personeelstekort, anderzijds lopen de inkomsten terug en zijn structureel te laag om het bisdom met de huidige bezetting draaiende te kunnen houden. Als het om het personeel gaat, moet je goed uitkijken, waar je bezuinigt, want anders span je het paard achter de wagen. Het middel is erger dan de kwaal en je vergert de situatie alleen maar. Als het om het geld gaat, moet je bedenken, dat bij de gewone gelovigen geen benul is van de ernst van de financiële situatie. Parochiebesturen proberen met boekhoudkundige trucjes de afdracht zo laag mogelijk te houden. De bisschop heeft ons wel verteld, dat de financiële situatie ernstig is, maar hij heeft niet duidelijk een beroep op ons gedaan om het bisdom financieel overeind te houden. Hij heeft geen sfeer gecreëerd om samen de problemen op te lossen. Integendeel zijn handelwijze vervreemdt de mensen van de kerk, vermindert hun bereidheid iets te doen aan de financiële problemen. Zijn houding is die van een angstige militair, die denkt: Eerst schieten en dan pas luisteren. Hoe kan een intelligent man zo dom handelen?

Er komt nog bij, dat het opzij zetten van veel mensen naar mijn overtuiging een uiterst onrecht betekent. Daar kan ik maar moeilijk tegen. Ik zou er iets aan willen doen, maar ik weet niet wat. Dat gevoel van machteloosheid is onaangenaam. Ik hhop niet, dat de bisschop ons zover drijft, dat wij ons verplicht voelen het bisdom niet langer te steunen.

Inburgeren in Bunnik

vrijdag, april 4th, 2008

Een zelftest: “Ben ik thuis in Bunnik?”

Elk jaar komen zo’n 300 tot 400 mensen in de gemeente Bunnik wonen. Voor sommigen is dat echt wennen, want het leven in een van de drie Bunnikse dorpen: Bunnik, Odijk en Werkhoven is anders dan in de stad. Je moet als het ware inburgeren. Je moet leren hoe het hoort in een dorp. Ruim  53 jaar geleden was mijn eerste baan in Spijk bij Lobith, daar waar Nederland ophoudt en Duitsland begint. Op een dag kom ik thuis en mijn kostbaas begint tegen mij uit te varen. Wat ik voor een verwaande kwast was, dat ik de mensen geeneens goedendag zei als ik ze op straat tegenkwam. Ik moest nog inburgeren in dat dorp.

Bijna elke gemeente heeft een gemeentegids boordevol informatie over van alles. Denk niet, dat mensen weten wat er allemaal in te vinden is. Dus maar weer een overbodig telefoontje naar de gemeente. Als burger ben je niet verplicht te stemmen. Soms hoor je mensen zeggen: “Daar heb ik geen verstand van. Ik ga niet stemmen!” Ze zijn niet ingeburgerd. Ze sturen hun kinderen niet naar een sportvereniging, want ze weten nauwelijks welke sporten er allemaal beoefend kunnen worden. Zo worden toekomstige hartpatiënten geboren.

Echt ingeburgerd zijn betekent, dat je het nodige weet over de geschiedenis, de aardrijkskunde, het verenigingsleven, de kerken en levensbeschouwelijke instellingen, het onderwijs, de politiek, de gemeentelijke verordeningen en de gedragsregels in een gemeente.

Enkele jaren geleden was de inburgeringstoets op de TV, waar buitenlanders voor moeten slagen, willen ze Nederland in mogen komen. Die was voor veel ingeboren Nederlanders te moeilijk. Maar zo kwam ik op het idee een inburgeringstoets te maken voor mensen in Bunnik. De burgemeester van Bunnik, mevrouw van Rijnbach zag er wel wat in. Ik maakte vijfentwintig vierkeuzevragen. Samen met vijf vragen van de gemeente en vijftien van mij was de Bunnikse inburgeringstoets geboren. Het AD schreef erover. De Utrechtse Campusradio en Slotstad Radio voor Zeist en Bunnik schonken er aandacht aan. Zelfs Man bijt Hond van de NCRV informeerde. Gisterenavond, 3 april maakten raadsleden, fractieassistenten en journalisten, wat we nu noemen de zelftest “Ben ik thuis in Bunnik?” De resultaten vielen mij wat tegen, maar we hopen, dat veel Bunnikers de test gaan maken en er dan veel van leren en meer belangstelling krijgen voor hun woonomgeving. Zo zal het, hopen we, leiden tot meer sociale cohesie en tot meer waardering voor hun omgeving, wat daar is veel om zuinig op te zijn. De test is te vinden op de site van de gemeente Bunnik: www.bunnik.nl . Veel succes en ik hoor graag over andere gemeenten, die dit idee overnemen.