Ook negatieve gevolgen van zondagse winkelopening

EVALUATIE VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK

Het is bijna drie jaar geleden, dat het mogelijk werd, dat winkels een deel van de zondag open gingen. Aanleiding daarvoor was landelijke wetgeving. Het verbaasde ons nogal, want om sociaal-maatschappelijke redenen hadden we altijd de boot afgehouden. Vakbonden stonden er afwijzend tegenover. De vrije zondag was een na veel strijd verkregen voorrecht voor werknemers. Hij droeg bij aan een gezond leefklimaat en bevorderde sociale contacten. De zondag als rustdag in Bijbelse verhalen heeft een duidelijke rationele achtergrond. De gunstige invloed op de gezondheid geldt ook voor het seculiere deel van de bevolking. De zondagse winkelopening heeft ook economische en distributieplanologische implicaties, waar een bestuur niet zo maar aan voorbij mag gaan.

De discussienota zegt, dat er geen criteria voor de evaluatie zijn vastgesteld. Hieronder zullen daarom een aantal criteria worden genoemd.

Invloed op het werkklimaat en sociale contacten De enige reden voor het grootwinkelbedrijf om winkels op zondag open te stellen is de verwachte groei van de omzet en de winst. Door jeugdige werkkrachten in te schakelen blijven de arbeidskosten beperkt, maar er zijn ook gespecialiseerde mensen nodig als kassières, een leidinggevende, een postservicemedewerker, een slager bijvoorbeeld. Vragen: Wordt bij iedereen de werktijd op zondag gecompenseerd door vrije tijd op werkdagen? Let de Arbeidsinspectie daarop? Zijn er medewerkers, waaronder de filiaalchef, die elke zondag worden ingeschakeld? Worden medewerkers gehinderd in hun deelname aan sport en vooral competitiesport? Hoeveel procent van de mensen beoefent geen enkele sport of een andere vorm van verenigingsleven zoals Scouting? Zijn er klachten over overbelasting?

Rechtspositie Vragen: Worden vaste werknemers verplicht om van tijd tot tijd op zondag te werken? Hoe vaak? Mag iemand weigeren op zondag te werken? Is een weigering een ontslaggrond? Als een sollicitant aangeeft gewetensbezwaren te hebben tegen werken op zondag is dat een reden om hem niet te benoemen? Is uw filiaal door de concernleiding verplicht op zondag open te gaan.

Distributieplanologie en voorzieningenniveau Het woon- en leefklimaat in een stedelijke woonwijk of in een dorp wordt mede bepaald door het voorzieningenniveau. Wat betreft de winkels gaat het dan om verscheidenheid wat betreft het aanbod en wat betreft de kwaliteit. Wij in Odijk moeten voor elektrische artikelen vaak naar Bunnik. Vroeger had Bunnik een fotohandel en een schoenenzaak. De kwaliteit is al aangetast. De Discussienota wijst er op, dat andere regiogemeenten gedwongen werden de zondagse winkelopening toe te staan toen de “progressieve” gemeente Bunnik ermee begon. Er waren zelfs parkeerwachten nodig om de toestroom van auto’s in goede banen te leiden. Het is duidelijk, dat de toegenomen omzet gaat ten koste van andere middenstanders. In Odijk zijn er huizen bijgekomen en de totale omzet van alle winkels kan dus gestegen zijn. De vraag naar levensmiddelen is vrijwel inelastisch. We gaan niet aanzienlijk meer eten doordat we ook zondags naar de supermarkt kunnen. Tenzij mensen minder vers eten gaan weggooien, maar dat zou een zeer negatieve ontwikkeling zijn, maar helaas niet onvoorstelbaar. Vragen: Ten koste van welke andere middenstanders verkrijgen de supermarkten een hogere omzet? Heeft dat al geleid tot sluitingen? Let wel, een zaak houdt een lagere omzet een tijd vol. Het probleem uit zich als de eigenaars met pensioen gaan. Er is dan geen opvolger te vinden. Kijken woningzoekenden van elders naar het voorzieningenniveau van Bunnik, Odijk en Werkhoven? Heeft het voorzieningenniveau invloed op de prijzen van de koopwoningen? Als de kleine supermarkt in Werkhoven sluit mede door de vele Werkhovenaren, die in Odijk hun boodschappen doen, hoe denken we, dat ouderen zonder auto en zonder kinderen in de buurt hun boodschappen doen?

Slot Een besluit van een raad kan zeer verstrekkende gevolgen hebben. Het past een raad dan de vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld door duidelijke evaluatiecriteria vast te stellen. We hopen u hiermee van dienst te zijn.

Jaargang 9, Nr.439.

Leave a Reply