Raadsperikelen

WN EEN EX-WETHOUDER ALS PROJECTONTWIKKELAAR

 

In het dorp Bunnik zijn de gemoederen hevig verhit rond het Plan Hoenderik. Het gaat om de bouw van ruim veertig woningen dichtbij de Kromme Rijn en als zogenaamde compensatie de bouw van “nieuwe natuur” in een soortenrijk stuk grasland. De Raad werd gevraagd om kaders vast te stellen voor dit plan. P21 was tegen omdat door het ontbreken van een landschapsvisie het niet mogelijk was de kaders echt te beoordelen. Het CDA was tegen omdat er in het tot nu toe verlopen proces nooit een besluit door de Raad was genomen. Alles ging zo’n beetje onderhands. Met tien van de zeventien raadszetels werd het voorstel verworpen.

Het viel te verwachten, dat de plannen op veel kritiek zouden stuiten van de Bunnikse burgerij. Het gaat om een prachtig gebied langs de Kromme Rijn en binnen de kringen van het Waterliniefort bij Rhijnauwen. Langs de rivier loopt het Jaagpad en daarover loopt de Kromme Rijnwandelroute Utrecht-Wijk bij Duurstede. Ook de lokale bevolking wandelt er graag. De Kromme Rijn is ook een ecologische verbindingszone. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers is die tussen Kasteel Beverweerd en de A12 versterkt. De woningbouw zou daar natuurvriendelijke oevers vrijwel onmogelijk maken. Dus is een visie op dit gebied echt nodig. Bij het ontwikkelen van zo’n visie kan de bevolking een bijdrage leveren. Uiteraard zitten de plannenmakerdaar niet op te wachten.

In de afgelopen jaren werd er door het College rustig verder gewerkt. De Raad kreeg rapporten en die werden voor kennisgeving aangenomen. Als je tegen was kon dat gemeld worden. Er werd NOOIT een besluit van de Raad gevraagd. Het lijkt een verkeerde interpretatie van het duaal stelsel. Weliswaar wordt in het duaal stelsel veel aan het College overgelaten, maar niet het College maar de Raad neemt de besluiten. De bevolking kan daartegen bezwaar maken. Het maar wat aanrommelen zonder enige openbaarheid wordt door de huidige Raad niet geaccepteerd. De afsplitsing van P21 had het in het verleden goed gevonden en wilde het nu ook accepteren. De Liberalen hebben altijd al weinig oog voor de schoonheid van de natuur. Grond is er om er geld mee te verdienen.

In de hele affaire speelt nog het feit, dat een vroegere wethouder als projectontwikkelaar namens de eigenaren van de grond optreedt. Hij beschikt over veel kennis en daarbij ook vertrouwelijke informatie. Die is nu juist niet bestemd voor projectontwikkelaars. Hij heeft uiteraard nog enig gezag bij de ambtenaren van de gemeente. Hij heeft een enorm netwerk op kunnen bouwen tijdens zijn periode als wethouder. Hij heeft in zijn tijd problemen opgelost en daarmee veel sympathie verworven. Tegelijk zijn het allemaal redenen om in je vroegere werkgemeente niet als projectontwikkelaar te gaan werken. Dan vraag je erom, dat mensen gaan twijfelen aan je integriteit. Eigenlijk zou het verboden moeten worden. Evengoed kan ik mij voorstellen, dat hij voor zijn eigen gevoel heel nuttig werk verricht, waardoor woningzoekenden worden geholpen. De bewoners zouden mij dankbaar moeten zijn, denkt hij wellicht. Het is een probleem, dat op alle niveaus speelt; in de EU, op landelijk provinciaal en gemeentelijk niveau. Het vraagt om goede regelgeving.

Hoe nu verder? De gemeente Bunnik heeft weliswaar voor de regio een bouwopdracht, maar heeft tevens tot taak om alle unieke delen van het Kromme Rijnlandschap tegen aantasting te beschermen. Die twee taken zijn in zekere mate tegenstrijdig. Daarom lijkt mij voor het College maar één weg mogelijk. Een open en respectvolle samenwerking met de Raad om er samen uit te komen. Daarbij past een goed gekozen volgorde van werkzaamheden: Onderzoek, ontwikkeling van een gebiedsvisie, inspraak, besluitvorming over de gebiedsvisie. Pas daarna eventuele ontwikkeling van woningbouwplannen in sommige delen van de gemeente. Ik ben benieuwd.

13e Jaargang, Nr. 639.

Leave a Reply