Heilige Vader verras ons eens

Onder deze titel publiceerde ik in juni 2005 in Parochiekontakt Odijk onderstaand artikel. Inmiddels heeft de paus ons verrast met twee encyclieken, die goed leesbaar zijn en waardevol van inhoud en niet vol geboden en verboden, maar vooral inspirerend.

Heilige Vader, verras ons eens! Open brief aan onze nieuwe paus 

Heilige Vader Benedictus XVI,Het moet me van het hart. Ik schrok nogal toen we uw naam hoorden als die van de nieuwe paus. U staat niet direct bekend als een kerkvernieuwer, die ons vrolijk laat experimenteren en de kans geeft fouten te maken. Om die vervolgens weer te herstellen en alle goede dingen uit die experimenten te behouden.Maar mensen, die u kennen verzekeren ons, dat we maar eens moeten afwachten. U zou ons nog aardig kunnen verrassen. Ik heb genoeg levenservaring om dat vaker te hebben meegemaakt. Oorlogszuchtige diehards blijken in een andere rol plotseling vredestichters, bijvoorbeeld. Zo zou u als bewaker van de geloofswaarheden in de rol van paus kunnen openstaan voor nieuwe formuleringen, die de mens van vandaag meer aanspreken.Ik vind, dat je als lid van een gemeenschap de plicht hebt het bestuur van die gemeenschap steeds te ondersteunen met ideeën en het bestuur feedback te geven, zodat het snel merkt, dat zijn woorden anders begrepen worden dan ze zijn bedoeld, ook weer als voorbeeld.Hieronder kom ik met een aantal opmerkingen met het verzoek in uw beleid daaraan aandacht te schenken. 

Het Tweede Vaticaans Concilie

Altijd heb ik de indruk gehad, dat het Tweede Vaticaans Concilie de teneur had, dat veel meer zaken op het niveau van een bisdom of een kerkprovincie geregeld zouden worden. Dan zou beter rekening gehouden kunnen worden met de situatie ter plaatse en zou de kerk gemakkelijker de juiste toon kunnen treffen. Ik ben ervan overtuigd, dat uw voorganger op den duur begrepen heeft, dat een autoritaire benadering bij Nederlanders automatisch weerstand oproept, terwijl het in andere landen gezien wordt als zeer wenselijke duidelijkheid.U zou ons kunnen verrassen met flinke schreden te zetten op het pad van de decentralisatie, ook al zult u dan weerstand bij de Curie moeten overwinnen. Dat kunt u, want u kent de curie en u bezit een krachtige persoonlijkheid. Daarbij zou u ook de rijkdommen van het Tweede Vaticaans Concilie verder dan tot nu toe kunnen doorvoeren in de gehele kerk. 

Uw vaderlijke zorg voor meer herders voor de kudde

Het tekort aan priesters en pastoraal werkers heeft een belangrijk positief effect. Wij zogenaamde leken gaan onze verantwoordelijkheid voor de kerk beter beseffen. Uw voorganger sprak daarover lovende woorden toen onze bisschoppen in Rome waren voor het ad limina bezoek. Maar het tekort aan gewijde priesters noopt tot het samenvoegen van parochies, hetgeen de bloei van de plaatselijke kerkgemeenschappen in gevaar brengt. De celibaatsverplichting heeft ervoor gezorgd, dat vele zeer goede en toegewijde pastores gedwongen werden het ambt te verlaten. Velen zouden zo weer als pastor willen beginnen, al zijn ze inmiddels wel oud geworden. Wij gelovigen krijgen de indruk, dat de celibaatsverplichting juist zeer evenwichtige mensen van het priesterschap afhoudt. We constateren bij herhaling hoe goed de gehuwde pastorale werkers en werksters functioneren vooral doordat ze zich veel beter kunnen verplaatsen in wat ons gewone mensen dagelijks bezighoudt.De instelling van het verplichte celibaat was een reactie op misstanden, die toen bestonden. Misschien, dat de misstanden van vandaag een reden kunnen zijn de verplichting weer af te schaffen.De argumenten om vrouwen van het priesterschap uit te sluiten zijn uitermate zwak of ontbreken en dat geldt zeker voor het diakenschap.Heilige vader, verras ons eens door de discussie over deze onderwerpen in de kerk te bevorderen in plaats van te verbieden en zorg ervoor, dat er snel vrouwelijke diakens gewijd worden zoals dat eeuwen gewoon is geweest in onze kerk. 

De fixatie op de voortplanting

Voor ons gewone mensen is het ideaal, dat de seksualiteit een middel is om de onderlinge liefde tot uitdrukking te brengen. Vrijwel altijd is de keuze voor kinderen een bewuste keuze. Een goede onderlinge liefdesband is daarbij een belangrijke voorwaarde. Het gebruik van voorbehoedmiddelen kan tot sleur leiden en zo de onderlinge liefde in gevaar brengen.Als ik dit zo opschrijf, vraag ik mij af of die celibatairen het ooit zullen snappen. De kerk leert nog steeds, dat de seksualiteit altijd in dienst moet staan van de voortplanting. Accepteer nu eens, dat die twee al jaren zijn losgekoppeld. Houdt de mensen de liefde als ideaal voor en ga in dialoog met ze, hoe je liefde in een relatie moet verstaan en hoe je de liefde steeds weer kunt voeden. Echte onbaatzuchtige liefde en zorg is iets anders dan verliefdheid en iets anders dan louter genotzucht.Als u zo over de deugd van liefde nadenkt, dan gaat u wellicht ooit beseffen, dat een vaste band tussen mensen van hetzelfde geslacht geen probleem is, maar een deel van de oplossing.Heilige vader verras ons met een initiatief om de dialoog te beginnen over de betekenis van de liefde in menselijke relaties. 

Maar drie van de vele hete hangijzers

Deze brief zal u wel nooit bereiken. U hebt vast heel veel te doen. U zou heel veel meer medewerkers kunnen krijgen als u met deze punten aan de slag gaat en er met bisschoppen, priesters en leken over gaat praten. De wereld zal aangenaam verrast zijn.Ik bid, dat de Geest u zal sterken en verlichten in de uitoefening van uw ambt tot heil van ons en van de gehele heilige kerk. 

John Jorna  

Leave a Reply