Het groene Utrecht wordt steeds zwarter!

 De ontsluiting van Houten naar het Rijkswegennet

Een reactie op het Voorstel aan Provinciale Staten

Op maandag, 13 december zullen Provinciale Staten van Utrecht een besluit nemen over de MER als voorbereiding voor een inpassingsplan om een verbindingsweg van de Rondweg in Houten naar de A12 bij station Bunnik aan te leggen bekend als het Rijsbruggerweg tracé(RBW). Er is een geactualiseerd MER gemaakt, want intussen is er veel veranderd. Wat er niet is veranderd is, dat er weer zeer tendentieus naar het RBW wordt toe geredeneerd. Met de waarheid wordt het daarbij niet zo nauw genomen. Af en toe denk je: Hier is de Firma List en Bedrog aan het werk!

Vanaf het begin heeft de Gemeente Bunnik medewerking afhankelijk gesteld van een oplossing van de Bunnikse verkeersproblemen, te weten het vele sluipverkeer op de binnenwegen in het gebied tussen Houten en Bunnik en de overbelasting van de Julianalaan in Bunnik, verbindingsweg met Zeist. Nu de provincie niet bereid is bij te dragen aan een werkelijke oplossing voor dit laatste probleem blijft te Gemeente Bunnik terecht op het standpunt staan, dat dan ook niet meegewerkt zal worden aan de oplossing van een Houtens probleem.
De provincie weigert een verbinding van Houten naar het Oosten in dit onderzoek te betrekken. Als het RBW of de aftakking daarvan verbonden wordt aan het onderliggende wegennet, wordt dit zwaarder belast en kan ook een verbinding met Zeist via de Bunnikse Julianalaan meer verkeer trekken. De provincie zegt dan, dat onafhankelijk hiervan het RBW noodzakelijk blijft, maar hoort te zeggen, dat een oplossing voor Houten via het meest geschikte tracé noodzakelijk blijft. Hier verraadt zich het gebrek aan objectief naar de beste oplossing streven.
Door het RBW zou het verkeer in het open gebied tussen Bunnik en Houten verminderen, maar dat komt vooral door de dan noodzakelijke spitsafsluitingen in de Achterdijk bij het RBW en bij Vechten. Komen die spitsafsluitingen er ook bij een keuze voor het Meerpaal tracé?
Volgens de provincie zal Fort Vechten en andere bedrijven in de omgeving Marsdijk bij die spitsafsluitingen bereikbaar blijven. Dat moet ook gelden voor Touringcars, want er zijn grootse plannen voor Fort Vechten. Drie wegen worden genoemd: 1. De Fortweg met een tunnel onder het verdubbelde spoor. 2. De Binnenweg / huidige Rijsbruggerweg met een tunnel onder het RBW. 3. De Tureluurweg / Parallelweg met een tunnel onder het RBW bij de aansluiting naar de A12. Kunnen touringcars, waaronder dubbeldekkers deze tunnels passeren?
Aanleiding voor de geactualiseerde MER vormen de plannen voor de A27 en het knooppunt Lunetten. De congestie op de A27 zorgt ervoor, dat het verkeer bij de Staart maar moeilijk op de A27 komt. Voor dit wegvak worden vier rijbanen geadviseerd. Bij variant 9.2. Vier rijstroken op de A27, realisatie van het Meerpaal tracé en sorteren vóór het knooppunt neemt het verkeer op de Staart het meeste af, namelijk van de nul-variant (ZSM2) met 50.500mvt/etmaal naar 40.800 mvt/etmaal. Alle Meerpaalvarianten scoren trouwens beter wat betreft de ontlasting van het belangrijkste knelpunt,  de Staart; beter dan welk alternatief ook.
De oplossing van de Meerpaalvariant zou minder robuust zijn. Als de A27 versperd raakt zou Houten onbereikbaar worden. Wat een onzinargument! Als het op de Lekbrug gebeurt, moet het verkeer via de A1 en de A12 omrijden. Als het tussen de Staart en knooppunt Lunetten gebeurt dan omgekeerd. Tussen de Kroon en de Staart is er voor Houten geen probleem, behalve, dat er doorgaand verkeer door Houten gaat rijden.
De Meerpaalvariant zou het landschap ernstig aantasten. Geen wonder als je een Oostelijk tracé intekent in plaats van een Westelijk, dat korter is en verder weg blijft van de natuur bij Schalkwijk en Tull en ’t Waal.
Houten zou onderbedeeld zijn wat betreft verbindingen met het rijkswegennet. De gemeente Houten beschikt over drie aansluitingen: De Staart, de Kroon en Laagraven. Een gemeente met een omvang als Houten heeft in Nederland gemiddeld 1,72 aansluitingen op een autosnelweg.
De provincie beschikt over een gedifferentieerde kaart van de overstromingsrisico’s. In delen van Houten zal het water heel snel enkele decimeters hoog staan, maar het kan ook meer dan 2 meter worden. In die delen van Houten is evacuatie wenselijk. Welke wegen zijn geschikt? Geen wegen, die meer dan 1 meter onder water staan. Dat is waarschijnlijk het geval bij het RBW, want dat loopt door een oude bedding, die minstens een meter lager ligt dan de huidige Rijsbruggerweg op de oeverwal. Over een oplossing is niet nagedacht. Het weglichaam minstens een meter ophogen of de weg naar de oeverwal verplaatsen.
Dat krijg je als de auteurs van de MER kennelijk geen idee hebben van het microreliëf in een rivierengebied. Maar ze willen het bedrog van hun collega’s niet aan de kaak stellen, die op een kaart de oude rivierbedding met restgeul weglieten. De manipulatie van statenleden, die ook niet alles kunnen weten, wordt gewoon voortgezet. Zo is de Kruisweg / Houtenseweg bij de gemeente grens ongeveer een meter lager dan 100 meter aan weerszijden van de grens.
Zo komen ook de niet bestaande dassen in het Raaphofse bos weer opdraven. Dat bos is trouwens best van belang want er komen meer dan vijftig verschillende schimmelsoorten op de stobben van dit essengriend voor. Aldus Wethouder Jan van Geest in een gesprek met hem.
Het is bekend, dat het grootste deel van het verkeer van een naar Houten op Utrecht is gericht. De provincie beloofde daarvan een duidelijker beeld te geven, want het maakt nogal wat uit, waar die Houtenaren in Utrecht moeten zijn. Er is niets van te vinden.
Zo beloofde de provincie ook, dat de MER zou uitleggen waarom de aansluiting op de A12 niet via een tunnel kan. Dan wordt het landschap minder verstoord en geeft de weg minder overlast. De uitleg is nergens te vinden.
Het zou prettig zijn als ook de cijfers van de aantallen motorvoertuigen per etmaal voor het jaar 2000 bekend waren. Dan zou men de spectaculaire toename van het inkomend en uitgaand autoverkeer beter op waarde kunnen schatten. Nu ontkom ik niet aan de indruk, dat het autogebruik toeneemt ten koste van het gebruik van OV en de fiets. Dat zou zeer betreurenswaardig zijn, met name voor de inwoners van de stad Utrecht. Nu al moeten mensen met ademhalingsproblemen uit die stad verhuizen.

Tenslotte; ik heb jarenlang oplossingen bedacht voor een aanvaardbare oplossing voor een aansluiting bij Mereveld. Zelfs bij sorteren in het knooppunt is die oplossing mogelijk. Doe het maar niet, want het is zo zielig voor de golfclub en als je eenmaal lijdt aan tunnelvisie komt de tunnel toch altijd bij het RBW uit. Jammer voor het landschap.

Ik wens de hooggeachte Statenleden van de Provincie Utrecht veel wijsheid toe.

Leave a Reply