Het groene Utrecht wordt steeds zwarter 2

NAIEF

Provinciale Staten van Utrecht hebben na het ontvangen van de herziene MER besloten, dat er gewerkt kan gaan worden aan een inpassingsplan voor het Rijsbruggerwegtracé(RBW). Ik was er bij en ik verbaasde mij. Al die fracties wisten heel goed, dat het Meerpaaltracé beter scoort. Maar de meeste fracties wilden het Rijsbruggerwegtracé. Het was tegelijk verbazingwekkend en ergernis gevend, hoe zij zich in bochten wrongen om toch maar bij dat RBW uit te komen. Hebben ze nu echt niet al die doorzichtige trucjes in de MER door, zijn ze zo dom of vinden ze de MER juist vanwege al die trucjes zo geslaagd? Heeft de Grontmij met deze bedrieglijke Milieu Effect Rapportage prachtig werk geleverd geheel in de lijn van Gedeputeerde van Lunteren? Kennelijk is integer onderzoek bij de Grontmij en bij deze VVD gedeputeerde een onbekend begrip.

Maar misschien ben ik wel erg naïef met te veronderstellen, dat politici streven naar de beste oplossing. Misschien is het wel erg naïef allerlei ideeën aan te dragen om tot die beste oplossing te komen. Men wil gewoon de oplossing, die de meerderheid persoonlijk het beste uitkomt of waarvoor belangrijke partijleden voor pleiten, bijvoorbeeld omdat ze geld willen verdienen met de verkoop van grond. Of omdat de betere oplossing te dichtbij hun woning komt. Een mevrouw van de VVD liet dat heel mooi zien al was dat zo duidelijk tonen van het eigenbelang natuurlijk niet haar bedoeling. Ze wilde aantonen, dat het RBW eigenlijk geen nieuwe doorsnijding van het landschap is. “Ik weet het maar al te goed. Ik rijd daar nogal eens en daar liggen al wegen.” Inderdaad vormen de Binnenweg, de Rijsbruggerweg, de Achterdijk en de Tureluurweg samen een verbinding tussen de Houtense Rondweg en de A12, maar het zijn erfontsluitingswegen, smal met een halverharde berm met veel kuilen, veel fietsers en landbouwverkeer en geen wegen waar je lekker op kunt schieten. Ze hebben ook nauwelijks ecologische barrièrewerking, in tegenstelling tot een provinciale weg met maximumsnelheid 80, waar dagelijks duizenden auto’s zullen passeren. Waar het om gaat is, dat ze er regelmatig rijdt en dus alle persoonlijk belang heeft bij een vlottere verbinding.

Helemaal bont maakte D66 het. Vol trots vertelden ze, dat ze bij het RBW en bij het Meerpaaltracé waren wezen kijken, begeleid door partijgenoten uit Bunnik en uit Houten. Die hadden uitgebreid uitleg gegeven. Of de betreffende Bunnikse Liberaal daartoe in staat is, waag ik te betwijfelen. D66 was in haar wijsheid tot de slotsom gekomen, dat een hoge brug over het Amsterdam-Rijnkanaal met op- en afritten toch wel erg zou opvallen in dat open vlakke landschap. Nu ligt daar al de brug met op en afritten van de A27 en met de begroeiing valt deze nauwelijks op als een autoweg. Het lijkt meer een bos en zorgt daardoor voor wat beslotenheid in dat kale landschap. Het kanaal is flink breed en in deze zeer grootschalige omgeving detoneert de brug dan ook niet. De weg door dit poldergebied kan inderdaad beter wat hoger gelegd worden, zodat hij niet zo vlug onderloopt bij een dijkdoorbraak, maar ook hier kan beplanting van de bermen er voor zorgen, dat de dijkweg perfect in dit polderlandschap past. Het stroomruglandschap met fossiele rivierbedding met restgeul tussen Houten en Bunnik is allerminst saai. Er is microreliëf, er zijn akkers, boomgaarden, weilanden, griendbossen en bomenrijen en veel meer boerderijen dan in die kale polders. Hier maak je echt iets stuk, als je er zo’n asfaltbaan doorheen legt.

Mijn complimenten voor de Socialistische Partij, de Partij voor de Dieren, de partij Mooi Utrecht en voor GroenLinks, die het kostbare landschap tussen Bunnik en Houten, uitloopgebied voor de stad Utrecht voorop stelden. Probeer nu eerst eens wat een capaciteitsvergroting van de op- en afritten plus de rotondes bij de Staart in de praktijk oplevert en beslis dan. Maar dat was niet de bedoeling. Er moet nu beslist worden, want als straks bekend wordt, dat een Meerpaalachtige verbinding er toch komt, dan is het RBW helemaal niet meer nodig en kan voor de verbinding met het Oosten volstaan worden met het opwaarderen van de N410 tussen Houten en Odijk.

Wat zou de gemeente Houten van dit alles vinden? Ze weten, dat de N410 mettertijd toch verbeterd moet worden. De huidige oplossing met 7 chicanes op een bochtig tracé met veel aanpalende woningen en bedrijfsgebouwen en een smal wegprofiel is niet duurzaam. Dat gaat dus een mooie parallelweg worden met de huidige weg als fietspad, waar de auto’s van de aanwonenden te gast zijn. Een verbinding tussen Houten en Nieuwegein en verder naar Vianen zal er ongetwijfeld komen en dan heeft Houten vier aansluitingen op het snelwegennet. Wat heerlijk voor al die Houtense VVD-ers in hun snelle bolides, die zich zo vaak ergeren aan de structuur van Houten, waar je met je auto nooit rechtstreeks naar een andere wijk of het centrum kunt rijden. En de burger maar betalen voor al dat zwarte asfalt.

Leave a Reply