Archive for the ‘COLUMN VAN DE WEEK’ Category

Een Kerkvisie 2

zondag, augustus 27th, 2023

WAARDOOR DAALT HET AANTAL KERKGANGERS?

 

Iedereen kan het zelf waarnemen. Er komen heel geleidelijk steeds minder mensen in de kerk. Het aantal mensen, dat mee doet met de inzameling van een jaarlijkse bijdrage aan de geloofsgemeenschap, de Actie Kerkbalans, daalt. Daardoor hebben we sinds twee jaar een tekort op de begroting. Als wij onze eigen broek financieel niet kunnen ophouden, moet het parochiebestuur of het bisdom ingrijpen. Dat kan tot kerksluiting leiden. Dat beseffen we nog te weinig.

Toen in 1964 de H. Nicolaaskerk werd ingewijd waren er een aantal grote gezinnen. Veel van de huidige kerkgangers behoren er nog toe. De huidige gezinnen zijn veel kleiner. De mensen van de “Kidskerk” zullen dat best wel weten. Er zijn wel veel katholieken van elders in Odijk komen wonen. Die vestiging compenseert echter niet de afname door sterfte. Bovendien blijken velen van die als katholiek ingeschreven mensen geen band meer met de kerk te hebben en soms zelfs niet te weten, dat hun ouders of grootouders katholiek waren.  Zo komen we bij het verschijnsel, dat velen hun band met de kerk hebben verloren en hun kinderen ook niet meer laten dopen. Wel merk je, dat de christelijke waarden en normen nog hun leven en dat van hun kinderen richting geven. In dat opzicht zijn ze nog steeds volgelingen van Jezus van Nazareth.

Een eerste reden om de kerk te verlaten is de drang van de moderne mens naar absolute vrijheid. Ze moeten niets meer hebben van al die geboden en verboden van de kerk. Maar helaas gaat ie vrijheidsdrang vaak ten koste van anderen. Dat veroorzaakt veel leed. Sommige politieke partijen hebben de vrijheid in hun naam en als je even nadenkt is het niet moeilijk te achterhalen wie het slachtoffer zijn van hun zogenaamde vrijheid. Ik vind het gebod op de o nverbreekbare band tussen man en vrouw een mooi voorbeeld. Waarom wilde Jezus dat? Hij merkte, dat het lot van verlaten vrouwen vaak heel beroerd was. Daarom vond hij dat het huwelijk een onverbreekbare band schept.

Een tweede oorzaak van kerkverlating is het enorme gebrek aan kennis van het geloof. Als je nauwelijks op de hoogte bent van wat Jezus van Nazareth ons voorleefde, hoe kun je dan zijn voorbeeld volgen. Hoe kunnen de evangelies jou nog inspireren?  Meestal is het niet alleen een gebrek aan kennis van het geloof, maar ook aan kennis van onze geschiedenis en kennis van de vaak onrechtvaardige verhoudingen in de wereld of in onze eigen Nederlandse samenleving. Tsja, dan is de boodschap van Jezus, dat naastenliefde naast liefde voor God een eerst gebod is, maar moeilijk te aanvaarden.

Dan zijn er mensen, die gewoon niet meer in het bestaan van een God geloven. Ik geloof niet in sprookjes, zeggen ze. Het bestaan van God valt niet te bewijzen. Veel mensen zijn zo goed opgeleid, dat ze dat maar al te goed beseffen. Waarom zou je je houden aan al die geboden van een Godsgeloof? Waarom bidden tot een God? Je gebed wordt immers maar zelden of nooit verhoord. Ik ben vaak diep onder de indruk als ik lees over de oneindigheid van het heelal. Wij leven op een planeet, die in één jaar rond de zon, een ster, draait. Er zijn nog meer planeten , die rond de zon draaien. Heel veel sterren vormen een melkwegstelsel. Een schijf van sterren, die rond een middelpunt wentelen. Maar er zijn nog veel meer van die melkwegstelsels. Wat een oneindigheid. Zo vind ik ook de evolutie van het leven op onze planeet zeer indrukwekkend. Maar als dit alles het werk is van een God, die alles geschapen heeft, hoe moeten we ons die God dan voorstellen? Dat kunnen we eenvoudig niet. In God geloven is geen kwestie van wetenschap, maar van aanvaarding, dat er een God bestaat, die ons behoedt en beschermt. Dat besef is bij veel moderne mensen niet doorgedrongen. Jammer voor ze.

17e JAARGANG, NR. 770.

Een kerkvisie

maandag, augustus 21st, 2023

WAT DOEN WE STRAKS MET DE KERKEN?

 

Kerken zijn in een dorp opvallende bouwwerken. Ik herinner me de vele jaren, dat ik vanuit Arnhem wekelijks naar Utrecht reisde voor mijn studie MO Aardrijkskunde. Ik was nog nooit in Bunnik geweest, maar de toren van de St. Barbarakerk viel me vanuit de trein vaak op. Die toren is een echt “landmark”. Het is een opvallend gebouw in het landschap. Zo’n gebouw wil je niet missen. In de skyline van Werkhoven vallen de twee kerktorens en de molen erg op. Zo valt de Oude Dorpskerk van Bunnik vooral vanaf de Grotelaan sterk op. De kerk is als het ware een rustpunt voor het oog. De kerk stamt uit ongeveer 1200. Door de afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede waren er minder overstromingen. De bevolking van Bunnik groeide tot een aantal dat de kosten van een eigen kerk zou kunnen dragen. Bunnik werd afgesplitst van Zeist  en Vechten werd bij Bunnik gevoegd. Met de Hervorming werd het een Nederlands Hervormde Kerk. De katholieken moesten het met een schuilkerk doen

De Katholieken van Bunnik en Odijk vormden één parochie met een kerk op het terrein van nu het koelhuis aan de Schoudermantel. Die kerk werd te klein en toen werd de huidige H. Barbarakerk gebouwd volgens de ideeën van de Delftse School. De loopafstand naar de kerk werd voor de Odijkers een kilometer meer.

In 1946 werd in Odijk een Commissie opgericht tot het bouwen van een eigen kerk. Die kwam in 1964 klaar. De Odijkse parochianen vinden, dat zij zelf, althans hun voorvaderen de kerk zelf gebouwd hebben. Daardoor voelen zij zich zeer verantwoordelijk voor de kerk, hun kerk. De kerk is in de loop der jaren verfraaid en uitgebreid met het “zaaltje” en met een mortuarium. De kerkzaal doet niet echt aan een traditionele kerk denken. Het grote voordeel is, dat er geen pilaren zijn, die het uitzicht op het altaar en de preekstoel belemmeren. Sommige deskundigen spreken van een moderne industriële bouwstijl. Intussen is de Odijkse H. Nicolaaskerk de enige in de gemeente, die de status van monument ontbeert. Voor mij en voor vele anderen is deze kerk een monument van gezamenlijke inspanning.

In het “Witte Kerkje” huist de Odijkse PKN gemeente. Eigenlijk is dit kerkje het priesterkoor van een veel grotere kerk uit de Middeleeuwen. Ik bewonder onze protestante Zusters en Broeders, want deze betrekkelijk kleine gemeente toont een enorme inzet van de kerkleden. De samenwerking tussen het Witte Kerkje en de H. Nicolaaskerk is buitengewoon goed. Een enkele keer wordt de PKN Gemeente gastvrijheid verleend in de H. Nicolaaskerk, namelijk als men verwacht, dat het Witte Kerkje te weinig ruimte kan bieden voor het verwachte aantal aanwezigen.

De Rooms-katholieke kerk van Maria ten Hemelopneming ( en niet Maria Hemelvaart) in Werkhoven is in 1908 gebouwd. Daarvoor waren er na de Hervorming schuilkerken. De Hervormde Kerk ligt aan de Brink met een zeer oude tufstenen toren en een veel jongere kerkzaal. Deze protestante gemeente heeft zich niet aangesloten bij de PKN. De protestanten van Werkhoven zijn wat behoudender en soms kreeg je de indruk, dat ook de Werkhovense katholieken wat behoudend waren.

Protestanten zijn baas in hun eigen gemeente. Uit de gemeente worden de functionarissen gekozen, die de gemeente besturen en leiding geven aan de eredienst. De dominee ontleent het leergezag aan de gemeente. De gemeente Bunnik zal zich dus ook tot de Kerkeraden moeten wenden om tot een kerkvisie voor de Protestante Kerken te komen. Dat wil overigens niet zeggen, dat de lidmaten van de protestante gemeenten geen mening hebben over de toekomst van hun kerk.

De drie Rooms-katholieke kerken vallen onder het parochiebestuur van de H. Paus Johannes XXIII parochie, gevestigd te Houten. Maar elke Geloofsgemeenschap kent ook een lokatieraad, die ter plaatse leiding geeft aan bijvoorbeeld diaconale taken, het onderhoud, de liturgie en de catechese. Die lokatieraad beheert ook de inkomsten en dat zijn niet alleen de giften van de gelovigen, maar bijvoorbeeld ook de inkomsten uit huur van de pastorie, de inkomsten uit het gebruik van  het mortuarium en andere inkomsten. Een enorme complicatie voor elke geloofsgemeenschap is de kostenstijging van de brandstofprijzen. In Odijk zagen we ons genoodzaakt de verwarming uit te schakelen en met extra warme kleding naar de kerk te gaan.

Voor de gewone zondagse erediensten geldt, dat het aantal kerkgangers de afgelopen jaren voortdurend gedaald is. Dan denk je, dat de kerk eigenlijk te groot is, maar in 2022 heb ik het twee keer meegemaakt, dat de kerk vrijwel vol zat bij een uitvaart. Daarom moeten we voorzichtig zijn met een deel van de kerk af te splitsen en een woonbestemming te geven. Ik dacht aan enkele woningen. Ten dele liggen ze buiten het huidige kerkgebouw. Ten dele binnen dat kerkgebouw. Het dak van die woningen dient als een tribune voor vieringen met een groot aantal bezoekers. De vraag is of het aartsbisdom met een dergelijke “oplossing” zal kunnen instemmen.

Waar het vooral omgaat is hoeveel mensen straks nog deel willen uitmaken van onze geloofsgemeenschap. Daarover een volgende keer.

17e Jaargang, Nr. 769.

Gratis OV

zaterdag, augustus 12th, 2023

KOMT HET IN JOUW VERKIEZINGSPROGRAMMA?

 

Kent u de Nederlandse actiegroep “De Goede Zaak”? Van allerlei onderwerpen maken ze werk. Ze organiseren handtekeningenacties en oefenen daarmee druk uit op overheden, politieke partijen en bedrijven. Ze zijn niet aan een politieke partij gebonden, maar zijn wel duidelijk maatschappijkritisch en voor mijn gevoel liggen hun sympatieën vooral bij links.

De Goede Zaak lijkt een kopie van de aanvankelijk Amerikaanse maar nu mondiale actiegroep Avaaz. In het begin ging alles in het Engels, maar nu krijg ik hun actieberichten in het Nederlands en is hun financiële steun in Nederland geregeld. Over de hele wereld heeft Avaaz tientallen miljoenen leden. Hun handtekeningenacties worden door miljoenen mensen uit de hele wereld gesteund. Je zult maar ergens president van een land zijn en je neemt een besluit, dat veel kritiek oplevert. Dan komen er plotseling miljoenen E-Mails uit de hele wereld. Wat doe je dan? Zo is het Europees Parlement ook onder de mails bedolven met het verzoek het natuurherstel wetsontwerp aan te nemen. Dat gebeurde. Nu moeten de lidstaten in de Raad beslissen. Op hen richt zich nu de actie.

In Nederland zijn de landelijke politieke partijen druk bezig met hun verkiezingsprogramma. Allerlei belanghebbenden proberen invloed uit te oefenen, bedrijven, vakbonden, wetenschappers, jeugdverenigingen, sportbonden, kerkgebonden instellingen voor sociaalwerk en ga zo maar door. De ANWB en de Bovag pleiten voor meer of bredere autowegen en de ENFB voor meer en bredere fietspaden. Maar wie komt op voor het Openbaar Vervoer? Misschien de reizigersvereniging Rover?

De Goede Zaak is nu een handtekeningenactie begonnen voor gratis Openbaar Vervoer. In eerste instantie had ik er moeite mee. Hoge inkomens kunnen het geld gemakkelijk missen, dacht ik. Maar de overheid is in de loop der tijd steeds meer gemeenschapstaken gaan bekostigen. Ik herinner me, dat er in 1952 bij Hollandse Rading in de weg Hilversum Utrecht tol werd geheven. Nu al lang niet meer. De Willem Alexanderbrug over de Waal bij Tiel was een tolbrug. Voor de Westerscheldetunnel wordt nog steeds tol geheven. Voor een veerpont moet je betalen, maar komt er een brug, dan niet meer.

Veel werkgevers betalen een reiskostenvergoeding en voor de inkomstenbelasting vormen reiskosten voor je beroep een aftrekpost. Die kan vervallen met de nodige uitzonderingen. Zo valt er veel te onderzoeken. Er zijn werkgevers, die de aanschaf van een fiets om de zoveel jaar vergoeden. Wil De Goede Zaak de fietsers naar het OV verbannen? Veel plaatsen zijn per OV niet bereikbaar.  Toch een aftrekpost voor reiskosten? Een kraamverzorgende, die midden in de nacht wordt opgeroepen voor een bevalling. Die moet met de auto.

De Goede Zaak heeft het initiatief gegoten in de vorm van een Burgerinitiatief. Daarvoor zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Als dat lukt is de Tweede Kamer verplicht het onderwerp te bespreken. De Goede Zaak is inmiddels over de helft. Hoeveel van mijn lezers gaan hun handtekening zetten?

Er zijn gemeenten, die geëxperimenteerd hebben met gratis Openbaar Vervoer voor ouderen zoals Nijmegen. Familie was er erg blij mee en maakte er dus goed gebruik van. Daarvoor in de plaats is een goedkoop abonnement gekomen van de busmaatschappij Breng, onderdeel van Connexion. Dat is ook geldig in tal van omliggende buurgemeenten. Het gratis OV was een initiatief van de SP in Nijmegen.

17e Jaargang, Nr. 768.

Roepingen

zondag, augustus 6th, 2023

DENK JIJ ER WEL EENS OVER OM NON TE WORDEN?

Heel lang werd het Bijzonder Onderwijs niet vergoed door het Rijk. Katholieke scholen moesten maar zien waar ze het geld vandaan haalden voor leermiddelen en salarissen van leerkrachten. Katholieke ouders betaalden wel belasting, waarmee het Openbaar Onderwijs bekostigd werd. Er werden veel congregaties van Broeders/Fraters en van Zusters/Nonnen opgericht. Die bleven ongehuwd en woonden in kloosters bij elkaar. Zo waren ze goedkoper uit en hoefden geen hoog salaris. Als kind heb ik dat nog meegemaakt. Ik zat bij Zuster Philomena en Zuster Gaudentia op de Kleuterschool. Zij waren van de Zusters van Liefde. Zij hadden in Arnhem ook een Kweekschool – nu Pabo – voor de opleiding van onderwijzeressen. Mijn vrouw werd opgeleid op de Sint Rosa Kweekschool in Neerbosch in Nijmegen-West. Zelf kreeg ik les van Fraters op de O.L. Vrouwenschool voor jongens. Meisjes in de parochie hadden de Sint Annaschool met weer de Zusters van Liefde. Intussen zijn er voldoende leken, die als leerkracht goed betaald worden. Fraters en Zusters zijn eigenlijk voor het onderwijs niet meer nodig. Zo zie je, dat de congregaties van Zusters en Broeders nauwelijks nog roepingen krijgen en langzaam uitsterven. De Fraters van Utrecht bestaan dit jaar 150 jaar, maar hebben in Nederland nog maar zeven leden. Maar op het Indonesische Java bestaat deze congregatie met veel leden voort.

Rond de tijd, dat mijn vrouw haar opleiding voltooide, kreeg zij van een klasgenote te horen, dat die zou intreden bij de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, de zusters van de kweekschool. In de loop der jaren volgden wij haar levensloop en zij leefde mee met ons gezin. We waren op het feest van haar professie. Dan belooft de Zuster ongetrouwd te blijven, alle verdiensten af te dragen en te gehoorzamen aan haar oversten. Tsja, dat is niet mis. Gerda of wel Zuster Angèle werkte vele jaren op Ameland. Daar deed ze ook veel vrijwilligerswerk in de parochie. Veel volwassenen kennen haar nog, merkte mijn vrouw bij een vakantie op het eiland. In het Overijsselse Goor was ze belast met de opleiding van een novice. Die wordt dan ingewijd in het geestelijk leven van Dominicanessen. Ze was twee keer een periode congregatieoverste.

Maar er kwamen niet of nauwelijks nieuwe kandidaten om als Dominicanes in te treden.  Het Bestuur beraadde zich. Genoegen nemen met uitsterven zoals zoveel andere congregaties of maatregelen nemen? Er kwam een plan. Er werd veel voorlichting gegeven. Kloosters stelden regelmatig hun deuren open, zodat vrouwen – jong en oud – konden kennismaken met het kloosterleven. Een paar jaar geleden maakten we via Internet de intrede van twee nieuwe zusters mee. Het was een ontroerend moment voor de hele congregatie en voor alle vrienden en bekenden. Nu zijn er opnieuw twee kandidaten en er hebben zich al weer vrouwen aangemeld voor het noviciaat.

Drie novicen vertellen in het tijdschrift “Klooster” hun roepingsverhaal. Geen verhaal is hetzelfde. Bij alle drie is er een duidelijk moment, waarop ze voor zich zelf ja, zeggen: “Ik wil non worden”. Daar is dan al een heel leven aan vooraf gegaan. Bij allen is er altijd al belangstelling voor het religieuze leven. Bij de een komt dat vanuit het werk en de wetenschap, bij de ander uit allerlei literatuur en een derde vindt inspiratie in de Schepping en in de stilte van de natuur. Hoe verschillend ze ook zijn, ze kunnen het samen goed met elkaar vinden. Het geestelijk leven als Dominicanes boeit hen. Zo is er voor deze congregatie plotseling weer perspectief. Hun leven voor elkaar, voor de mensen om hen heen en voor de hulpbehoevenden gaat verder.

We hadden twee trotse en gelukkige mensen op bezoek, Gerda en haar medezuster. Het was heel inspirerend. Het was hartverwarmend.

17e Jaargang, Nr. 767.

Frans Timmermans

zondag, juli 30th, 2023

WAAROM EEN GOEDE KEUZE?

 

Nadat de leden van de PvdA en van Groenlinks met een overweldigende meerderheid hadden ingestemd met een gezamenlijke lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en met een gezamenlijk programma, rees onmiddellijk de vraag wie dan de lijsttrekker moest worden. Niet recent actief in een van de twee partijen, niet te oud en aanvaardbaar voor beide partijen. Hij of zij moest ook geschikt zijn om Minister-President te worden. Want beide partijen hopen, dat ze samen een veel grotere aantrekkingskracht op de kiezers kunnen uitoefenen. Dat blijkt in onze Gemeente Bunnik in ieder geval wel zo.

Frans Timmermans van de PvdA uit Heerlen was eerder lid van de Tweede Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Hij staat er om bekend zes vreemde talen vloeiend te kunnen spreken. Hij was de afgelopen jaren lid van de Europese Commissie. Dat is, zeg maar, het Dagelijks Bestuur van de Europese Unie. En hij was een van de vice-voorzitters en stond dichtbij Voorzitter Ursula von der Leyen. Hij viel op door zijn daadkracht.

Met twee lidstaten is de relatie minder goed. In beide staten, Hongarije en Polen werden de principes van de democratie met voeten getreden. Ze kozen voor een nogal autoritair bewind. In Polen dreigde de onafhankelijkheid van de rechtspraak te worden aangetast. Timmermans kreeg de taak beide regeringen de wacht aan te zeggen. Europese financiële steun zou kunnen worden ingehouden. Hongarije kende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een fascistisch regime en in Polen steunde het volk altijd sterk op de Rooms-Katholieke Kerk en de dogmatische instelling van de Kerk zag je ook bij bepaalde politici. Beide landen verschilden sterk van de meeste lidstaten met hun wat meer liberale gedachtengoed. Timmermans heeft in beide landen namens de Commissie stevig opgetreden zonder onherstelbare brokken te maken.

Maar recent leverde Timmermans een bijzondere prestatie. De EU constateerde dat in veel gebieden van de EU de natuur ernstig is aangetast, zoals in Nederland door de overbemesting met stikstof via de lucht door de landbouw en het autoverkeer.. De uitstoot door vele fabrieken tast de soortenrijkdom eveneens sterk aan. Planten en dieren sterven uit. Daarbij komt nog de klimaatverandering met bijvoorbeeld veel meer bosbranden door droogte en hitte. De EU vindt terecht, dat de lidstaten harder moeten werken om de natuurvernietiging tegen te gaan. Timmermans slaagde erin een natuurherstelwet door het Europees Parlement te loodsen. Daardoor kreeg hij sterker een groene uitstraling en werd als PvdA-man nog meer aanvaardbaar voor GroenLinksers.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Frans Timmermans als lijsttrekker van de combinatie GroenLinks-Partij van de Arbeid de beste keuze is. Geen wonder, dat andere partijen zo op hem afgeven.

17e Jaargang, Nr. 766.

Samen

zondag, juli 23rd, 2023

SAMEN ÉÉN LIJST EN ÉÉN PROGRAMMA

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben elkaar gevonden. In een referendum besloten de leden met een zeer grote meerderheid mee te doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023 met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Dit jaar vieren we in de gemeente Bunnik, dat deze twee partijen vijfentwintig jaar samenwerken in de lokale partij Perspectief 21 of kortweg P21. Dat gebeurt in veel meer gemeenten. Het is zo gewoon voor veel leden, dat ze er van harte mee instemmen het nu ook landelijk te gaan doen. Jaar in jaar uit is P21 hier de grootste partij en levert twee van de drie wethouders. We hebben zes van de 17 raadszetels. Maar er zitten maar vier partijen in onze gemeenteraad: P21 met 6, D66 met 3, VVD met 3 en CDA met 4 en de groep Leny Visser. (ex CDA). In het College vinden we twee wethouders van P21 en één wethouder van D66. VVD en CDA zijn in de oppositie.

 

Voordat P21 bestond had GroenLinks 2 en de PvdA 1 van de toen 15 zetels. Het samen gaan in één partij leverde meer zetels op. Maar we hebben gelukkig geen last van de enorme versnippering zoals in de Tweede Kamer. Daar doen de Partij voor de Dieren en de SP ook mee. Het doel van de landelijke samenwerking zal zijn de grootste partij in de Tweede Kamer te worden en samenwerking te vinden met partijen, die als de GL-PvdA-combinatie de grote problemen als het klimaat, de armoede, de overbemesting door stikstof en de migratie aan te pakken.

De groeiende samenwerking op landelijk niveau heeft er zeker toe bijgedragen, dat het ledenreferendum zo’n daverend succes werd. Bij de formatie van dit kabinet wilden GroenLinks en Partij van de Arbeid per se samen optrekken. Rutte wees dit steeds af. Zo zorgde hij ervoor, dat de band tussen deze twee linkse partijen alleen maar versterkt werd. Het voortdurende overleg tussen de twee fracties om tot een gezamenlijk standpunt te komen en het samen optreden van Jesse Klaver en Attje Kuiken versterkten het gevoel van onderlinge verbondenheid. Er is goed werk geleverd. Zo hebben de twee partijen zich ook al voorbereid op een kabinetscrisis. De draaiboeken hoe te handelen bij de val van een kabinet lagen al maanden klaar.

De BBB is daarbij een storende factor. Weinig mensen hebben in de gaten, dat op de achtergrond de agro-industrie meespeelt. Die grote bedrijven willen veel boter, kaas, melkpoeder en babymelkpoeder produceren en voor hun aandeelhouders veel winst maken. Als de rundveestapel gehalveerd wordt zal de zuivelproductie dalen en dus ook de winsten. Het Adviesbureau in Deventer, dat de BBB adviseert staat ook de agrarische industrieën bij. Het is maar dat u het weet. De val van het kabinet komt de BBB goed uit. In de nieuwe Tweede Kamer zullen ze meer zetels hebben dan die ene van Caroline van der Plas.

Ik hoorde Lilian Marijnissen commentaar geven op de kandidatuur van Frans Timmermans voor het lijsttrekkerschap. Die halen ze uit Brussel. Tsja de SP is kennelijk nog steeds wars van internationale samenwerking in Europa. De SP beseft nog steeds te weinig, dat alleen een machtig instrument als de EU in staat is de macht van het grootkapitaal te beteugelen. Timmermans had in het verleden een foute beslissing genomen. Alsof wij, dat nu zouden accepteren. Dat hij de klimaatherstelwet door het Europees Parlement heeft geloodst is voor Lilian kennelijk van weinig belang. Zo wint de SP geen verkiezingen.

17e Jaargang, Nr. 766.

Doxing

zondag, juli 16th, 2023

SMERIGE MANIER OM MENSEN ANGST AAN TE JAGEN

 

Allerlei publieke figuren hebben er last van. Ze krijgen scheldtelefoontjes of mails waarin ze bedreigd worden. Soms wordt er gedreigd hun kinderen iets aan te doen of ze worden zelf bedreigd, zelfs met de dood. Ze lopen er meestal niet mee te koop. Het zou wellicht anderen op een idee brengen. Voor de bedreigde mensen betekent het vaak, dat ze permanente bewaking nodig hebben. Ze kunnen ook niet permanent op hetzelfde woonadres verblijven. Geert Wilders is een van de mensen, die dat al jaren overkomt. Er zijn altijd een paar beveiligers om hem heen. Hij en zijn partij hebben vooral vreemdelingenhaat als uitgangspunt. Zijn manier van denken is strijdig met de Verklaring van  de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Ook strijdig met Europees Recht. Maar er is ook het Recht van Vrije meningsuiting. Je mag anders denken al is handelen in strijd met het recht en strafbaar. Je mag bijvoorbeeld een sollicitant om zijn aard of zijn afkomst niet weigeren.

Zo is er ook het recht van demonstratie. Een burgemeester moet een heel goede reden hebben om een demonstratie te kunnen verbieden. Er moet een sterk vermoeden zijn van mogelijke verstoring van de openbare orde bijvoorbeeld. Wat we de laatste jaren hebben gezien, dat demonstranten ernstige hinder veroorzaken. Boeren blokkeren autowegen met hun tractoren en anti-coronademonstranten komen in gevecht met de politie op het Museumplein. Ze vinden gewoon, dat alles mag.

Mensen, die zo heftig overtuigd zijn van hun eigen gelijk kiezen helaas ook steeds vaker andere middelen. Ze publiceren adressen of telefoonnummers of E-mailadressen van mensen, die hen niet bevallen: politici, ambtenaren, politieagenten of medewerkers van justitie. Daarvoor misbruiken ze anonieme media. Ze nodigen de bezoekers van de betreffende pagina of website uit de mensen van de lijst maar eens goed aan te pakken. De naam hiervoor is boxing. Minister Kaag en haar gezin werden hiervan het slachtoffer. Het ging zo ver, dat zij besloot de politiek te verlaten.

Is het verstandig van Minister Kaag, vroeg ik mij af. Die laffe anonieme bedreigers hebben nu hun zin. Ze hebben aangetoond, dat doxing een succesvolle methode is om een tegenstander te lozen. Overigens is het per 1 januari 2024  strafbaar: Twee jaar cel of 22.500 Euro boete, maximaal.  Vooral het feit, dat de bedreigingen de dochters van Sigrid Kaag en haar man veel schrik inboezemden, bracht haar tot het verlaten van de politiek. Het laat ook zien wat voor lafaards hierachter zitten. U, lezer denkt wellicht, dat ik een aanhanger van haar partij D66 ben. Nou nee, helemaal niet. Ik vind D66 niet links genoeg en haar anti-religieuze houding bevalt me evenmin. Maar er is vaak goed met D66 samen te werken. Dat zie ik op allerlei niveaus. Rijk, provincie en gemeente.

17e Jaargang, Nr. 765.

Woedend

zaterdag, juli 8th, 2023

AL DIE CRISES MAAR LATEN VOORTDUREN

Rutte staat onder grote druk van zijn partij, de VVD. Die wil het aantal asielzoekers fors naar beneden halen. Er is een spreidingswet in de maak, die de rijksoverheid de bevoegdheid geeft gemeenten te dwingen om hun aandeel in de opvang van asielzoekers te aanvaarden. Met name VVD-gemeenten lieten de opvang aan anderen over. Het aantal asielzoekers omlaag brengen is bepaald geen eenvoudige zaak. Internationale wetten verplichten ons om asielzoekers op te vangen. Maar niet alleen die wetten. Het is ook een kwestie vanonbaatzuchtigheid. Zelfzucht of egoïsme is het voornaamste gebod van de gemiddelde VVD-er. Het is voor dit soort mensen de meest normale zaak van de wereld. Ze lijken zich er niet voor te schamen.  Het is deel van de opvoeding. Het vergroot je kansen bij een sollicitatie. Het maakt een vvd-er niet uit, dat de grote problemen van deze tijd niet worden opgelost.

Banken hebben boeren jarenlang gedwongen te investeren in steeds meer vee. Dat gaf niet alleen meer melk, maar ook meer mest. Dat leverde de stikstofcrisis op. Die stikstof daalde neer in natuurgebieden en planten, die gevoelig zijn voor overbemesting legden het loodje. En andere planten zoals brandnetels  deden het juist erg goed. Onderzoek heeft geleerd, dat we in Nederland gewoon te veel rundvee hebben. Het aantal koeien moet omlaag. Maar hoe kunnen de boeren hun investeringen terug verdienen? De overheid wil veel bedrijven opheffen tegen een forse vergoeding.  Met deze kabinetscrisis komt er weer een hele tijd weinig van terecht. De ware reden is, dat de fabrieken niet accepteren, dat hun grondstof voor boter, kaas en melkpoeder minder wordt. Dat is slecht voor de aandeelhouders, rijke boeren en vaak ook buitenlandse kapitaalbezitters. Dat zijn de mensen achter de BBB. Die hopen, dat de BBB in de nieuwe Tweede Kamer ook weer een grote partij wordt. Fijn voor al die aandeelhouders van de zuivelindustrie. Leve het eigenbelang.

Er is in Nederland een groot tekort aan arbeidskrachten. Hier in de omgeving zie je daarom veel Oosteuropeanen, die in de fruitteelt werken. Toch doet de VVD ook moeilijk over arbeidsmigratie. Tsja, die mensen moeten ook gehuisvest worden. Maar het mooie is, dat de buitenlandse bouwvakkers kunnen helpen bij de woningbouw. Nu hoor je, dat bouwprojecten niet doorgaan vanwege de stikstofproblematiek. En onze jonge mensen maar wachten op een eigen huis. Dank je wel VVD!

Diverse meteorologische records worden gebroken. Recent een zomerstorm in juli. Dan weer een hitterecord. Het gaat maar door. Gebeurt er nu iets aan de klimaatscrisis? Ook die zal wel weer een tijd op de lange baan worden geschoven. En dan zijn er ook nog van die gekken, die niet geloven, dat er een klimaatcrisis heerst.

Och ja, er is ook nog een oorlog in Europa. Wat merken wij ervan? Er zijn veel vluchtelingen. Ze worden in de pastorie van onze H. Nicolaaskerk gehuisvest. We hebben in onze gemeente veel te weinig sociale huurwoningen., gevolg van jarenlang rechts beleid tot we 25 jaar geleden P21 hebben opgericht. Er gaan 1200 woningen gebouwd worden. De VVD zit al vele jaren niet meer in het College. Het kan wel. We steunen de Oekraïners met geld en met wapentuig, maar het wordt tijd, dat Rusland eieren voor zijn geld kiest. Intussen werd het gas duurder en ook het voedsel, want Oekraïne is een belangrijke leverancier van graan. We hebben te maken met een flinke inflatie en veel mensen kunnen nauwelijks nog in hun levensonderhoud voorzien. De ongelijkheid neemt toe, want er zijn natuurlijk ook profiteurs.

Met al die problemen in Nederland, die om een oplossing schreeuwen is het totaal onverantwoord een kabinetscrisis te forceren. Dat maakt me echt woedend. Dat een zich christelijk noemende partij als het CDA hierin mee gaat geeft mij als christen een diep gevoel van schaamte. Terecht hield de Christen Unie vast aan haar christelijke principes.

17e Jaargang, Nr. 764.

 

Scouting Katimavik 50 jaar

zondag, juli 2nd, 2023

EEN FIJN GEVOEL VOOR HEN, DIE TOEN BEGONNEN
In de zomer van 1972 waren mijn kinderen tien, acht en vijf jaar. Ze hadden heel veel leeftijdsgenootjes. Voor al die kinderen was er behalve voetbal weinig te doen. Zelf was ik in de leiding van District Utrecht van de Katholieke Verkenners belast met de zorg voor groepen buiten de stad Utrecht. Mijn Oostenrijkse vriend, had in zijn nieuwe woonplaats een groep van de Pfadfindern opgericht. Zo kwam ik op het idee om in Odijk een Scoutinggroep op te richten voor jongens en meisjes, want de vier scouting-organisaties waren bezig te fuseren. Ik plaatste in het toenmalige Trefpunt van de heer Staal een kleine oproep om met dit plan adhesie te betuigen.

 

Willy Limbosch en nu wijlen Lettie Werkman reageerden. Met z’n drieën gingen we aan het werk. Er was niets. Er waren geen oud-leden, geen onderkomen, geen jeugdleden en geen leiding. We moesten alles van de grond af aan opbouwen. Maar dat lukte. En op 15 februari 1973 vond de eerste bijeenkomst plaats, nu ruim vijftig jaar  geleden, in een oude directiekeet in gebruik bij de voetbalclub met tijdelijke voetbalvelden aan de St. Nicolaaslaan. Al spoedig gingen we “inwonen” bij het Open Jongerenwerk in de boerderij De Beug. Maar de groep bleef verhuizen. Eerst naar de zolder van boerderij Dalenoord. Toen de boerderij werd terug gekocht door de familie Aben werd een deel van de loods van Mocking aan de Singel betrokken. Vandaar ging het naar het huidige gebouw bij de ijsbaan aan de Singel. Daar is veel meer ruimte op het land en op het water, echt prachtig. Geen wonder dat er zoveel jeugdleden zijn.

Ik sprak ook met een lid van het landelijk bestuur en vertelde over de moeilijke gesprekken in de Landelijke Raad toen we moesten komen tot één organisatie met een gemeenschappelijke cultuur. Dat is bij elke fusie moeilijk of het nu scholen of bedrijven of verenigingen betreft. Er waren districten, waar men met een vaste overtuiging vast wilde houden aan het boek van Lord Robert Baden Powell “Scouting for Boys”. Daarvan afwijken was ketterij. Andere districten waren veel meer gericht op ontwikkeling en vernieuwing. Tijdens die discussies ging het er soms hard aan toe. Het Odijkse Scouting Katimavik is juist steeds weer vernieuwend. Voor mij was het heel leuk dat gisteren te ervaren. Dan is het ook niet zo verwonderlijk, dat kinderen van linkse mensen er nu lid van zijn. Vroeger vond men de padvinderij maar erg militaristisch. Dat kwam ook door de uniformen. Daar zie je nu vooral leuke frisse kleuren.

In die tijd waren we deel van het district Zeist en daar zat een zeer progressieve voortrekkersstam. Die vonden het maar niets, dat er in 1979 een Jamboree zou worden gehouden in het Iran van de sjah met zijn onderdrukkend regime. Op 10 december de Dag van de Mensenrechten sprak ik de Landelijke Raad toe en stelde namens District Zeist voor niet naar die Jamboree te gaan. Het voorstel werd met een kleine meerderheid verworpen. De Jamboree van 1979 ging niet door. In Iran was de opstand tegen het regime van de Sjah begonnen. Zo zie je maar, dat in die vijftig jaar van alles kan gebeuren.

Ik ben wel heel erg blij, dan Odijk Scouting Katimavik nog steeds zo goed draait. Ik voel heel veel waardering voor al die mensen, die daar aan gewerkt hebben en dat nog steeds doen. Gefeliciteerd met de vijftigste verjaardag.

17e Jaargang, Nr. 764.

De Noord West Veluwe

zondag, juni 25th, 2023

HERNIEUWDE KENNISMAKING

 

In de jaren voor ons huwelijk in oktober 1961 logeerden we vaak in Haarlem. We fietsten er naartoe, maar namen een andere terugweg. Van Haarlem ging het al vroeg naar Amsterdam en daar namen we de boot naar Harderwijk. Zuidelijk Flevoland was nog gewoon water. Van Harderwijk fietsten we over de Veluwe naar Arnhem, mijn toenmalige woonplaats. Nu hadden we een bungalow gehuurd op het adres Tonnenberg 53, Ermelo. Het bleek een heel eind van het dorp Ermelo. Die Tonnenberg is een zijweg van de N302, een weg van de A1 naar Harderwijk. Onze fietstocht ging langs Kasteel Staverden, het Uddelermeer, Kootwijk, Harskamp, Otterlo en Schaarsbergen naar Arnhem. Nu merkten we, dat we af en toe op bekend terrein waren. Er is wel veel veranderd en die drukke N302 was er toen nog niet in deze vorm.

Zo bezochten we even het Uddelermeer, ook een vast onderdeel van Veluwe-excursies voor geografen. Dan kregen we altijd te horen, dat dit meer geen sölle was maar een pingo-ruïne. Het deed mij veel genoegen bij de ingang een bord te zien met een uitstekende beschrijving van het ontstaan van dit meer. Het werk van geologen en fysisch-geografen is niet voor niets geweest.

We hebben bijna elke dag ergens gegeten en kwamen zo in allerlei dorpen in de omgeving. In Ermelo twee keer, in Garderen, Pannenkoeken in Elspeet, afhaal frieten in Speulde en één keer thuis met een in de magnetron klaar gemaakte winkelmaaltijd. Zo leerden we meteen de omgeving beter kennen.

Je kon wel merken, dat de organisatie Marrea, waarvan we de bungalow huurde meer gericht is op hotels en weinig service biedt, zoals we dat in een bungalowpark gewend zijn. Gelukkig hadden we heel aardige buren, die ons leerden, hoe de TV werkt, de magnetron en het koffiezetapparaat. Van de beschrijvingen in de huisgids werd je niet wijzer. Uiteindelijk hebben we de organisatie eenvoudige beschrijvingen gestuurd van hoe de TV en hoe de magnetron werkt. Zo kun je ook oudere mensen met minder technische of internetkennis goed van dienst zijn.

Je kunt er heel mooi wandelen en ook fietsen, maar dat laatste gaat met mijn slechtere ogen niet meer. Er was een prima wandelroute en toch zijn we ergens de mist in gegaan, waarschijnlijk bij een stuk stuifzand.  Het Speulderbos is terecht beroemd als een heel oud  bos. Bedenk wel, dat 150 jaar geleden de Veluwe nog vooral uit heide en zandverstuivingen bestand. Veel daarvan is ontgonnen of bebost.

Voor een weekje vakantie was het verblijf best geslaagd. Je bent er echter wel erg auto-afhankelijk, want voor winkels moet je naar Ermelo op 8 kilometer of voor een eenvoudige Sparwinkel naar Garderen, nauwelijks dichterbij. Maar ja, wat een rust en wat een schitterend gezang van vogels. Het was erg warm, maar dankzij de flinke wind toch wel uit te houden. Maar een volgende keer zoeken we toch maar weer een park van onze favoriete Landal parken uit en dan graag met een restaurant.

17e Jaargang, Nr. 763.