Het beroep tegen schorsing als advocaat van Mr. Meindert Stelling

HET MAG NIET GEZEGD WORDEN; DE NEDERLANDSE REGERING IS BEREID TOT MASSAMOORD

Vandaag diende in Utrecht het beroep tegen de schorsing van Mr. Meindert Stelling als advocaat door de Haagse Deken van de advocatuur. Al ruim dertig jaar procederen Nederlanders tegen de Staat, omdat zij vinden, dat het dreigen met kernwapens en zelfs de bereidheid kernwapens tegen steden te gebruiken in strijd is met het humanitair oorlogsrecht. Opeenvolgende regeringen waren en zijn bereid oorlogsmisdaden te begaan. Het Internationaal Gerechtshof heeft in een uitspraak bevestigd, dat het dreigen met kernwapens niet mag.

In Nederland zijn Amerikaanse kernwapens opgeslagen in bunkers op de vliegbasis Volkel, Oostelijk van Uden. Regelmatig zijn antikernwapenactivisten de basis binnengedrongen, hebben zaken vernield en gebouwen, zelfs de verkeerstoren bezet. Dat mag uiteraard niet, maar kernwapens gebruiken tegen burgers mag helemaal niet. Burgers hebben de plicht zich tegen misdaden te verzetten en minstens door die bekend te maken Ze hebben het recht hun mening over kernwapens te uiten en het recht ertegen te demonstreren. Mr. Meindert Stelling heeft ook zeer vaak deze activisten tegenover de rechtbank in ’s Hertogenbosch verdedigd. Hij deed dat in niet mis te verstane bewoordingen en uitte stevige kritiek naar de rechters,

Hoe reageerden de rechters? Vooral de Bossche rechters proberen uit alle macht onder een uitspraak uit te komen. Ze verklaren zich niet bevoegd en vinden het een zaak van de politiek. Maar je mag niet uitsluiten, dat politici handelen in strijd met de wet en met name in strijd met het internationaal recht. Hun carrière is kennelijk belangrijker dan gewetensvol recht spreken. Het geldt bij het proces tegen de staat en het geldt bij processen tegen vredesactivisten. De Bossche rechtbank is wat dit betreft berucht. Een rechter van elders sprak de activisten gewoon vrij, want zij hebben het recht om te demonstreren. Bij een geheel ander geval is gebleken, dat Bossche rechters zelfs bereid zijn getuigen meineed te laten plegen om de door hen gewenste uitspraak te kunnen doen. Als je dan als rechters steeds opnieuw de zware kritiek uit de mond van Mr. Meindert Stelling moet horen, dan wordt er kennelijk gezocht naar een manier om Stelling monddood te maken. Het vuile werk is nu verricht door de Haagse Deken. Hij heeft Stelling van het tableau geschorst. Hij mag zijn beroep als advocaat niet langer uitoefenen. Hij wordt brodeloos gemaakt.

Hoe ging het vandaag? Op het Plein van Justitie werden spandoeken en ballonnen opgehangen. Muziek weerklonk en collega’s van Stelling, een cliënt, iemand van Pax en een vredesactiviste hielden toespraken. Ze drongen aan op het terugdraaien van de schorsing. Een bijzonder verhaal van de vredesactiviste was, dat zij op de basis Volkel Amerikaanse documenten had buitgemaakt. Een daarvan wees op gemaakte fouten. Bij een oefening werd een kernbom verkeerd onder een straaljage bevestigd en viel bij de start op de startbaan. De buitenschil barstte. Dat had heel rampzalig kunnen aflopen. Een ongeluk met kernwapens is een van de risico’s, die wij in de wereld lopen. Er werd geloot, wie er naar binnen mochten, want de zaal was te klein voor alle belangstellenden. Toen de zitting eindelijk begon, meldde de voorzitter wie er aanwezig waren en vertelde welke brieven er de laatste maanden waren ontvangen. De advocaat van Stelling, Mr. Jebbink verzocht vervolgens  om een preliminair betoog, gevolgd door een antwoord van het Hof. De aanwezige toehoorders hadden recht op openbaarheid. Toen de voorzitter zonder overleg met de andere leden van het Hof dit weigerde, restte Mr. Meindert Stelling niets anders dan het Hof te wraken. De Wrakingskamer zal 9 december bijeen komen.

Wilt u er meer over weten? Mr. Stelling heeft alle correspondentie op Internet gepubliceerd. Onthutst keerde ik naar huis terug. Zo wordt er in Nederland dus recht gesproken. Soms.

Jaargang 9. Nr. 436.

Leave a Reply