Uitdaging aan Judith, Tineke en Bas

Wat vinden de drie kandidaten lijsttrekker?  

Planeetgroenlinks is het perfecte podium voor een lijsttrekkersdebat, waarbij iedereen vragen kan stellen aan de kandidaat-lijsttrekkers en iedereen kan kennis nemen van hun antwoorden  Op veel plaatsen in het land worden lijsttrekkersdebatten gehouden. Daar komen bij elkaar enkele honderden GroenLinksers van de duizenden, die er zijn. De meeste leden van Groenlinks hebben toegang tot internet en kunnen het debat dus op deze site volgen. 

Het is inmiddels genoegzaam bekend, dat bij de verkiezing van Barack Obama het internet een grote rol gespeeld heeft Onze kandidaten weten, dat kennelijk ook. Maak het ze maar eens flink moeilijk door hun nu vragen te stellen. Dat is een goede voorbereiding op de lifedebatten in het land  Ik wil er al vast aan beginnen. 

Twee van de drie kandidaten, die door de kandidatencommissie zijn voorgedragen voor het lijsttrekkerschap maakten ook deel uit van de programmacommissie. We mogen ervan uitgaan, dat zij achter hun voorstel staan. Overigens worden in zo’n commissie ook compromissen gesloten en zullen er best passages zijn, waar ze niet voor 100% achter staan. 

Hoofdstuk 7 van het ontwerpverkiezings- programma heet “Arbeidsmigratie in goede banen leiden”. Al lezende krijg ik sterk de indruk, dat migratie wordt voorgesteld als een oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. In heel Europa is de vergrijzing een probleem, maar het sterkst in Oost-Europa. In sommige landen is daar al sprake van een sterfteoverschot. Het vertrek van jonge mensen naar het welvarender West-Europa verergert de vergrijzing. Dorpen lopen vrijwel leeg en er wonen alleen nog een paar oude mensen. 

Vragen aan de kandidaten: Zijn zij het mij eens, dat het ontwerpprogramma te weinig aandacht schenkt aan deze economisch zwakke gebieden? Hoe zien zij de toekomst voor deze gebieden? Wat kan de EU doen om de economie van deze gebieden te versterken? 

Migratie is nooit een definitieve oplossing. Toen herkomstlanden als Italië en Spanje welvarender werden, droogde de stroom ‘gastarbeiders’ uit die landen op. Dat valt op de langere termijn ook te verwachten voor andere landen.Geboorten nu hebben over ongeveer twintig jaar effecten op de arbeidsmarkt. De huidige tekorten op de arbeidsmarkt worden veroorzaakt door de lagere geboortecijfers  na 1975. Het met pensioen gaan van de naoorlogse geboortenpiek verergert dat tekort in de komende jaren. 

Vraag aan de kandidaten: Wordt het geen tijd, dat GroenLinks een beleid ontwikkelt ter oplossing van de te verwachte problemen. Juist de zwakke sectoren krijgen immers te maken met moeilijk vervulbare vacatures. 

Wel dames en heren, veel succes bij de beantwoording. Ik ben erg benieuwd of jullie de uitdaging aandurven.

2 Responses to “Uitdaging aan Judith, Tineke en Bas”

 1. Bas Eickhout schreef:

  Hoi John,

  Als mede-auteur van het verkiezingsprogramma geef ik natuurlijk graag antwoord op je vraag. Leuk, om ook zo via de blogs te ‘discussieren’. Overigens gaat er binnenkort ook nog een mogelijkheid komen om met de kandidaten te chatten.

  Of het concept-verkiezingsprogramma te weinig aandacht besteedt aan de economisch zwakke gebieden in de EU, is een kwestie van smaak. Ik vind van niet.
  In het hoofdstuk over Migratie hebben we er bewust voor gekozen om de wensen van ‘de migrant’ centraal te zetten: een belangrijke waarde van onze EU is vrijheid van verkeer voor de mensen. Dat betekent dat mensen zich volledig vrij moeten kunnen bewegen binnen de EU (het andere deel van het hoofdstuk gaat over migratie naar de EU).
  Dat betekent ook dat in het hoofdstuk over migratie, inderdaad, de problemen van de regio minder nadruk krijgen.
  Maar juist in het hoofdstuk erna (‘Niemand aan de zijlijn’) zetten we meer de sociaal-economische verhoudingen binnen de EU centraal. Een zeer belangrijke keuze daarin is dat we stellen dat het EU-structuurfonds (eenvoudig ‘Europese ontwikkelingssteun’ genoemd) alleen naar de ‘echt’ arme regio’s van de EU moet gaan (en dus niet meer naar bijv. Flevoland). Oftewel: stoppen met rondpompen van EU-geld. Deze keuze zal een forse impuls zijn voor veel EU-regio’s in Centraal-Europa.
  Overigens kiezen we in het Landbouw-hoofdstuk (numero 5) ook nog voor een duidelijke verschuiving van de landbouwsteun naar meer regionale landschapssteun. Binnen de EU zijn beide budgetlijnen (landbouw en structuurfonds) ook steeds meer naar elkaar toe aan het schuiven. Al met al is dat toch zeker een forse verschuiving naar die regio’s, waar je het over hebt, John.

  Tot slot, je oproep om meer beleid te ontwikkelen voor toekomstige problemen rondom de vergrijzing, kan ik alleen maar ondersteunen. Maar dit vraagt natuurlijk ook meer dan alleen Europees beleid; Europa gaat hier slechts ten dele over. En GroenLinks heeft juist erg veel aandacht besteedt aan het vergroten van de participatie van iedereen; niet uit verplichting dat iedereen moet werken, maar uit de noodzakelijkheid dat iedereen die wil ook kan werken.

  Hier valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar voor nu laat ik het hier even bij. Aan Judith en Tineke om ook hierop te reageren. Overigens zijn Alexander en Niels ook kandidaten voor het lijsttrekkerschap, dus je uitnodiging geldt natuurlijk ook voor hen!

  Groet, Bas

 2. Dag John,

  Hierbij een reactie op jouw blog. Kijk voor het origineel met de juiste digitale verwijzingen even hier: http://judithsargentini.blogspot.com/2008/12/bulgaarse-nagelstudios-in-amsterdam.html

  Bulgaarse nagelstudio’s in Amsterdam: over vergrijzing, migratie en de Europese economie

  De Nederlandse economie heeft baat gehad bij de goedkope arbeidskrachten uit Polen. Toen de tewerkstellingsvergunning voor hen werd afgeschaft zagen we een toeloop van Poolse werknemers, maar nu de economie in eigen land aantrekt , vertrekken zij weer. We zijn niet onder de voet gelopen door Polen. En dat wisten we ook eigenlijk wel. Mensen zijn honkvast. De pushfactor om ergens te vertrekken is altijd sterker dan de pullfactor om je ergens te vestigen.

  De werkloosheid in Bulgarije en Roemenië is schrikbarend. Cijfers van het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek tonen aan dat er relatief veel vrouwen uit Bulgarije en Roemenië bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als zelfstandig ondernemer in de persoonlijke dienstverlening. Dat kunnen nagelstudio’s zijn, maar evenzogoed sekswerkers. Dat dat laatste beroep is vrijwel niemands ultieme keuze. De armoede in Bulgarije en Roemenië is de pushfactor. Hun economie zal niet zo snel aantrekken als die in Polen, maar juist arbeidsmigranten kunnen daar bij helpen. Migranten sturen geld naar huis, of dat huis nu in Oost-Europa staat of in West-Afrika. Noord-Marokko bestaat zelfs van het geld dat ‘gastarbeiders’ naar hun geboortegrond sturen.

  John Jorna stelde in zijn weblog – waarin hij GroenLinkse kandidaten voor het Europees Parlement vroeg te reageren – dat migratie nooit de definitieve oplossing is. Ik weet niet voor welk probleem John een definitieve oplossing zoekt. Zoekt hij naar de manier om economisch achtergebleven gebieden in Europa op te krikken? Wil hij de vergrijzing tegengaan? Of wil hij mensen behoeden voor migratie?

  GroenLinks heeft een integraal antwoord op armoede in Europa en de wereld en de daar mee samenhangende migratie. In het kort is dat de herverdeling van de rijkdom in de wereld of ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ en de lange versie staat in het verkiezingsprogramma. In mijn opinie is Nederland met recht een nettobetaler in de Europese Unie, hoort handel echt eerlijk te zijn, moeten we vooral meer aan geboortebeperking doen en is migratie is een recht van vrije burgers.

  Ja, er zijn gebieden in Europa die vergrijzen en ja dat ligt aan de economische kansen daar – niet voor niets trekken Noorse dorpen aan blakende Nederlandse gezinnen om zich aan hun fjorden te vestigen – maar ondertussen is de wereld overbevolkt. Jeffrey Sachs wist het bij Wintergasten weer eloquent uit te leggen: als we kindersterfte tegen gaan, kunnen we geboortebeperking realiseren. Kinderen zijn de verzekering van het gezin. Als de kans groot is dat ze voor hun vijfde zullen sterven nemen ouders er meer.

  Europa vergrijst. Dat bedreigt onze economische groei. De Afrikaanse bevolking is piepjong en arm. Een en een is twee. Logisch zou zijn als Europa een ruimhartiger toegangsbeleid zou voeren, maar dat stuit nog steeds op weerstand.
  De noodzaak om te migreren naar landen met een betere economie kunnen we wellicht wegnemen, als we bereidt zijn tot herverdeling, maar de vrijheid om te migreren houd ik graag in stand.

  Judith Sargentini

  Over de positie van Bulgaren en Roemenen op de Nederlandse arbeidsmarkt schreef ik al eerder: http://judithsargentini.blogspot.com/2008/12/oost-europse-werknemers-de-dupe-van.html

Leave a Reply