Aartsbisdom start reorganisatie op dekenaal niveau

Uit Parochiekontakt Odijk, juni 2008

In aansluiting op eerdere berichtgeving over de reorganisatie op diocesaan niveau, maakt het aartsbisdom Utrecht thans bekend dat ook de reorganisatie op dekenaal niveau concreet vorm zal krijgen op afzienbare termijn.
Het exploitatietekort van het aartsbisdom heeft de liquiditeitspositie inmiddels zozeer uitgehold, dat de reorganisatie op korte termijn ter hand dient te worden genomen, aangezien nu nog middelen voor een goed sociaal plan beschikbaar zijn. De reorganisatie van de curie van het bisdom zelf zal pas ter hand kunnen worden genomen nadat de daartoe noodzakelijke instelling van een ondernemingsraad heeft plaatsgevonden. Desondanks wordt een aanvang gemaakt met de dekenaten. Deze ongelijktijdigheid in de reorganisatie van het bisdom en de dekenaten is betreurenswaardig, maar onvermijdelijk. 

Opheffing dekenaten
De bisdomstaf heeft onder leiding van de aartsbisschop, mgr. dr. W.J. Eijk, inmiddels de instemming gekregen van het metropolitaan kapittel en de raad voor economische aangelegenheden met het principebesluit om te reorganiseren. In eerste instantie zal dat de opheffing betekenen van de huidige dekenaten als rechtspersonen met ingang van 1 september aanstaande. De verwachting is dat door het fusieproces, waardoor de ruim driehonderd parochies tot 45 parochies worden samengevoegd, de dekenaten in de huidige vorm en omvang niet meer noodzakelijk zijn. Een belangrijke consequentie van de opheffing van de dekenaten als rechtspersonen zal zijn het ontslaan van de werknemers van de dekenaten. Hierover heeft inmiddels overleg met de dekens en met de voorzitters van de dekenale besturen plaatsgevonden. Zij hebben op hun beurt hun werknemers geïnformeerd en op korte termijn zullen alle betrokkenen nader worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld hun opvattingen in dezen kenbaar te maken aan de bisdomstaf. 

Pastorale zorg kerntaak
Het spijt het bestuur van het aartsbisdom en van de dekenaten zeer dat de genoemde maatregelen niet kunnen worden vermeden. Een belangrijke overweging daarbij was echter dat de pastorale zorg de hoofddoelstelling van het aartsbisdom is en dat deze kerntaak alleen kan worden voortgezet als het aartsbisdom financieel gezond is.
De besturen van het aartsbisdom en van de dekenaten zullen bezien welke pastorale kerntaken de dekenaten op dit moment behartigen. De bisdomstaf zal vervolgens bezien welke inrichting van het aartsbisdom in de toekomst noodzakelijk is, alsmede welke taken kunnen worden gehandhaafd, op welk niveau en door wie. Zodra dat mogelijk is, zullen daarover mededelingen worden gedaan. 

Commentaar, door John Jorna
Terwijl vijfenveertig parochieverbanden Tussen Geldermalsen en Overdinkel en tussen Mijdrecht en Winterswijk in een fusieproces zijn verwikkeld en daarbij behoefte hebben aan steun, valt de hulp van het dekenaat weg. De ontslagen mensen met een theologische opleiding zullen zo snel mogelijk elders aan de slag gaan en vaak op plaatsen, waarvandaan de bisschop ze niet gemakkelijk kan terughalen om die taken op te pakken, die er overduidelijk zijn. De bisschop loopt dus op deze wijze een fors risico op nog grotere personeelstekorten.

De trouwe lezers van dit blad weten hoeveel uitstekende initiatieven er door ons dekenaat worden genomen. Van heel veel bijeenkomsten hebben velen veel geleerd. De wekelijkse digitale Nieuwsbrief geeft veel goede informatie. Zo worden ook allerlei initiatieven bekend onder de inmiddels meer dan 750 abonnees.

Anderhalf jaar geleden droeg de Stichting Steunfonds KJBU een klein kapitaal over aan het dekenaat, dat gebruikt mocht worden om werk voor het jeugd- en jongerenpastoraat in de provincie Utrecht te financieren. Waar blijft dat geld nu?

Het Seniorenpastoraat was bezig het werk over te dragen aan het dekenaat. Kan dus niet meer. Hoe gaat het nu verder met de Pastorale School, waar zoveel van onze vrijwilligers een opleiding hebben gekregen? Hoe gaat het straks met het Oude Wijkenpastoraat?

In drie maanden met veel mensen afwezig wegens vakantie moeten heel wat zaken geregeld worden. Ik wens al die bestuurders en vooral de straks werkloze medewerkers veel sterkte in de komende maanden

Leave a Reply